ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TIPCO โชว์ผลงานด้านบรรษัทภิบาลได้ปรับเรตติ้งเป็น "ดีมาก"

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) พิสูจน์ความตั้งใจจริงในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาบริหารองค์กร สมัครใจเข้าทบทวนการจัดอันดับ ทริสปรับเพิ่มคะแนนจาก   "ดี"   เป็น   "ดีมาก" โดยได้คะแนนรวม 8.01 คะแนน

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) แจ้งผลการทบทวนการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (TIPCO) ว่าได้คะแนนในระดับ "ดีมาก" จากคะแนนรวม 8.01 ซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างมากจาก 7.32 คะแนนในระดับ "ดี" ในปี 2547 ที่ TIPCO เข้ารับการจัดอันดับเป็นปีแรก

"พัฒนาการที่ดีขึ้นของ TIPCO ในด้านการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีความพร้อมสมัครเข้ารับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ เพราะถ้าได้คะแนนระดับดีขึ้นไปในการจัดอันดับครั้งแรก ก็จะได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายปีในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้ารับการจัดอันดับแล้ว 12 แห่ง ในจำนวนนี้ มี 5 บริษัทที่ทบทวนการจัดอันดับ ซึ่งรวมถึง TIPCO ด้วย

นอกจากนี้ ความตั้งใจในการพัฒนาให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ TIPCO ยังสะท้อนให้เห็นในการได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report จากงาน SET Awards ในปี 2546 และ 2547 ต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับพัฒนาการในด้านการเปิดเผยข้อมูลที่ TIPCO ได้คะแนนสูงสุดในการทบทวนอันดับครั้งนี้" นางสาวโสภาวดีกล่าว

นายวรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า "แม้ TIPCO จะเป็นบริษัทขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เข้ามารับการจัดอันดับฯ   แต่ก็นับว่าเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้ารับการทบทวนการจัดอันดับฯ เป็นปีที่สองโดยความสมัครใจ ซึ่งผลการจัดอันดับฯ ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละ 50 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)"

TIPCO ได้รับคะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูลสูงสุด 8.24 คะแนน ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ ให้ดีขึ้น ได้เพิ่มเติมข้อมูลหลายรายการที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน เช่น รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

รองลงมาคือ ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ 8.19 คะแนน ซึ่ง TIPCO ได้ปรับปรุงมาตรการตรวจสอบรายการระหว่างกันให้รัดกุมมากขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัททุกไตรมาส มีปรับปรุงระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (insider trading) โดยให้ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการถือหุ้นบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างแท้จริง การให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญในหนังสือนัดประชุมอย่างเพียงพอ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2547 ได้ในเกณฑ์ ดีมาก การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการนำประเด็นที่ต่างกันมาลงคะแนนเสียงรวมกัน การนับคะแนนเสียงมีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านองค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร   TICPO ได้ 7.94 คะแนน   เนื่องจากมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลที่ดี โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีกระบวนการสอบทานในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลไกการตรวจสอบและการถ่วงดุลภายในองค์กรเข้มแข็ง

นอกจากนี้ TIPCO ยังมีการพัฒนาวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ 7.57 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงติดตามและประเมินผลนโยบายในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) สามารถดูได้ที่ www.tipco.net เกี่ยวกับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ของทริสที่ www.tris.co.th รวมทั้งข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลที่ www.cgthailand.org

ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์   ฝ่ายสื่อสารองค์กร :
ลดาวัลย์   กันทวงศ์
โทร. 0-2229–2036
กุลวิดา   จินตกะวงส์
โทร. 0-2229 –2037
ณัฐพร   บุญประภา
โทร. 0-222   2049
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร
โทร. 0-2229 – 2797--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลท. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD

กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนฟังสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2548 เวลา 8.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง