ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กลุ่ม ปตท. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ปตท.

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการในทุกมิติด้วยการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน "3P" อย่างสมดุล บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมขยายการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเป็นฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ณ อาคาร ปตท.สนญ. - นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับ ดร.สมคิด จาตุศรี-พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า กลุ่ม ปตท. ได้รายงานความคืบหน้าตามที่รัฐบาลมอบหมายในเรื่องต่างๆ รวมถึงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ โดย ปตท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก 3P (People Planet Prosperity) นั่นคือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) ซึ่งตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ปตท. มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยมีก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย นับตั้งแต่การสำรวจและขุดเจาะ เพื่อหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ อาทิ แหล่งบงกชและเอราวัณ การดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่เติบโตและขยายไปสู่การจัดหาก๊าซฯ ทั้งจากในและจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการนำเข้า LNG จากต่างประเทศ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการ EEC อาทิ การร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และปัจจุบันมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคตามนโยบายจากภาครัฐ

ภายใต้การดำเนินงานทางธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมเพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ปตท. มุ่งพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเมืองนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านโครงการและกิจกรรม อาทิ การร่วมพัฒนาสตาร์ทอัพให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผ่านอินโนสเปซ (ประเทศไทย) การก่อสร้างอาคาร Intelligent Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย และเป็นศูนย์ควบคุมกลางด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ ปตท. พร้อมสนับสนุนการดำเนินโครงการ Eastern Fruit Corridor (EFC) ในการพัฒนาห้องเย็น เพื่อเก็บรักษาผลไม้และพืชผลเกษตรในพื้นที่ จ.ระยอง โดยใช้ความเย็นจากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุน 5 ปี ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าผลการศึกษาแนวทางการผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและพัฒนาดำเนินการ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นำร่อง 3 ชุมชน ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าว ต.พิมาน จ.นครพนม พื้นที่ปลูกอ้อย ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี และพื้นที่ปลูกกาแฟ ต.แม่สลองใน จ.เชียงราย

อย่างไรก็ดี ปตท. ยังสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ อาทิ การทุ่มเทพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน การสร้างโอกาสในการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี การส่งเสริมและพัฒนาทางกีฬาของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมเยาวชนผู้ขาดโอกาสและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและรายย่อย โดยเข้าร่วมโครงการ "ตลาดไทยเด็ด" เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและเกษตรกรจากการคัดสรรสินค้าและบริการที่โดดเด่นของภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดมาจำหน่ายในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 107 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ปตท. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเส้นทางจักรยานระยะทาง 10 กิโลเมตร เชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 800 เมตร ในพื้นที่แปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานของคนไทย ได้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ สร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวฮ่องกงขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

การท่องเที่ยวฮ่องกงขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งแถลงโดยมร. เฮนรี่ ถังเลขาธิการด้านการคลัง ในระหว่างการแถลงการณ์ด้านงบประมาณ นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวว่าเป็นกุญแจหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

TIPCO โชว์ผลงานด้านบรรษัทภิบาลได้ปรับเรตติ้งเป็น "ดีมาก"

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) พิสูจน์ความตั้งใจจริงในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาบริหารองค์กร สมัครใจเข้าทบทวนการจัดอันดับ ทริสปรับเพิ่มคะแนนจาก "ดี" เป็น "ดีมาก" โดยได้คะแนนรวม 8.01 คะแนน นางสาวโสภาวดี...

ภาพข่าว: บมจ.ซุปเปอร์บล็อค เตรียมเข้า SET

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยเนาวลักษณ์ กล่ำเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ (ขวาสุด) ร่วมให้การต้อนรับ กำธร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง