ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็นไอเอเผยเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมประกาศ 10 องค์กรดีเด่น ที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรดีเลิศ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ ล้วนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้นั้น "นวัตกรรม" ถือเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สำนักงานนวัตกกรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศ จึงได้มีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความตื่นตัวถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรต่อไป

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จจึงคัดเลือกหน่วยงานที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นครอบคลุมทุกมิติ โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM) เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กรด้านการจัดการนวัตกรรมในมิติต่างๆ ผ่านแนวคิดหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมจากสาธารณะ และ 2) เป็นองค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น โดยอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือกอย่าง การมอนิเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จากกว่า 2,600 บริษัท และลงพื้นที่เพื่อประเมินหน่วยงานด้วยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการองค์กรใน 8 ด้าน ที่มีความสำคัญต่อการต่อการเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ ด้านบุคคลากร ด้านองค์ความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการนวัตกรรม รวมไปถึงด้านผลผลิตจากนวัตกรรม โดยปีนี้ได้ทำการคัดเลือกหน่วยงานภาคธุรกิจที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น จำนวน 10 บริษัท จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เข้ารับรางวัล

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก

บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาสมาร์ทออฟฟิศและอินเตอร์แอคทีฟโซลูชั่น เอ็กซ์ซี มีการกำหนดโครงสร้างเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ มาวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมขององค์กรทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบห้องประชุมแบบอินเตอร์แอคทีฟ และสมาร์ทออโตเมชั่นที่สร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างก้าวกระโดด อีกทั้ง ยังมีการบริหารจัดการความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อออนไลน์ต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์มวิเคราะห์และซื้อขายหุ้น StockRadar สยามสแควร์ เทคโนโลยี มีเป้าหมายในการขยายแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นในปัจจุบันให้เป็น Social Trading เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเงินในยุคดิจิตอล อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมนวัตกรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และนโยบายได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดกลาง

บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ ClaimDi เอนนี่แวร์ ทู โก มุ่งมั่นในการพัฒนาแพลทฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ที่สามารถให้บริการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเน้นกระบวนการนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดระบบทางธุรกิจทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่มีความหลากหลาย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมร่วมกันในองค์กร

บริษัท อุ๊คบี จำกัด ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุ๊คบี มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการขยายธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากคอนเทนต์ของมืออาชีพ ไปสู่คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งาน (user-generated content) เพื่อรองรับผู้ใช้งานและสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ในการนี้ จึงให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับการปรับตัว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสื่อรูปแบบใหม่ กลุ่มนักคิดสร้างสรรค์กลุ่มใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ อุ๊คบี ยังให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลในแพลตฟอร์มมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด ผู้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมให้เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก คิง เพาเวอร์ คลิก หนึ่งในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งและท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ และด้วยเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตรวดเร็ว คิง เพาเวอร์ คลิก จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริการลูกค้าและคู่ค้า โดยมีนำเครื่องมือการสื่อสารและบริหารจัดการที่หลายหลายมาใช้ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทั้งในระดับทีมงานตลอดจนระดับบริหาร

บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการให้บริการ Queuing Solution ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน คิว คิว มีจุดแข็งด้านบุคลากรและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร โครงสร้างองค์กร กระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาต่อยอดโมเดลธุรกิจเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการอยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิต แสนสิริ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ มุ่งเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เริ่มต้นจากการปรับองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเสริมสร้างวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมดิจิทัลภายในองค์กร ตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้วงจรธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัว ไปถึงการสร้างสรรค์ความปลอดภัยและบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เอสซีจี เคมิคอลส์ มีกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้าง High-value-added Product บนฐานงานวิจัยขั้นสูง โดยผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนาที่เข้มแข็ง และมีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงมีนโยบายชัดเจนที่เน้นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาวิจัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิต พฤกษา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับสังคมไทย จากการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมเมือง นวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก ทั้งด้านการก่อสร้าง และการอยู่อาศัย และจากการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธรรมภิบาล จึงมีความเข้มแข็งด้านกระบวนการและการประเมินความสำเร็จของนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานระหว่างทีมงานและบุคลากรรุ่นต่าง ๆ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Security Printing และ Digital Solution สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยข้อมูล กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ยุทธศาสตร์นวัตกรรมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลโซลูชั่นที่เน้นด้านความปลอดภัยข้อมูล และมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งทีมงานด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีแบบแผน

ทั้งนี้ การสร้างนวัตกรรมองค์กรนั้น ต้องเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในความสำคัญของนวัตกรรม ว่าสามารถสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับสินค้าและบริการ ทำให้ผู้ใช้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด ซึ่งในทุกองค์กรควรมีการวางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมให้มีความชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการระดมสมองให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ จัดเตรียมทรัพยากร และองค์ความรู้ให้พร้อม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้รังสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย NIA จะทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมองค์กรต่อไป ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง