ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๓๘ น.

โครงการภาษาไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการภาษาไทย”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๔

ด้วยโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.๓) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาษาไทยเข้มแข็งจะจัดโครงการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการวิชาการ ให้ความรู้ และจัดอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงานราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน

โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมยุวกวี ครั้งที่ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๓

โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมยุวกวี ครั้งที่ ๒ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา

ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย จัดเสวนาเรื่อง "การใช้ภาษาของสื่อมวลชน" ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๓

ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย http://thaiqa.swu.ac.th/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง “การใช้ภาษาของสื่อมวลชน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา (ปฏิบัติหน้าที่ประธานโครงการภาษาไทยเข้มแข็ง), คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ