ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๕:๓๕ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

บก.ย้ำ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่กระทบต่อรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางย้ำร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ไม่กระทบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นการพาณิชย์โดยตรง ชี้มาตรา 7 ยกเว้นให้รัฐวิสาหกิจออกระเบียบเองได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการ และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ SME ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ประชุมหารือและสำรวจอาคารที่พักของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายบัณฑิต โสถิตพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษาประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมหารือและสำรวจอาคารที่พักของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอ

ภาพข่าว: ธนาคารทิสโก้ร่วมโครงการใช้สิทธิบำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ได้ของกรมบัญชีกลาง หุ้น—๒๘ เม.ย. ๕๙

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ซ้าย) และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

ภาพข่าว: การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ การเบิกจ่ายเงินของสถานทูต สวัสดิการ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตที่ประจำการในภูมิภาคยุโรป จำนวน 22 ประเทศ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารการคลัง สำนักบริหารบุคคล และสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ

บัญชีกลางรุกภารกิจหลักสัมมนาย้ำประสิทธิผลสูงสุด หุ้น—๑๑ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาเชิงรุก เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของกรมให้บรรลุเป้าหมายพร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของกรมบัญชีกลาง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการสัมมนา คบส. รอบ 6 เดือน ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา คบส. รอบ 6 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกรมบัญชีกลาง รวมทั้งได้รับทราบผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

บก.เพิ่มสินค้าในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางเพิ่ม 5 รายการสินค้าในระบบ e-market คาดว่าจะเริ่มให้ส่วนราชการเริ่มซื้อสินค้าได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดจ้าง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

บัญชีกลางขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุถึง 30 ก.ย. 59 ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

กรมบัญชีกลางแจ้งขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ออกไปถึงวันที่ 30ก.ย.59 สนับสนุนส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 5/2559 ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 5/2559 โดยหลังจากกรรมการพัสดุได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม PEMNA Treasury CoP Meeting ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมการประชุม PEMNA Treasury CoP Meeting ซึ่งเป็นการประชุมของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในทวีปเอเชีย ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2559 การประชุมครั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม Malaysia Thailand Joint Authority: MTJA ครั้งที่ ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority: MTJA) ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ ครั้งที่ 113 เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานขององค์กรร่วมฯ โดยในปี 2558

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเปิดการสัมมนาสรุปร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ร่วมกับ Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และ Mr. Martin Hart-hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง และนายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมประชุมหารือกับนายยุทธนา วิริยะกิตติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้ประชุมหารือกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ ได้ประชุมหารือกับนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือระเบียบด้านการเงินการคลัง (คลินิกคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และนายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้ รวม 5 ประเทศ

บัญชีกลางแจงงบแผ่นดินปี 2558 สินทรัพย์สูงกว่า 6.6 ล้านล้านบาท ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

กรมบัญชีกลางปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นแล้ว รัฐบาลจัดเก็บรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้น 6% ด้านสินทรัพย์สูงกว่า 6.6 ล้านล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 จำนวน 84 คน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมคลังจังหวัดภายในเขต 4 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายการเงินการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดภายในเขต 4รวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด โดยมีนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

บัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5 ล้านบาท) ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้พบกับนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอสว่างแดนดิน เพื่อประชุมหารือแนวทางปฏิบัติของอำเภอ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ณ จ.สกลนคร ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยได้พบกับนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 4 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือกับนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 และนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะบุคลากร โดยได้มอบนโยบายการทำงานและติดตามผลการดำเนินงาน

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

บัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2559 หุ้น—๘ ม.ค. ๕๙

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายไตรมาสแรก ปี 2559 เบิกจ่ายได้สูงขึ้นกว่าปีก่อน ตามเป้าหมายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ บริเวณกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม

กรมบัญชีกลางลงพื้นที่เขต 6 ติดตามการเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

กรมบัญชีกลางลงพื้นที่สำนักงานคลังภายในเขต 6 เพื่อติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโย ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมหารือกับ Accountant General Malaysia, Accountant Generals ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและคณะ ร่วมประชุมหารือกับ DATO'HAJI CHE PEE BIN SAMSUDIN, Accountant General Malaysia, Accountant General's Department of Malaysia

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐมาเลเซีย ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยประเด็นหลักในการหารือคือ