ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ดึงบจ.SET100 ร่วมสมาชิก พร้อมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมบจ.ร่วม Thailand Focus

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์   ดึงบจ. ใน SET 100 ร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิก

อีกร้อยละ 20 จากสิ้นปี 2547 พร้อมรุกจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้บุคลากรด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เน้นสร้าง

เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งบริษัทจดทะเบียนไทยให้พร้อมรับการจัดโรดโชว์ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้พร้อมเข้าร่วม Thailand Focus 2005 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีนี้

นายนริศ   เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินกิจกรรมของ

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในปี 2548 ว่า ชมรมฯ จะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานนักลงทุน

สัมพันธ์ให้แก่ผู้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน ในรูปกิจกรรมเวิร์คชอป สัมมนา สร้างเครือ

ข่ายผู้ประกอบอาชีพนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารให้

ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยตลอดปี 2548

"ในปี 2548 นี้ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเพิ่มสมาชิกอีกร้อยละ 20 จาก

สิ้นปี 2547 (ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 239 บริษัท) ทั้งนี้   ณ วันที่ 19 เมษายน 2548 มีบริษัทจดทะเบียนเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯ แล้ว 264 บริษัท หรือเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ จะมุ่ง

เน้นให้บริษัทจดทะเบียนใน SET 100 เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งหมดในปีนี้" ประธานชมรมฯ กล่าว

ชมรมฯ จะเน้นให้ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนอย่างถูกต้องเหมาะสม   การทำเวิร์คชอปเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯและตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในการทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดเตรียมโรดโชว์ทั้งในและ

ต่างประเทศ พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์และความ

มั่นคงของบริษัทด้วย
นายนริศกล่าวด้วยว่า "เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงาน Thailand Focus 2005

ในปี 2548 นี้ ชมรมฯ   จะเน้นให้การอบรมแก่ผู้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม   รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่นักลงทุน

และนักวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะจากต่างประเทศมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมาก

ยิ่งขึ้น"

สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่นี้ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนทั้งขนาดใหญ่และขนาด

กลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มาจากบริษัทจดทะเบียนจากธุรกิจที่หลากหลาย   จำนวน 15 ท่าน

จาก 14 บริษัท   โดยเป็นผู้แทนจาก   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น

โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

(มหาชน)   เป็นประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

"ชมรมฯ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นจะให้ประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนทั้งที่มีหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์อยู่แล้วในปัจจุบัน และบริษัทที่สนใจจะจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตด้วย ซึ่งชมรมฯพร้อมที่จะ

ให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว   และเชื่อมั่นเป็นอย่าง

ยิ่งว่า ผู้แทนจากบริษัทชั้นนำเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมุมมอง และประสบการณ์ของนักลงทุนสัมพันธ์ และจะช่วยประสาน

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกลุ่มกรรมการและสมาชิกให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน

ของไทยอย่างยั่งยืน" นายนริศกล่าว

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2544 โดยการรวมตัวของ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนจำนวนหนึ่ง ที่เห็นว่ากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเป็นหน่วยงานที่จะจัดหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทุนและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆของทางชมรม

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 229 2054 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/ir
เอกสารแนบประกอบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 85/2548 วันที่ 20 เมษายน 2548
รายชื่อกรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC)
ชื่อ-สกุล                                 ตำแหน่ง                                               บริษัท                                   ตำแหน่ง

1นริศ เชยกลิ่น                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                               บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                         ประธาน

2ปนัดดา กนกวัฒน์                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                             บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               รองประธาน

การเงินองค์กร

3อดิศร ธนนันท์นราพูล               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                       รองประธาน

4กรวุฒิ ชิวปรีชา                   ผู้จัดการส่วนการเงิน                                   บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)                           กรรมการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

5กอบบุญ ศรีชัย                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                   กรรมการ

สำนักลงทุนสัมพันธ์

6เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ –                               บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)                   กรรมการ

การเงินและลงทุนสัมพันธ์

7จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง               ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์                             บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                           กรรมการ

8ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย์             ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส-                               ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           กรรมการ

ฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมการบริหารองค์การ

9ธนพล ศิริธนชัย                   กรรมการผู้จัดการ                                     บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)                         กรรมการ

10ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ                 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและ                           บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้                               กรรมการ

การลงทุน ฝ่ายนักลงทุน                                 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

11วัชระ เอี่ยมสกุล                 ผู้จัดการประสานงานนักลงทุน สำนักงานวางแผนกลาง           บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                         กรรมการ

12วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)                 กรรมการ

13ศักดา ศรีสังคม                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                               บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                           กรรมการ

สายการเงิน

14สุพรรณี อัศวสุวรรณ์               ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ                             บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์                                   กรรมการ

(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

15Wai Yat Paco Lee             Financial Controller                             บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)             กรรมการ

ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์   โทร.0-2229 – 2036
กุลวิดา จินตกะวงส์   โทร. 0-2229 – 2037
ณัฐพร บุญประภา     โทร. 0-2229 – 2049
วรรษมน   เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง