ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคที่ทำประกันโควิดอย่างเต็มที่

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เผยช่วง 2 เดือน ยอดขายประกันภัยโควิด – 19 ถล่มทะลายทะลุ 7.1 ล้านฉบับแล้ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ประชาชนให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 มีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จำนวน 7,121,651 ฉบับ ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน จึงนับได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการประกันภัยไทย อย่างไรก็ดี สำนักงาน คปภ. ยังคงคุมเข้มและตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นตามคำสั่ง คปภ.ที่ 174/2563 เพื่อทำหน้าที่ในกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม พิจารณาเสนอความเห็น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยทีมเฉพาะกิจชุดนี้จะทำงานแบบบูรณาการระหว่างสำนักงาน คปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงได้มีการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th และสื่อต่างๆ อีกทั้งมีการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้มีฐานะการเงินและความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ อันอาจมีผลต่อฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประกันภัยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารทาง line chat Bot @oicconnect คปภ.รอบรู้ เพื่อไขข้อสงสัยให้กับประชาชนเกี่ยวกับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE Application เพื่อค้นหาชื่อ @oicconnect ซึ่งจะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยโควิด-19 ได้ทันที นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนทั้งเดือน ยังจัดให้มีสายด่วน คปภ.1186 ให้บริการคำถามเกี่ยวกับประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการพัฒนา Application คนกลาง For Sure เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่กำลังเสนอขายประกันภัยได้ทันที เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มิจฉาชีพที่ไม่มีใบอนุญาตหลอกขายประกันภัย และทำให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนที่กำลังตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะ ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยนำไปเปรียบเทียบแต่ละบริษัท ซึ่งจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน เช่น ให้ความคุ้มครองกรณีเมื่อตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 หรือการเจ็บป่วยในกรณีโคมา หรือ ค่าชดเชยรายวันกรณีที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมถึงต้องศึกษาถึงข้อจำกัดในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด–19 โดยเฉพาะด้วย เช่น มีช่วงระยะเวลารอคอย 14 วัน ไม่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด–19 มาก่อนทำประกันภัย และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์กรณีที่มีการขอรับโดยทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น ในส่วนของประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางไว้แล้ว กรมธรรม์ดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ด้วย

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ร้องเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.oic.or.th และกรอกข้อความตามแบบฟอร์มที่กำหนด เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลให้ทราบในระยะเวลาที่รวดเร็ว

“สำนักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในทุกมิติ และได้มีการติดตามการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ.กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้น เพื่อรับมือข้อพิพาทด้านประกันภัยโควิด-19 ดังนั้นประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธพส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน กกต. ครบรอบ 12 ปี

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล(กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง...

ภาพข่าว: รับมอบอาคาร Thailand Export Mart

นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบอาคาร Thailand Export Mart จากนายเกริกไกร จิระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ บริเวณหน้าอ...

สยามซิตี้ประกันภัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์"

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--สยามซิตี้ประกันภัย ด้วย บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดแถลงข่าวเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ภายใต้โครงการ"Motor For Life" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้อง Sa...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง