Saturday July 26, 2014 18:09

อธิบดีกรมบัญชีกลาง Press Releases

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 หุ้น—22 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมประจำปีการศึกษา พ.ศ.

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ 2/2557 ทั่วไป—27 Jun 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ 2/2557เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาล ทั่วไป—27 Jun 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสปส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กรมบัญชีกลางปิดงบแผ่นดิน ปี 2556 ฐานะการคลังมั่นคง ทั่วไป—24 Jun 14

กรมบัญชีกลางจัดทำงบการเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบได้ทันเป็นปีแรก ยืนยันฐานะการคลังมั่นคง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ทั่วไป—17 Jun 14

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง ต้อนรับนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น ทั่วไป—09 Jun 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น จำกัด คณะที่เป็นตัวแทน อ.ส.ค. สหกรณ์โคนมต่างๆ และสมาคมผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่เข้ายื่นหนังสือขอให้พิจารณาขยายเวลาการให้สิทธิพิเศษแก่

ภาพข่าว: ความสัมพันธ์ทางการเงินการคลังระหว่างไทย-เยอรมัน ทั่วไป—09 Jun 14

นับเป็นการศึกษาดูงานครั้งแรกที่กรมบัญชีกลางจัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง” (บงส.) (จากซ้าย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 5/2557 ทั่วไป—12 May 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 5/2557 เพื่อพิจารณาแบบหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—09 May 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 8และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือร่วมกันพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคลังเขต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : ทั่วไป—06 May 14

จาก นายศรีนิวาส เร็ดดี้ วินทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมบรรยายพิเศษหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง” เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

กรมบัญชีกลางคาดเงินจำนำข้าวคืนทัน 31 พ.ค.57 ทั่วไป—28 Apr 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กรมการค้าต่างประเทศ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 4/2557 ทั่วไป—25 Apr 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 4/2557ในการพิจารณาเรื่องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับเรื่องที่ขออนุมัตินอกเหนือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 1 ทั่วไป—24 Apr 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.) รุ่นที่ 1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกำหนดเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี ทั่วไป—21 Apr 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และระลึกถึงคุณงานความดีของอดีตผู้บริหารโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน ทั่วไป—10 Apr 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนในประเด็นความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 ณห้องสื่อมวลชนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 เมษายน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานคลังเขต 6 และคลังจังหวัดพิษณุโลก ทั่วไป—07 Mar 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6และสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายระพีผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในโครงการของหน่ว ทั่วไป—26 Feb 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในโครงการของหน่วยงานภาครัฐครั้งที่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ทั่วไป—20 Feb 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 แก่ รมช.คลัง ทั่วไป—09 Jan 14

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ณห้องรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม

กรมบัญชีกลางชี้แจงการหักภาษี ณ ที่จ่ายหลังมีการปรับลดอัตราภาษี ทั่วไป—02 Jan 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 ได้ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลางชะลอบังคับใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา ทั่วไป—26 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การ Mark up เพื่อเบิกจ่ายค่ายาชื่อสามัญ (Generic drug) และยาต้นแบบ (Original drug) เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—22 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางโดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทั่วไป—16 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กำกับดูแลการเบิกจ่าย ตลอดจนกำหนดสิทธิประโยชน์รูปแบบต่างๆ

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินรางวัลปี 55 ให้ส่วนราชการ ทั่วไป—16 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการและลูกจ้างประจำว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของภาคที่จะช่วยทำให้นโยบายของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้

ภาพข่าว: การประชุมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—24 Oct 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 13(1/2556)

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษรายการสเตชั่นไฟว์ ทาง ทั่วไป—24 Oct 13

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการสเตชั่นไฟว์ ช่วงสเตชั่นทอล์กทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5ในประเด็นนโยบายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณห้องรับรองชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 ตุลาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 123 ปี กรมบัญชีกลาง ทั่วไป—11 Oct 13

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุภา ปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลัง และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลรองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี ทั่วไป—11 Oct 13

กรมบัญชีกลางรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 7 ตุลาคม 2556 ครบรอบ 123 ปี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1.

กรมบัญชีกลาง จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 123 ทั่วไป—08 Oct 13

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 123 ปี วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่

ผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี ทั่วไป—07 Oct 13

กรมบัญชีกลางรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 7 ตุลาคม 2556 ครบรอบ 123 ปี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1.