ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีโอที เปิด TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ชูท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ (7 กันยายน 2561) ที่ โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ นายประดิษฐ์ บุญมาภิ โทรศัพท์จังหวัดแพร่

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดย

โครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทีโอที ให้เชื่อมโยงโดยการพิจารณาเลือกชุมชนที่จะร่วมโครงการ TOT Young Club จากพื้นที่ในโครงการเน็ตประชารัฐ ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย โดยจังหวัดแพร่ มียุทธศาสตร์สำคัญสู่ศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เพื่อ กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยืน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตั้งอยู่ตำบลป่าแดง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มี 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบเชิงเขา ประกอบอาชีพตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทำไร่ ปศุสัตว์ หน่อไม้เปาะที่มีรสชาติดี สวนงวม (พญาช้าง สาร) สวนกาแฟ โดยเฉพาะการทำสวนเมี่ยง และการหมักเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในการดำรงชีวิตที่หล่อเลี้ยงประชากรบนที่ราบสูง เป็นวิถีชีวิตอย่างพอเพียง และสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านของบ้านหนองแขม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน (เหล้าข้าวเหนียว) ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค เป็น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ปี 2561 โครงการ TOT Young Club จะเปิดชุมชนใหม่ภาคเหนือ จำนวน 2 ชุมชน โดยแห่งแรกคือที่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ เข้ามาสนับสนุนของโครงการ TOT Young Club ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาที่เยาวชนจะสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชุมชน สำหรับแห่งที่ 2 คือชุมชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีกิจกรรมเปิดชุมชนประมาณเดือนตุลาคม 2561 นี้ นอกจากนี้ ที่ภาคเหนือยังมี โครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม (ปี 2556-2560) สำหรับชุมชนเดิม 5 ชุมชน (ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านบอม จ.ลำปาง และชุมชนเทศบาลตำบล จ.เชียงใหม่) โดย ทีโอที ยังคงดูแลและสนับสนุน

ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตือนนักท่องเน็ตระวังโดนชาร์จค่าโทรต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป ให้ระวังการเข้าชมเว็บไซต์รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ลามกอนาจารและเว็บไซต์การพนัน ที่ระ...

ททท.จัดงานแถลงข่าว "เสริมบารมี ปีระกา ไหว้สาธุธาตุหริภุญชัย"

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--ททท. นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายตลาดในประเทศ กล่าวถึง ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีของภาคเหนือ นายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต1 (เชียงใหม่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง