ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กสอ. โชว์ผลสำเร็จยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พร้อมลงพื้นที่แหล่งผลิตนมอินทรีย์ชั้นดีของไทย

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคการเกษตรเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและโลก เป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่าง ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 รัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีกลายเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) รวมทั้งพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมที่จะผลักดันให้กลายเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะมากขึ้น โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการแปรรูป สินค้าเกษตรไปสู่การแปรรูปเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านแนวทางการอบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาช่องทางการตลาดในระดับต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางตลาดธุรกิจ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ เช่น การทดสอบตลาดในและต่างประเทศ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ กสอ. อย่างเช่น T-Good Tech รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น อาลีบาบา ลาซาด้า อเมซอน เคพลัส เป็นต้น ขณะเดียวกัน กสอ. ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบเทคโนโลยีสารสรเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับยอดสั่งซื้อที่มาจากตลาดออนไลน์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ต้นทุน พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ปริมาณการจัดหาวัตถุดิบ การนำระบบไอทีมาใช้ควบคุมการผลิต การจัดระบบคลังสินค้าและการใช้ระบบบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลการจราจร สภาพอากาศ และความต้องการของลูกค้า มากำหนดเส้นทางโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด

"กสอ. มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ลดความสูญเปล่า เพื่อลดต้นทุนการผลิต เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการตลาดและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยสามารถปรับตัวและสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล" นายกอบชัยกล่าว

ด้าน นายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด กล่าวว่า บริษัท แดรี่โฮม ได้ดำเนินกิจการผลิตนมอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี โดยมีเพียงฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย แต่ไม่เคยให้ความสำคัญกับการตลาด แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ของ กสอ. ซึ่งได้รับคำปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งด้านการผลิตจนมีการปรับปรุงไลน์การผลิต ทำให้มีของเสียน้อยลง ช่วยลดต้นทุนการผลิตและในส่วนของการตลาดได้มีผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ในการทำวิจัยการตลาด การสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น และทางบริษัทฯ ได้ตั้งฝ่ายการตลาดขึ้นมาโดยเฉพาะ และเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา เริ่มมีการออกไปทำการตลาดในตลาดต่างประเทศ คือ พม่า เวียดนาม และจีน ล่าสุดมียอดสั่งซื้อเข้ามาแล้ว 4 – 5 ล้านบาท นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้ทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งไลน์ เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม ทำให้มีลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามา กว่า 300 รายแล้ว จากปกติกลุ่มลูกค้าจะเป็นบรรดาบริษัท ห้างร้านเท่านั้น ทำให้มียอดขายเฉพาะในส่วนของออนไลน์ ประมาณ 1 ล้านบาท / เดือน

"เมื่อก่อนเราไม่เคยให้ความสำคัญกับการตลาดในมุมของนักการตลาดจริง ๆ เมื่อเข้าร่วมโครงการกับกรม ทำให้มีที่ปรึกษามาช่วยเรื่อง Marketing ซึ่งต่อมาเราได้ตั้งฝ่ายการตลาดขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ช่วยให้เราเจริญเติบโตและก้าวเดินได้อย่างมั่นคง โดยเรายังเน้นจุดขาย คือ นมอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้ใน 180 วัน" นายพฤฒิกล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ ร้อยละ 21.5 คิดเป็น 580,360 บาท / ปี และในอนาคตข้างหน้า ทางบริษัท มีแนวคิดบริการส่งนมถึงหน้าบ้านผู้บริโภค หรือ Milk Man ด้วยระบบกรีนโลจิสติกส์ คือการใช้รถไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

สำหรับบริษัท แดรี่โฮม ได้รับการรับรองรับมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ มาตรฐาน GMP, HACCP CODEX จากประเทศไทย และจาก Intertek International ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จากกรมปศุสัตว์ ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO50001 ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสมบูรณ์ รางวัล Organic Thailand และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เปิดศูนย์การเรียนรู้

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ร่วมงานเปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมสนับสนุน (SI Learning Center)” แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสนับสนุนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน...

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจภูมิภาค แนะ SMEs ปรับตัวสู้คู่แข่งอินเตอร์

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังนำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชม พร้อมติดตามความคืบหน้าสถานประกอบการนำร่องตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ณ โรงงานอบลำไย 2 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเกยูร อ. จอม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง