ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์บันเทิง-ดารา วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--
สานพลังประชารัฐ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

สทบ. จัดกิจกรรม "กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" โดยรวมพลังกองทุนหมู่บ้าน ของทุกภูมิภาค ช่วยแบ่งเบา และให้ความช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ ที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอิทธิพลของลมฟ้าอากาศ ความกดอากาศต่ำจากฝั่งอันดามันและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในพื้นที่ ส่งผลทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

ทั้งด้านอาหาร เครื่องใช้เพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย พี้นที่ทำการเกษตร จากภาวะดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ และหน่วยงานภาคี อันได้แก่ สถาบันการเงินของรัฐ จึงได้ผนึกกำลัง หาแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นมาตรการเร่งด่วน มาตรการฟื้นฟูเยียวยา และมาตรการปรับปรุงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมาตรการเร่งด่วนในเบื้องต้น คือการระดมความช่วยเหลือในสิ่งจำเป็น ซึ่งปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๒๑๑,๕๒๐.๗๒ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร จำนวน ๖.๗๐ ตัน ข้าวสารบรรจุถุง น้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ได้จากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่ดำเนินการโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จำนวน ๖๕,๔๐๕ กองทุน เป็นเงิน ๓๒,๖๕๕,๙๕๖,๐๐๑.๒๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านเก้าแสนหมื่นหกพันเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หน่วยงานภาคี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

ยังจะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยตามมาตรการต่างๆ ต่อไปในรูปแบบต่างๆ อาทิ

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี "กทบ.ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติภัย" ผ่านสถาบันการเงิน

๓ แห่ง คือ
  • ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๐๓๕๘๓๘๙
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี ๐๑๐๐๐-๒-๕๒๒๙๙-๕
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี ๐๖๗-๐-๐๗๖๓๙-๒

เพื่อระดมเงินบริจาค โดยธนาคารได้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการ ฝาก-ถอนเงินต่างสาขา และค่าคู่สาย ให้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับบัญชี "กทบ.ร่วมใจช่วยผู้ประสบพิบัติภัย" เพื่อรองรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะรวบรวมและดำเนินการส่งต่อไปให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื้นที่อุทกภัยภาคใต้ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์ต่อไป

นอกจากนี้จะมีการสำรวจความเสียหาย และความต้องการ เพื่อกำหนดมาตรการในการฟื้นฟูเยียวยา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เหมาะสมกับกองทุน กลุ่ม หรือบุคคลเป้าหมายต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรม "กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย สำหรับในระยะต่อไป คือ ระยะของการฟื้นฟูเยียวยา และพัฒนาอย่างยั่งยืนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และภาคีทุกภาคส่วนจะสำรวจความเสียหาย ความต้องการ และจะระดมความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน "กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ในวันนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความช่วยเหลือและส่งผ่านความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชน

ผู้ประสบภัย โดยการรับบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตามมาตรการเร่งด่วน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสำรวจความเสียหาย และความต้องการ เพื่อกำหนดมาตรการความช่วยเหลือให้ถูกต้อง เหมาะสม ในระยะต่อไป

กล่าวโดยสรุปว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการระดมการมีส่วนร่วม และการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติความเดือดร้อน โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนภาคี เครือข่าย ทั่วประเทศ พร้อมที่จะผนึกกำลังเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชนดังกล่าว โดยการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะมิใช่การรวบรวมสิ่งของเพื่อบริจาคอย่างเดียว แต่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการฟื้นฟูเยียวยาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในพื้นที่ต่อไป

สุดท้าย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วม และให้กำลังใจ ในการรวมพลัง สร้างสรรค์ สิ่งดีงามให้กับประเทศชาติประชาชนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รมว.คลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันท...

มท.1 ตรวจพื้นที่ภาคใต้ สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่ง C 130 ขนอาหารฮาราล ช่วยด่วน !!

กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--ปภ. พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้...

CEO พันธุ์ mai เสนอ 4 โครงการลงสมุดปกขาวเสนอรองนายกฯ

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานเปิดตัว FANZI Club เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนใน mai และบริษัทที่จะเข้า จดทะเบียน ใ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง