ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๑๖ น.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ”

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ถือเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีวินัย โปร่งใส

มกอช. เน้นอบรมให้ความรู้ ตลาดออนไลน์ กับเกษตรรุ่นใหม่รุ่นใหม่ หวังยกระดับและเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าออร์แกนิค-GAP ไทย ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กล่าวว่า เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561–2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

มธ. มุ่งพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) รุ่นที่ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๒

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า "จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดั ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับพื้นที่" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ

เสาหลักนำทางยางพารา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน วท.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวด ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรและการใช้รถใช้ถนนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยให้ทุกภาคส่วนหาแนวทางในการป้องกันและจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

พพร. 6 ขับเคลื่อน ขยายผล การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ราษฎร ต.อ้อมเกร็ด ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เปิดหลักสูตร CSR สำหรับโรงงาน เรียนครบชุมชนรัก รายได้เพิ่ม ทั่วไป—๔ ส.ค. ๖๐

ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแนวทางยุทธศาสตร์น้ำ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569) ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

นครชัยแอร์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย เพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 30 % สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามโครงส ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๖๐

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นรายได้สูง เป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว และจากการคาดการณ์

มัณฑะเลย์ : เมืองดาวรุ่ง...มาแรงของเมียนมา หุ้น—๑๔ มิ.ย. ๖๐

เมืองสำคัญในเมียนมา นอกจากกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงปัจจุบัน และย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงที่ยังคงความสำคัญในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว "มัณฑะเลย์" ก็เป็นอีกเมืองสำคัญที่มีศักยภาพไม่เป็นรองใครและเป็นหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมีย

รมว.วธ. สั่งทุกหน่วยงานปรับโฉมแผนงานวิจัย ปี 60 - 61 ให้สอดรับยุทธศาสตร์ 20 ปี รัฐบาล - ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๐

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและของรัฐบาลโดยได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานของ วธ. ไปปรับปรุงแผนงานและโครงการวิจัย ในปี 2560-2561

กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส เสนอความเห็น 4 ประเด็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส (k.mns.nesac@hotmail.com) ได้เสนอความเห็น 4 ประเด็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้แก่ (1) การส่งเสริมให้มีการใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสาร

กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศ เนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วธ.ระดมสมองทำแผนของบปี 2560 ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสังกัด วธ. ผู้บริหารจากสำนักงบประมาณร่วมประชุมเมื่อเร็วๆนี้ว่า

รุกแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับ12 สศก. เปิดเวทีทั่วประเทศ ด้าน สศท.8 พร้อมภาคใต้ตอนบน 17 ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

สศก. เดินหน้าร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รุกพื้นที่ปูพรมทั่วประเทศ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้าน สศท.8 เตรียมเปิดเวทีภาคใต้ตอนบน 17 พฤศจิกายน

ส.อ.ท. จัดสัมมนาใหญ่ ประจำปี Eco Innovation and Solution 2015 พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "Eco Innovation and Solution 2015" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 - 203 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สมอ. หนุนกิจการของวิสาหิจชุมชน ที่ได้รับมผช. ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๘

สมอ. หนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับ มผช. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้ได้เครื่องหมายรับรอง มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมตลาด และมีรายได้พึ่งตนเองได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

รุกแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 สศก.เดินหน้าคณะทำงานเต็มรูปแบบ ก่อนประกาศใช้ปี ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก่อนฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปี 2559 พร้อมเปิดประชุมเวทีคณะทำงานฯ

รมว.วธ.ประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย พร้อมชูแผน ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 6 หรือ ASEM CMM6 (ASEM Culture Minister’s Meeting) ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” วันที่ 17-23 ตุลาคมนี้ ณ

สรุปข่าวธุรกิจการตลาด หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทั่วไป—๒๓ ต.ค. ๕๗

รมว.ท่องเที่ยว ลั่นทำยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวยกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้หลักให้ประเทศ ดีเดย์ร่างแผนพร้อมเทสต์รันตลอดปี 2558 ก่อนเดินเครื่องเต็มตัวปี 59 เน้นล้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาระบบขนส่ง

กระทรวงมหาดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานสัมมนาและนิทรรศการ เพื่อเปิดตัวโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๖

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province เพื่อนำร่องการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Country ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2556) ที่ได้วางแนวทางหลักในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบ

รัฐมนตรียูเครนเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่การประชุมธุรกิจนานาชาติ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๖

รัฐมนตรี 3 ท่านในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลยูเครนจะนำเสนอรายละเอียดของ "แผนดำเงินงานของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจยูเครนในปี 2556-2557" (The State Activation Program for the economic development of Ukraine for 2013 - 2014) ต่อคณะผู้แทนของ "ABC: Ukraine &

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (www.kalasintourism.org) จัดโครงการการสุขสันต์วันสงกรานต์ ไลฟ์สไตล์—๑๙ มี.ค. ๕๖

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์เป็นวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศลสานฝันคนพิการ ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๕

ขอเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศลสานฝันคนพิการโครงการก่อสร้าง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี” สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ

ภาพข่าว: บริติช เคานซิล และสภาการศึกษา หนุนไทยเป็นผู้นำอาเซียน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๕

มร.ดันแคน วิลสัน รองผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (กลาง) ร่วมกันขานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ชูประเทศไทยเป็นผู้นำอาเซียน

สภาการศึกษา และ บริติช เคานซิล หนุนไทยเป็นผู้นำอาเซียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๕

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ขานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ชูประเทศไทยเป็นผู้นำอาเซียน จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง ‘ASEAN’s Creative Economies: educating tomorrow’s leaders –

จีซีซีรับน้องใหม่จอร์แดน-โมรอคโค ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี รวมกลุ่มเป็นตลาดกว่า 80 หุ้น—๖ ต.ค. ๕๔

จีซีซีรับน้องใหม่จอร์แดน-โมรอคโค ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี รวมกลุ่มเป็นตลาดกว่า 80 ล้านคน ทูตพาณิชย์ชี้ส่งผลดีเรื่องภาษี-การเข้าตลาด-ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เผย 8 เดือนปีนี้ ส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 10% การค้ารวมกว่า 2.2 หมื่นล้านเหรียญฯ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

ภาพข่าว: สศช. จับมือ นิด้า ถกมาตรการพัฒนาภาคการเงิน ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๔

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะในหัวข้อเรื่อง “มาตรการพัฒนาภาคการเงินในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11”

บลจ.บัวหลวงมองหุ้นจีนถึงเวลาลงทุนส่งบัวหลวงไชน่าทริกเกอร์ ชัดเจนกับโอกาสสร้างผลตอบแทน 15% ภายใน 18 หุ้น—๙ พ.ค. ๕๔

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนเปิดบัวหลวงไชน่าทริกเกอร์ 15% ระหว่างวันที่ 9-18 พฤษภาคมนี้ เชื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น

สป. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๔

กรอบเวลาและกระบวนการในการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3