ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๗:๐๒ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวชี้แจงพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง แถลงข่าวชี้แจงกรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย (MTJA) ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย –มาเลเซีย (114th Malaysia – Thailand Joint Authority Board Meeting : MTJA) ซึ่งในการประชุมได้รับทราบว่า MTJA มีรายได้จากการขายปิโตรเลียมในไตรมาสที่ 1 ปี 59 (ม.ค. – มี.ค.) ณ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ Vietnam State Treasury ในโอกาสศึกษาดูงานของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ Mr.Nguven Viet Hong, Deputy Director General พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Vietnam State Treasury (กรมการเงินแห่งชาติ) สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ในโอกาสเข้ามาศึกษาภารกิจของกรมบัญชีกลาง

บก. ย้ำตั้งแต่ 10 พ.ค. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ระบบ e-market เท่านั้น ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กวพ.มีมติกำหนดรายการเพิ่มเติม ประเภทโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน พร้อมระบุบตั้งแต่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการดำเนินจัดหา ผ่าน e-market เท่านั้น ยกระดับประสิทธิภาพและให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบระยะเวลาร่างระเบียบ ประกาศ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลชมเชยข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับรางวัลชมเชยข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินจากพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ

อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบ GFMIS

บก.ย้ำ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่กระทบต่อรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางย้ำร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ไม่กระทบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นการพาณิชย์โดยตรง ชี้มาตรา 7 ยกเว้นให้รัฐวิสาหกิจออกระเบียบเองได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการ และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ SME ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ประชุมหารือและสำรวจอาคารที่พักของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายบัณฑิต โสถิตพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษาประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมหารือและสำรวจอาคารที่พักของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ

ภาพข่าว: ธนาคารทิสโก้ร่วมโครงการใช้สิทธิบำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ได้ของกรมบัญชีกลาง หุ้น—๒๘ เม.ย. ๕๙

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ซ้าย) และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

ภาพข่าว: การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ การเบิกจ่ายเงินของสถานทูต สวัสดิการ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตที่ประจำการในภูมิภาคยุโรป จำนวน 22 ประเทศ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารการคลัง สำนักบริหารบุคคล และสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ

บัญชีกลางรุกภารกิจหลักสัมมนาย้ำประสิทธิผลสูงสุด หุ้น—๑๑ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาเชิงรุก เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของกรมให้บรรลุเป้าหมายพร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของกรมบัญชีกลาง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการสัมมนา คบส. รอบ 6 เดือน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คบส. รอบ 6 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกรมบัญชีกลาง รวมทั้งได้รับทราบผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

บก.เพิ่มสินค้าในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางเพิ่ม 5 รายการสินค้าในระบบ e-market คาดว่าจะเริ่มให้ส่วนราชการเริ่มซื้อสินค้าได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดจ้าง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

บัญชีกลางขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุถึง 30 ก.ย. 59 ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

กรมบัญชีกลางแจ้งขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ออกไปถึงวันที่ 30ก.ย.59 สนับสนุนส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 5/2559 ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 5/2559 โดยหลังจากกรรมการพัสดุได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม PEMNA Treasury CoP Meeting ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมการประชุม PEMNA Treasury CoP Meeting ซึ่งเป็นการประชุมของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในทวีปเอเชีย ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2559 การประชุมครั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม Malaysia Thailand Joint Authority: MTJA ครั้งที่ ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority: MTJA) ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ ครั้งที่ 113 เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานขององค์กรร่วมฯ โดยในปี 2558

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเปิดการสัมมนาสรุปร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ร่วมกับ Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และ Mr. Martin Hart-hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง และนายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมประชุมหารือกับนายยุทธนา วิริยะกิตติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้ประชุมหารือกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ ได้ประชุมหารือกับนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือระเบียบด้านการเงินการคลัง (คลินิกคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และนายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้ รวม 5 ประเทศ

บัญชีกลางแจงงบแผ่นดินปี 2558 สินทรัพย์สูงกว่า 6.6 ล้านล้านบาท ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

กรมบัญชีกลางปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นแล้ว รัฐบาลจัดเก็บรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้น 6% ด้านสินทรัพย์สูงกว่า 6.6 ล้านล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 จำนวน 84 คน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมคลังจังหวัดภายในเขต 4 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายการเงินการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดภายในเขต 4รวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด โดยมีนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

บัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5 ล้านบาท) ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้พบกับนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอสว่างแดนดิน เพื่อประชุมหารือแนวทางปฏิบัติของอำเภอ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ณ จ.สกลนคร ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยได้พบกับนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 4 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือกับนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 และนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะบุคลากร โดยได้มอบนโยบายการทำงานและติดตามผลการดำเนินงาน