ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หอการค้าไทย พบ รมว.คลัง ถกประเด็นภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--หอการค้าไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อหารือ และผลักดันข้อเสนอภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการประกอบธุรกิจ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. หอการค้าไทยขอขอบคุณกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยผลักดัน เรื่อง การจัดตั้งจุดรับคืนภาษีในเมือง (Downtown VAT Refund) แบบถาวร สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

2. หอการค้าไทยขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเปิดงานสัมมนาฯ และกล่าวปาฐกถาใน โครงการจัดสัมมนาฯ เรื่องภาษียุคใหม่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ซึ่งจะจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างภาคเอกชน และ ภาครัฐ (กระทรวงการคลังทั้ง 3 กรม ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร)

3. หอการค้าได้เสนอประเด็นเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณา ดังนี้

3.1 การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ปัจจุบัน สายการบินฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมัน จากเดิม 0.20 บาท/ลิตร มาเป็น 4.70 บาท/ลิตร ทำให้มีต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 23% จึงเสนอให้กระทรวงพิจารณาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการประกอบการ และสามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และสร้างโอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

3.2 การทบทวนภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าสุราชนิดไวน์ เนื่องจากปัจจุบันมีคนลักลอบนำเข้าสุราชนิดไวน์โดยไม่เสียภาษีเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากภาษีนำเข้าค่อนข้างสูง จึงเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราภาษี สำหรับสินค้าสุราชนิดไวน์ ให้สามารถแข่งขันได้ โดยปัจจุบันมีโครงสร้างอัตราภาษีสุราชนิดไวน์ที่นำเข้าหลายอัตราและค่อนข้างสูง หากสามารถลดการลักลอบนำเข้าได้จะเพิ่มฐานรายได้ภาษีและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการมากขึ้น

3.3 การปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิต สำหรับการประกอบการร้านอาหาร (กรณีปิดร้านช่วงก่อนเที่ยงคืน และ หลังเที่ยงคืน) ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งมีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และ มีการแสดงดนตรี หรือ การแสดงอื่นเพื่อการบันเทิง ที่ปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นอีก จากเดิมจัดเก็บเฉพาะผับและบาร์ ประเด็นนี้ขอหารือให้กระทรวงฯพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับการประกอบการร้านอาหารกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

3.4 การสร้างความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เนื่องจากปัจจุบันหอการค้าไทยได้รับการสอบถามข้อมูลด้านแนวปฏิบัติตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งรายละเอียดบางอย่างยังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอต่อผู้เสียภาษี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ จึงมีกำหนดการจัดสัมมนา เรื่อง ไขข้อข้องใจภาษีที่ดินฯ ในวันที่ 24 ก.พ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ โดยขอเชิญวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ กรมธนารักษ์ เพื่อร่วมให้ความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกล่าว อีกทั้ง ขอให้กระทรวงฯ พิจารณาจัดทำ Application เพื่อตอบข้อซักถามที่เกิดขึ้นบ่อยให้ประชาชนศึกษาได้เอง และ ขอให้ทำ Video Clip อธิบายแนวทางการประเมินและชำระภาษีแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลแนวปฏิบัติด้านภาษีแก่ประชาชน โดยในเรื่องนี้กระทรวงการคลังจะให้ความร่วมมือโดยจะสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ และขอให้เป็นการร่วมมือกันจัดทำระหว่างภาครัฐและเอกชน

นายกลินท์ กล่าวว่า หอการค้าไทยยังได้มีการหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้เคยเสนอต่อกระทรวง อาทิ แนวทางขับเคลื่อนการกำหนดมาตรการทางภาษีสรรพากร เพื่อปรับปรุงโรงแรมและห้องพักเก่า (Renovate) รวมทั้ง เสนอให้โรงแรมได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีนำเข้าเครื่องจักร โดยขอให้กระทรวงใส่ไว้ใน List เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม และการติดตามการลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีที่ดิน สำหรับเอกชนผู้ปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยขอให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช้ในการปลูกและดูแลต้นไม้ที่ต้องการปลูกเป็นป่าเศรษฐกิจมาใช้หักลดหย่อนภาษีได้ และขอให้สามารถโอนสิทธิการลดหย่อนภาษีดังกล่าวให้ผู้ถือครองรายใหม่ ที่จะรับช่วงดำเนินการดูแลป่าเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวมถึงข้อเสนอด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีให้มีผลทางปฏิบัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังขอให้กระทรวงฯพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างจากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่เดือน ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 68 ราย จำนวน 293 โครงการ คิดเป็นมูลค่า กว่า 4 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) โดยขอให้มีการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี และ/หรือ กำหนดมาตรการช่วยเหลือ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ถือปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ

สำหรับประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐให้มีการขุด ลอก คูคลอง เพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ำ โดยได้หารือถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจให้หอการค้าในแต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการ รวมถึงวิธีการจัดการกับดินที่ขุดขึ้นมาถูกต้อง ซึ่ง รมว.คลัง ขอให้หอการค้าไทยเสนอแผนการดำเนินมาก่อน โดยผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และจะพิจารณาให้ต่อไป

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้รับข้อเสนอต่าง ๆ ของหอการค้าไทย และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยจะมีการติดตามความคืบหน้า และขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง มารายงานให้ตนได้รับทราบในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ขอให้ภาคเอกชนช่วยหาแนวทาง วิธีการและเสนอโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนภาครัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท. ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกว่า 30 ราย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จากสรรพากร

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนายศิ โรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง