ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ลงนาม ระหว่าง กรมศุลกากร แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ สคพ.

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--newsperfect

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ และสคพ. ได้ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บันทึกความเข้าใจนี้ มีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิด และใช้ความพยายามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเชื่อมโยงองค์กรพัฒนาภูมิภาคอื่นๆ ในภูมิภาคที่มีบทบาท และภารกิจสอดคล้องกัน เช่น คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจอย่างเป็นทางการเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจาก ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ตามด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของ นายชาน-คี ลี อธิบดีกรมศุลกากรเกาหลีใต้ เกี่ยวกับแผนการในอนาคต และประโยชน์ที่ภูมิภาคจะได้รับภายใต้ความร่วมมือนี้ โดยมีนางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามฯ ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวลงนามโดยนายชาน-คี ลี อธิบดีกรมศุลกากรเกาหลี สำนักวางแผนและประสานงาน และดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) โดยมีนายฮุน คิม รองผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมศุลกากรเกาหลีใต้ และ นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นพยาน

บันทึกความเข้าใจเป็นโอกาสอันดีสำหรับสคพ. ที่จะช่วยผลักดันประเทศ และภูมิภาคให้มีการใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมนโยบายการค้าที่ไร้อุปสรรค ซึ่งเป็นกฎระเบียบใหม่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ.2560 ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ กล่าวถึงความสำคัญ และบทบาทเชิงกลยุทธ์ของการบริหารศุลกากรยุคใหม่ ในการส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปัจจุบันบริบทของศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีมิติที่มากขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องมาจากเป้าหมายของสหประชาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม โดยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสูง (ลดขั้นตอน ลดเวลา) การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมให้มีความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้น และมิติอื่นๆ ภายใต้แนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ระบบการบริหารศุลกากรต้องมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามระบบการค้าในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การค้าในรูปแบบดิจิทัล หรือออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายๆด้านต่อสังคม ดังนั้น การพัฒนาระบบศุลกากรในยุคใหม่จะต้องสามารถสนับสนุนการค้าที่ไร้พรมแดน และไร้รอยต่อ รวมถึงเมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประกอบในกระบวนการระบบศุลกากร สามารถเปิดโอกาสให้มีการหาแนวทางใหม่ๆเชิงนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้ เสมือนการปฏิรูประบบ และระเบียบศุลกากรให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะสนองต่อบทบาทใหม่ของศุลกากรในอนาคต

คุณลี อธิบดีกรมศุลกากรเกาหลีใต้ กล่าวว่ากรมศุลกากรเกาหลีใต้ มีนโยบายเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้มาตรการเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการค้า และกำจัดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นที่ลดประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวสินค้าข้ามพรมแดน เป็นต้น

ดังนั้น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับสคพ. มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรมศุลกากรเกาหลีใต้ เนื่องจากสคพ.เป็นองค์กรภูมิภาคที่มีศักยภาพ และความรู้ด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้งานวิจัย และการจัดอบรมในระดับภูมิภาคเป็นกลไกในการส่งเสริมการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมศุลกากรเกาหลีใต้ เล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถบูรณาการ และต่อยอดความรู้ และประสบการณ์ ในทางวิชาการต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อยกระดับความรู้ ในภูมิภาคจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นปัจจัยสนับสนุนเป้าหมาย และความเชี่ยวชาญของกรมศุลกากรเกาหลีใต้ ตามข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

เพื่อประชาสัมพันธ์การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ จึงได้มีการสัมมนาภายใต้หัวข้อ "การเผชิญหน้ากับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ของ กรมศุลกากรเกาหลีใต้: การพัฒนาอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรม 4.0" และกิจกรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในช่วงท้ายของโปรแกรม โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาภูมิภาค และสื่อมวลชน

เกี่ยวกับกรมศุลกากรเกาหลี

กรมศุลกากรเกาหลี เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2513 ภายใต้กระทรวงยุทธศาสตร์และการเงินของเกาหลีใต้ และเป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก กรมศุลกากรเกาหลีใต้ ได้การยอมรับว่าเป็นองค์กรที่บุกเบิก และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ และนำโซลูชั่นใหม่ๆมาบริหารงานกรมศุลกากร ตัวอย่าง เช่น การนำระบบพิธีการศุลกากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัว (fully electronic clearance system) แห่งแรกของโลกที่ใช้เวลา ในการดำเนินพิธีการศุลกากรที่ใช้เวลาดำเนินการน้อยที่สุด กรมศุลกากรเกาหลีใต้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นกรมศุลกากรที่ดีที่สุดในโลกตามดัชนีธนาคารโลก ชื่อว่า "ดัชนีประกอบธุรกิจในประเทศ" ภายใต้หมวดหมู่ "การค้าข้ามพรมแดน" เป็นเวลาหกปีติดต่อกันระหว่างปีพ.ศ.2552 และพ.ศ.2557 ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของกรมศุลกากรเกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างที่เป็นเลิศในหลายๆด้าน จนกระทั่งได้เป็นมาตรฐาน และบรรทัดฐานสากลใหม่ในกลุ่มสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก

เกี่ยวกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) เป็นสถาบันระดับภูมิภาคที่ผลักดัน และส่งเสริมนโยบายการค้าและการพัฒนา ที่ยั่งยืนและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง) และเป็นหน่วยงานวิชาการ ซึ่งสคพ.ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2545 ภายใต้มติที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่ 10 ว่าด้วยการค้า และการพัฒนา (อังค์ถัด) ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 หลังจากได้มีการแจ้งการลดบทบาทของอังค์ถัดในภูมิภาคเอเชียในปีพ.ศ.2544 เป็นต้นไป และให้สคพ. เป็นองค์กรภูมิภาค ที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียนับจากนั้นมา สคพ.ยังมีความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ และในภูมิภาคต่างๆ (อาทิ อังค์ถัด, องค์การการค้าโลก, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, เอเปค, อาเซียน, องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย, บิมสเทค) และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ภารกิจหลักของสคพ. คือการส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถทางนโยบาย และที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการค้าการลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG 2030 กิจกรรมหลักของสถาบันฯ คือ การฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนานานาชาติในระดับภูมิภาค งานวิจัยและการพัฒนา และการ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค และนานาชาติ ปัจจุบัน สคพ.ยังเป็นเจ้าภาพสำนักงานของสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคพื้นแปซิฟิค (Pacific Economic Cooperation Council: PECC) ของประเทศไทยในปีพ.ศ.2561


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546

สถานที่การประชุมในเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ : ดาต้าคราฟท์ เอเชีย (Datacraft Asia) จะให้การสนับสนุนการจำหน่ายระบบการประชุมไอพี รุ่นมีทติ้งเพลส (MeetingPlace) ของละติจูด คอมมูนิเคชั่น (Latitude Communication) เว็บไซต์ : www.datacraft-asia.com www.meetingplace....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง