ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็นไอเอ จับมือ 5 พันธมิตร เฟ้นหานิวเจเนอเรชั่นเกษตร 3 สาขา แนะจุดเปลี่ยนนวัตกรรมเกษตรไทยต้องเร่งฟอร์มทีม

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

เอ็นไอเอ ร่วมหน่วยงานพันธมิตรจัดประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เดินหน้าปั้นนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ หวังปรับโฉมโครงสร้างการทำเกษตรกรรมไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเต็มรูปแบบ ชี้การส่งเสริมด้านดังกล่าวต้องพัฒนาและส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่เกษตรกร หน่วยงานเฉพาะทาง ตลอดจนธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยปูทางการพัฒนานวัตกรรมเกษตรไทยให้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุดศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ซึ่งเป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสำหรับการเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนความคิดนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ให้คิดค้นและพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (deep tech) กับคลังความรู้อย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ที่มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ เกี่ยวกับการเกษตร นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังเตรียมเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ ด้านการเงิน (fin tech) เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ ให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และและผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย สนช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาล โดยปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี หรือที่เรียกว่าเกษตรแม่นยำสูง (precision farming) โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นธุรกิจหรือโครงการในลักษณะที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการหรือโครงการเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สนช. จึงได้ริเริ่มและดำเนินงานจัดตั้ง "ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) โดยมีพันธกิจหลัก คือ เร่งสร้างเสริมความสามารถแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยได้ริเริ่มดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตร โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการดำเนินงาน ในการนำวัตถุดิบทรัพยากร หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งในส่วนเกษตรกรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำประมง มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างอนาคตที่ก้าวล้ำให้กับการเกษตรไทย ล่าสุด ABC center จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจกรรมInno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร สตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเกษตร ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและจำเป็นสำหรับประเทศไทย ได้แก่ 1. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 2. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 3.สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้ง มีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ ช่วงท้ายของโครงการยังมีการประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ของแต่ละสาขาธุรกิจ รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ณ ประเทศไต้หวันอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการInno4Farmers มก. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการการเกษตร รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจาก มก. และเครือข่ายของภาคธุรกิจมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำไปสู่การประกวดนวัตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมองแนะนำแนวทาง เพื่อจะนำไปสู่การเกิดธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เกิดการนำไปให้เกิดการใช้งานได้อย่างแพร่หลาย นับได้ว่าเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้เกิดการสร้างแนวคิดทางการเกษตรสมัยใหม่ และเกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้านการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

นายปริวรรต กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีถัดไป การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของ ABC Center ยังคงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และก้าวไปสู่เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร ที่มีการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเป็นหลัก 7 สาขา คือ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และสาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ เพื่อลดช่องว่างการทำเกษตรกรรมที่มีอยู่มากมาย โดยเชื่อว่า อุปสรรคและปัญหาที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญ จะเป็นแนวทางการที่สำคัญในการพัฒนาโซลูชั่นอันทันสมัย และต่อยอดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดผลงานเข้าร่วมโครงการผ่านการสแกน QR code โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2562 | ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 มกราคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-592-4553 | หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/pg/inno4farmers


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ชี้พืชสวนโลก สานสัมพันธ์ ไทย-เทศ ยกระดับนวัตกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดการค้าโลก"

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--รี้ด เทรดเด็กซ์ ดร.วีรชัย พลาศรัย รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่เชียงใหม่ จะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ทั่วโลกรู้จักกั...

6 หน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลัง จุดประกายสร้างผู้ประกอบการใหม่

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--สถาบันพัฒนาSMEs จัดงานสัมมนาธุรกิจคนเมืองครบวงจร สนองนโยบายรัฐเร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนา สังคมไทยให้เป็นสังคมผู้ประกอบการ นำความรู้และสิ่งที่ได้จากการสัมมนาไปสร้างแนวคิดธุรกิจของ ตนเองเตรียมเป็นเจ้าของกิจการที่มีคุณภาพ...

สนช.ร่วมกับ บ.เครือสหพัฒน์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยาทางเคมี (PERCH) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง