ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บ้านปูฯ ยืนหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน จากรางวัลและความสำเร็จตลอดปี 2562

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอีกครั้งในปี 2562 ที่ผ่านมา คว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ การเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) การเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings สู่ระดับ A การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) การได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รวมถึงรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งความสำเร็จตลอดปี 2562 นี้ แสดงถึงการยึดมั่นในการดำเนินนโยบายและบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเน้นทุกมิติของความยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และยังคงรักษาสถานะผู้นำกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโดยผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก RobecoSAM โดยบ้านปูฯ ได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดครบ 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รางวัลนี้ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บ้านปูฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จากระดับ BBB สู่ระดับ A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ และที่สำคัญ บ้านปูฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) อีกด้วย

นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สาขา Sustainability Excellence เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร และรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) มอบโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "สำหรับการเริ่มต้นปี 2563 นี้ บ้านปูฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป รางวัลต่าง ๆ ในปี 2562 นอกจากจะเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงานบ้านปูฯ ในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์สู่สังคม และปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" ทั้งนี้ บ้านปูฯ พร้อมสานต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยกระบวนทัพองค์กรใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อมอบผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป"

เกี่ยวกับบ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,492 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 269 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สกว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและเสวนาเรื่อง "การยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรมไทย สร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย"

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--สกว. ประเด็นเรื่องโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวของไทย เป็นช่องว่างของความรู้ที่สำคัญที่ยังขาดการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยวระดับมหภาคและพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น สำนักงานกองทุ...

"ริชมอนเด้" ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ลีโอ เบอร์เนทท์ ส่ง " Golden Knight " สุรานอกคุณภาพดี บุกตลาด Economy ครั้งแรก !!! ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ทำกิจกรรมการตลาดครบวงจร ตั้งเป้าครองตลาด หลักแสนลัง ในปีนี้ " ริชมอนเด้ " ยักษ์ใหญ่วงการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอัน...

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546

สถานที่การประชุมในเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ : ดาต้าคราฟท์ เอเชีย (Datacraft Asia) จะให้การสนับสนุนการจำหน่ายระบบการประชุมไอพี รุ่นมีทติ้งเพลส (MeetingPlace) ของละติจูด คอมมูนิเคชั่น (Latitude Communication) เว็บไซต์ : www.datacraft-asia.com www.meetingplace....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง