ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๐๒ น.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”

สศช. เผยผลการศึกษากรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ สู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๖๓

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565)

สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในประเด็นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๖๓

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ถือเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีวินัย โปร่งใส

มกอช. เน้นอบรมให้ความรู้ ตลาดออนไลน์ กับเกษตรรุ่นใหม่รุ่นใหม่ หวังยกระดับและเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าออ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กล่าวว่า เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561–2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

มธ. มุ่งพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) รุ่นที่ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๒

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า "จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดั ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับพื้นที่" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ

เสาหลักนำทางยางพารา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน วท.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวด ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรและการใช้รถใช้ถนนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยให้ทุกภาคส่วนหาแนวทางในการป้องกันและจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

พพร. 6 ขับเคลื่อน ขยายผล การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ราษฎร ต.อ้อมเกร็ด ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เปิดหลักสูตร CSR สำหรับโรงงาน เรียนครบชุมชนรัก รายได้เพิ่ม ทั่วไป—๔ ส.ค. ๖๐

ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแนวทางยุทธศาสตร์น้ำ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569) ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส เสนอความเห็น 4 ประเด็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส (k.mns.nesac@hotmail.com) ได้เสนอความเห็น 4 ประเด็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้แก่ (1) การส่งเสริมให้มีการใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสาร

กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศ เนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รุกแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับ12 สศก. เปิดเวทีทั่วประเทศ ด้าน สศท.8 พร้อมภาคใต้ตอนบน 17 ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

สศก. เดินหน้าร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รุกพื้นที่ปูพรมทั่วประเทศ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้าน สศท.8 เตรียมเปิดเวทีภาคใต้ตอนบน 17 พฤศจิกายน

ส.อ.ท. จัดสัมมนาใหญ่ ประจำปี Eco Innovation and Solution 2015 พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "Eco Innovation and Solution 2015" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 - 203 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สมอ. หนุนกิจการของวิสาหิจชุมชน ที่ได้รับมผช. ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๘

สมอ. หนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับ มผช. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้ได้เครื่องหมายรับรอง มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมตลาด และมีรายได้พึ่งตนเองได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

รุกแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 สศก.เดินหน้าคณะทำงานเต็มรูปแบบ ก่อนประกาศใช้ปี ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก่อนฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปี 2559 พร้อมเปิดประชุมเวทีคณะทำงานฯ

กระทรวงมหาดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานสัมมนาและนิทรรศการ เพื่อเปิดตัวโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๖

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province เพื่อนำร่องการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Smart Country ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2556) ที่ได้วางแนวทางหลักในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบ

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (www.kalasintourism.org) จัดโครงการการสุขสันต์วันสงกรานต์ ไลฟ์สไตล์—๑๙ มี.ค. ๕๖

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์เป็นวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศลสานฝันคนพิการ ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๕

ขอเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศลสานฝันคนพิการโครงการก่อสร้าง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี” สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ

ภาพข่าว: บริติช เคานซิล และสภาการศึกษา หนุนไทยเป็นผู้นำอาเซียน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๕

มร.ดันแคน วิลสัน รองผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (กลาง) ร่วมกันขานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ชูประเทศไทยเป็นผู้นำอาเซียน

สภาการศึกษา และ บริติช เคานซิล หนุนไทยเป็นผู้นำอาเซียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๕

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ขานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ชูประเทศไทยเป็นผู้นำอาเซียน จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง ‘ASEAN’s Creative Economies: educating tomorrow’s leaders –

ภาพข่าว: สศช. จับมือ นิด้า ถกมาตรการพัฒนาภาคการเงิน ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๔

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะในหัวข้อเรื่อง “มาตรการพัฒนาภาคการเงินในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11”

สป. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๔

กรอบเวลาและกระบวนการในการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

เลขาฯ วช. แจงบทบาทการทำงานขององค์กรวิจัย ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๓

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง สภาวิจัยแห่งชาติกับบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการวิจัยของประเทศ และแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรนโยบายและสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย ว่ารัฐบาลได้มีการระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติกับโอกาสพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๓

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการวิจัยมากขึ้นโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 10 ถึงฉบับที่ 11 โดยระบุไว้ชัดเจนว่าการวิจัยเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ เวชชาชีวะ

“ร่างทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๓

สภาที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2553 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่างทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11” โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี

สภาที่ปรึกษาฯ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2553 ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๓

สภาที่ปรึกษาฯ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2553 โดยในครั้งนี้ ดร.อำพน กิตติอำพน มอบหมายให้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ บรรยายพิเศษเรื่อง "ร่างทิศทางและยทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11"

สมาคมแอนิเมชั่นไทยร่วมดัน Creative Economy แท็กทีมร่วมงาน Thailand Entertainment Expo บันเทิง—๒๑ ก.ย. ๕๒

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายบรรจุแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ “ไทยสร้างสรรค์ ไทยเข้มแข็ง” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “Creative Economy” จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแอนิเมชั่น

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11 หุ้น—๑๗ มิ.ย. ๕๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559