ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๒ น.

แม่กองธรรมสนามหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “แม่กองธรรมสนามหลวง”

ชมรมอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธน ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม เสริมธรรม สร้างมงคลชีวิต รับปีใหม่ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๖

ชมรมอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธน ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม เสริมธรรม สร้างมงคลชีวิต รับปีใหม่ 2557 โดย พระพรหมมุนี กรรมการเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพบกับช่วงศูนย์การเรียนรู้

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เปลี่ยนวิธีรับข้อสอบระบบใหม่ผ่านออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๖

วันที่ ๑๓-๑๖ ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เปลี่ยนวิธีรับข้อสอบระบบใหม่ผ่านออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑,๐๒๗ แห่ง สามารถรับข้อสอบทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าก่อน ๓ วัน ที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

การสอบนักธรรมชั้นตรี ครั้งที่ ๑๐๑ ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๖

มหาเถรสมาคมมีมติให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี (ครั้งที่ ๑๐๑) ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยอนุมัติให้ใช้ระบบออน์ไลน์ในการส่งข้อสอบไปยังสนามสอบทั่วประเทศ ๑,๐๒๗ สนาม

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๔

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้ นักธรรมชั้นตรี สอบระหว่าง วันที่ ๖ – ๙

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๓

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมติของมหาเถรสมาคม ได้กำหนัดจัดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ในสนามสอบทั่วประเทศจำนวน ๔,๐๕๑ สนาม มีนักเรียนธรรมศึกษา สมัครเข้าสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๖,๒๔๘ คน

งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ .....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๒

พระพจนารถ ปภาโสรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พระราชวิริยอุตสาหะ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทผ่านโครงการพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พระราชปณิธาน ที่ทรงประกาศเป็นพระปฐมพระบรมราชโองการ ว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๒

พระพจนารถ ปภาโสรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ความมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความวัฒนาสถาพร อันเกิดจากความมั่นคงเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ และไม่มีปัญหาทางสังคม เป็นเจตจำนงที่บัณฑิตชนชาวไทยทุกคนปรารถนา

๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๒

พระพจนารถ ปภาโสรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง “ ประเทศใด มีพลเมืองกอปรด้วยธรรมาภิบาล ประเทศนั้น ย่อมมีแต่ความวัฒนาสถาพร ” ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อธิบายความหมายของ "ประวัตินักธรรม" ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๒

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษา พระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๒

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการสอบธรรม- สนามหลวงพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เสนอ โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้ ๑. นักธรรมชั้นตรี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบนักธรรมชั้นตรี ครั้งที่ ๙๘ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน พระบรมราชานุมัติ หลักสูตรนักธรรม ตามที่มหาเถรสมาคมได้ทูลเสนอเป็นหลักสูตร การศึกษาของพระนวกะ และทรงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดสอบความรู้ตามหลักสูตรนั้นครั้งแรก

ทำไมต้องประชาสัมพันธ์การสอบนักธรรม ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๐

พระพจนารถ ปภาโส เลขานุการฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นต้น พระมหากษัตราธิราชเจ้า ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเสมอมา ทรงโปรดให้ราชบัณฑิตผู้ทรงภูมิพระปริยัติธรรม เป็นเปรียญลาพรต รับภารธุระบอก(สอน)หนังสือตามคัมภ

การสอบนักธรรมชั้นตรี ครั้งที่ ๙๖ ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๐

พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็น มหามงคลสมัย ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา มีชายไทยอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อเรียนพระธรรมวินัยตลอดพรรษากาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๑๐๘,๐๑๘ รูป มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จั