ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ดีป้า ผนึก ทีโอที และเครือข่าย ๑๐ สถาบันการศึกษา ๑๔ สถานประกอบการ ขับเคลื่อน โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ทีโอที

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa;ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ "Thailand Digital Young Talent Development Project" (TDYT) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ๒๖ หน่วยงาน ระหว่าง ดีป้า - บมจ.ทีโอที – ๑๐ สถาบันการศึกษา และ ๑๔ สถานประกอบการ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ Digital Thailand โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยในระยะแรกตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษา 200 คน เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยการเรียนรู้จากอุตสาหกรรมจริงจากผู้ประกอบการในพื้นที่

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล คือ การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและสามารถทำงานได้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ depa ดำเนินการร่วมกับองค์กรชั้นนำเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) ดีป้า และ ทีโอที ตระหนักในการยกระดับกำลังคนของไทยให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงเปิดการผนึกความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนที่มีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เป็นผู้เสนอโจทย์โครงการจากอุตสาหกรรมและกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานและพัฒนาโครงการนั้น ๆ ส่วนภาคการศึกษา คัดสรรนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ตามคุณสมบัติที่กำหนด และนำโจทย์ฯ ไปพัฒนาระบบและเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถผลิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น และส่วนภาคภาครัฐ ทั้ง ดีป้าและทีโอทีส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็น Community ที่จะเกิดการแบ่งปันร่วมกัน

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในยุคดิจิทัล และเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนั้น จึงริเริ่มโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) เพื่อเป็นพื้นที่กลางเพื่อรองรับการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล โดยมีองค์กรร่วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา สำหรับส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโดยใช้โจทย์หรือปัญหาของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งต้นเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Data Analytics, Cyber Security และ Smart Communication เป็นต้น

สำหรับโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project ที่ดีป้า และทีโอทีพร้อมด้วย ๑๐ สถาบันการศึกษา และ ๑๔ สถานประกอบการ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท สยามซีเคียวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ดีพ เทค เทคโนโลยี จำกัด โดยการดำเนินงานในระยะแรกตั้งเป้าพัฒนานักศึกษาจำนวน ๒๐๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ จำนวน ๘๐ คน และ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ Bootcamp เพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต (รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจสตาร์ทอัพ) เทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของอุตสาหกรรมที่สนใจ กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและผลงานเชิงนวัตกรรม โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้แนวคิดและทักษะที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้

Facebook โครงการ : http://www.facebook.com/digitalyoungtalent
Line โครงการ : @tdyt.line

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า...

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง