Friday July 25, 2014 21:52

เรียงความเรื่องครู Press Releases

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความ “ครูดี ทั่วไป—18 Sep 09

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้มีโอกาสถ่ายทอดและแสดงความรู้สึกรักและประทับใจที่มีต่อครู

สกศ.เชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศประกวดเรียงความ “ครูดี ทั่วไป—20 May 09

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ”

สกศ.เชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศประกวดเรียงความ “ครูดี ทั่วไป—18 May 09

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ”