Wednesday July 23, 2014 01:50

โครงการภาษาไทย Press Releases

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—14 Jun 11

ด้วยโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.๓) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาษาไทยเข้มแข็งจะจัดโครงการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการวิชาการ ให้ความรู้ และจัดอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงานราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน

โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมยุวกวี ครั้งที่ ทั่วไป—03 Aug 10

โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมยุวกวี ครั้งที่ ๒ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา

ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย จัดเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน" ทั่วไป—27 Jul 10

ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย http://thaiqa.swu.ac.th/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง “การใช้ภาษาของสื่อมวลชน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา (ปฏิบัติหน้าที่ประธานโครงการภาษาไทยเข้มแข็ง), คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ