ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๐๐ น.

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์”

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ STAR STEMS ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดผู้ผ่านการฝึกอบรม การขับเคลื่อน "พลเมืองดี วินัยเด่น" สำหรับสถานประกอบกิจการตามแนวคิด STAR STEMS

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา พร้อมประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๐

ด้วยสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสลับซ้ำซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหาใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา จัดโครงการ การสร้างความสามารถในการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างสมดุลย์ ปี ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

นายนภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) ผู้อำนวยการ โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)