ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๓:๓๐ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

การประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) จัดโดยกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพข่าว: การประชุมการปิดตรวจ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมการประชุมการปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารพัสดุของ สตง. ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้สรุปข้อตรวจพบ

อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมกันในการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้แก่รัฐบาลทั้งสองแบ่งเท่าเทียมกัน โดยในรอบ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ว่า

กรมบัญชีกลางจ่ายบำนาญเพิ่ม 4% รับเงิน เม.ย.นี้ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้คำนวณบำนาญที่จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เพิ่มขึ้นอีก 4% เสร็จครบทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังนั้น

กรมบัญชีกลางตรวจติดตามกรมการท่องเที่ยว หุ้น—๒๐ เม.ย. ๕๘

อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยที่ 2 พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาให้ปฏิบัติงานได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการท่องเที่ยว

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งพบว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี พ.ศ. ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ท่านได้สร้างประโยชน์

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่า: ผอ.สคร. เปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กรมบัญชีกลางเสริมทัพการให้บริการระบบ e-Catalog ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

กรมบัญชีกลางประสานผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยผู้ค้าภาครัฐในการจัดทำข้อมูลสินค้าลงในระบบ e-Catalog นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เปิดให้ใช้งานวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Market กับหน่วยงานนำร่องไปแล้ว

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ทั่วไป—๕ มี.ค. ๕๘

เพื่อพิจารณามาตรการแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการบรรยายพิเศษและอภิปราย เรื่อง บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการบรรยายพิเศษและอภิปรายกับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในหลักสูตรธรรมาธิบาล ทางการแพทย์ เรื่อง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษ มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษ “มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

บัญชีกลางเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ทายาท อปพร. ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือบุคคลที่ทำความดี ให้กับทายาทของ อปพร. โดยเร็วหลังประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุไฟไหม้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: การประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเชิญส่วนราชการ จำนวน 20 ส่วนราชการ ที่ก่อหนี้ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่ถึง 20% อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่าง ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับภาคเอกชน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นับเป็นกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับแรกของประเทศไทย

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในส่วนของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลให้เร่งเซ็นสัญญาโครงการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หรืออย่างช้าภายในไตรมาส 2

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ กฎหมายค้ำประกัน ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่” เนื่องในโอกาสงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เพื่อให้นักกฎหมาย

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เห็นชอบให้ปรับบทบาทคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจ การคลังจังหวัด เพื่อวิเคราะห์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปี ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งจัดให้มีการเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของงาน Current Issue

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ อนาคตเมืองไทย ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ “อนาคตเมืองไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในประเด็นการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.)

ภาพข่าว: รมช.คลัง ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะบุคคลร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ

ข้าราชการชั้นผู้น้อยเฮ ได้ปรับเพิ่มรายได้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากคำแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่12 กันยายน 2557 ได้แถลงว่า ให้จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการสัมมนาครบรอบ 18 ปี พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาครบรอบ 18 ปี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พร้อมทั้งเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 15/2557 ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 15/2557 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ