ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็นไอเอจับมือเอโอที ติดปีกท่าอากาศยานไทยด้วยนวัตกรรม ดันยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรม ครอบคลุมงานบริการ ฐานข้อมูล

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมตั้งแต่ในระดับองค์กร พื้นที่ และระบบอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน โดยยังได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม 4 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ องค์กรนวัตกรรม นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมร่วม และ นวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้และข้อมูล

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรม การบิน ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศัยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยมาจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาค ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่น ๆมีทิศทางการเติบโตที่ดี ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุง กิจกรรมการป้องกันประเทศ ฯลฯ โดยยังจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินไทยมีพัฒนาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น นวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การจัดการข้อมูล การจองตั๋ว ระบบสื่อสารและความบันเทิง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ไทยจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบิน ต่อเนื่องถึงการนำมาซึ่งมูลค่าเชิงพาณิชย์และการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในฐานะผู้เปิดประตูของประเทศและผู้นำอุตสาหกรรมการบินไปสู่ตลาดโลก รวมถึงผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ล่าสุดจึงได้ดำเนินความร่วมมือส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน โดยในความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมตั้งแต่ในระดับองค์กร พื้นที่ และระบบอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน พร้อมร่วมดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างโอกาสและเชื่อมโยงความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมถึงส่งเสริมให้ AOT เป็นบริษัทท่าอากาศยานชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ด้าน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวและการบินมากขึ้น และ AOT ได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 AOT ได้ร่วมมือกับ NIAส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน และได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม AOT เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) องค์กรนวัตกรรม มุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร (2) นวัตกรรมบริการ มุ่งให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (3) นวัตกรรมร่วม มุ่งบูรณาการร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ และ (4) นวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้และข้อมูล มุ่งบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการร่วมมือกับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม องค์กร และบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์นวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม และวัฒนธรรมนวัตกรรม รวมทั้งร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน และร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างโอกาสและเชื่อมโยงความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจนวัตกรรมไทย เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการจัดแสดงเผยแพร่และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของไทย เพื่อนำไปสู่ระดับสากล (Thailand Innovation Showcase @ AOT)

อย่างไรก็ดี AOT มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกลุ่มผู้บริหารและ พนักงานให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งความร่วมมือระหว่าง AOT และ NIA จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ AOT ในยุคแห่งดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ AOT สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ AOT ที่มุ่งเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (World's Smartest Airport) ต่อไป นายนิตินัย กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด หรือสนใจในการขอรับการสนับสนุนนวัตกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ http://www.nia.or.th , facebook.com/NIAThailand


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เวอร์จิ้น แอตแลนติก แอร์เวย์ เลือกโซลูชั่นของโซลอาร์ค เพื่อการจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ฮุสตัน--(บิสิเนส ไวร์)--28 ส.ค. 2549 บริษัทโซลอาร์ค อิงค์ ผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นการจัดการอุปทาน การค้า และความเสี่ยงของภาคองค์กรธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมการบิน ประกาศในวันนี้ว่า สายการบินเวอร์จิ้น แอตแลนติก แอร์เวย์ ได้เลือกโซลูชั่น SolArc RightAngle...

สนช.ร่วมกับ บ.เครือสหพัฒน์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยาทางเคมี (PERCH) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง