ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชุมร่วมภาครัฐและผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--ไทยคม

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน

"การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างยั่งยืน" การประชุมผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมและ 3หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมเสวนาประเด็นสำคัญ "ภาครัฐกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม" และ "แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน" มุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้ชมและสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559ณ สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า "ในฐานะที่ไทยคมเป็นผู้นำการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไทยคมมุ่งหวังให้การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในหลายๆ ด้าน อาทิ ความสามารถในการกำกับดูแลกันเองของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทย การพัฒนาช่องทางการหารายได้ของผู้ประกอบการ รวมถึงการยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม"

ภายในงานประชุม ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "ภาครัฐกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม" โดยเปิดเผยว่า "กสทช. มีแนวนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการดูแลจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting) โดยการกำกับดูแลนั้น หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการ ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออกแนวปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพเพื่อควบคุมจริยธรรมและจรรยาบรรณระหว่างกัน ทั้งในด้านของเนื้อหาและคุณภาพรายการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และควบคุมด้านจริยธรรม โดยเป้าหมายสูงสุดของการควบคุมกันเองนี้ คือ การดำรงตามแนวทางจริยธรรม และการลงโทษตักเตือนสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแนวทางการกำกับดูแลกันเอง ทาง กสทช. ยินดีสนับสนุน โดยหลังจากนี้ จะเชิญกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคเข้าให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป"

จากนั้น ได้เข้าสู่ช่วงของการประชุม ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารระดับสูงของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมไทย เข้าร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมให้มุ่งสู่ความยั่งยืน โดย ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) กล่าวว่า "วันนี้เป็นวันที่มีความหมายยิ่ง ที่มีการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ เพราะวันนี้คือวันเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างยั่งยืน ทางสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม มีเจตนารมณ์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็น 'แหล่งรวมโทรทัศน์ดาวเทียมที่เผยแพร่รายการได้อย่างเสรี ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ชมได้ประโยชน์สูงสุด' อยู่แล้ว สมาคมจึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหารายการของช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีคุณภาพ เมื่ออุตสาหกรรมมีระบบการกำกับดูแลกันเองที่ดี เนื้อหารายการก็จะมีคุณภาพ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมก็จะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ชม ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้จะย้อนกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต"

ด้าน นายมานพ โตการค้า ประธานชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จำกัด กล่าวว่า "ตลาดโทรทัศน์ดาวเทียมจัดว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ ซึ่งถึงแม้ในช่วงระยะหลังนี้ จะได้รับผลกระทบจากแรงกระเพื่อมของกระแสธุรกิจและกระแสทีวีดิจิตอล ส่งผลให้ตลาดโทรทัศน์ดาวเทียมทรงตัวเท่ากับปีก่อน ผู้ประกอบการหลายรายต้องมีการกระตุ้นตลาด และปรับกลยุทธ์ธุรกิจ รวมถึงพัฒนาคุณภาพ และเนื้อหาของช่องรายการ ซึ่งผมในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน เพราะหนึ่งในแนวทางของการที่จะทำให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพช่องรายการให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดช่องรายการมากขึ้นบนโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ ย่อมมีส่วนสำคัญในการเปิดตลาดเพื่อหารายได้ในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการได้ อาทิ การสร้าง package การตลาดใหม่ๆ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมทแต่ละช่องรายการ ต่อผู้ซื้อและผู้ขายโฆษณา เป็นต้น"

การประชุมในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมอย่างยั่งยืน โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน รวมถึงการเสนอแผนดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย คาดกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ราวเดือนพฤศจิกายน 2559


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ประชุมสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยมี ยุวดี บุญครอง เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ...

สถาบันไทย-เยอรมัน เร่ง 3 ยุทธศาสตร์หลัก พัฒนาวงการแม่พิมพ์ไทย

กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--รี้ด เทรดเด็กซ์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้เข้มแข็งและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ ด้วยการสน...

"เบรฟฮาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล" มั่นใจ "ทีเอสซี" เป็นสุดยอดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมขวัญใจชาวไทย ด้วยการยืนยันของ เอ ซี นีลสัน

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--เบรฟฮาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล "เบรฟฮาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล" มั่นใจ "ทีเอสซี" เป็นสุดยอดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมขวัญใจชาวไทย ด้วยการยืนยันของ เอ ซี นีลสัน ประกาศลิขสิทธิ์รายการทีวีที่แข็งแกร่งบนเวทีสากล ควบคู่ไปกับการจับมือเครือข่ายสมาคมเคเบิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง