ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๘:๒๗ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

บัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์รักษา รพ.เอกชน สุขภาพ—๑๗ ก.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางโดยไม่มีรายละเอียดประกอบใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวในประเด็นต่างๆของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๗ ก.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามกับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ e-Market

กระทรวงการคลังติดตามทุนหมุนเวียนเพื่อนำเงินส่งคลัง ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๘

ทุนหมุนเวียนส่งเงินคืนคลังแล้ว 13,729.74 ล้านบาท คาดจะได้เพิ่มอีก 14,427.11 ล้านบาท เตรียมเสนอรายงาน ครม. ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 58 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

อนุมัติสิทธิพิเศษให้บัญชีนวัตกรรมไทยกว่า 100 รายการ ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษอนุมัติผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย กว่า 100 รายการ ได้รับสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ คาดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาสิทธิพิเศษที่ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

คลังอนุมัติโครงการจัดทำสัญญาคุณธรรมเพิ่มเติม ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

คลังขยายผลการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมให้ครอบคลุมทุกกระทรวง โดยอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มอีกกระทรวงละ 1 โครงการ พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรอบรมผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ นายมนัส

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง และ สตง. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

การประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) จัดโดยกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพข่าว: การประชุมการปิดตรวจ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมการประชุมการปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารพัสดุของ สตง. ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้สรุปข้อตรวจพบ

อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมกันในการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้แก่รัฐบาลทั้งสองแบ่งเท่าเทียมกัน โดยในรอบ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ว่า

กรมบัญชีกลางจ่ายบำนาญเพิ่ม 4% รับเงิน เม.ย.นี้ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้คำนวณบำนาญที่จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เพิ่มขึ้นอีก 4% เสร็จครบทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังนั้น

กรมบัญชีกลางตรวจติดตามกรมการท่องเที่ยว หุ้น—๒๐ เม.ย. ๕๘

อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยที่ 2 พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาให้ปฏิบัติงานได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการท่องเที่ยว

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งพบว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี พ.ศ. ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ท่านได้สร้างประโยชน์

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่า: ผอ.สคร. เปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กรมบัญชีกลางเสริมทัพการให้บริการระบบ e-Catalog ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

กรมบัญชีกลางประสานผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยผู้ค้าภาครัฐในการจัดทำข้อมูลสินค้าลงในระบบ e-Catalog นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เปิดให้ใช้งานวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Market กับหน่วยงานนำร่องไปแล้ว

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ทั่วไป—๕ มี.ค. ๕๘

เพื่อพิจารณามาตรการแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการบรรยายพิเศษและอภิปราย เรื่อง บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการบรรยายพิเศษและอภิปรายกับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในหลักสูตรธรรมาธิบาล ทางการแพทย์ เรื่อง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษ มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษ “มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

บัญชีกลางเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ทายาท อปพร. ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือบุคคลที่ทำความดี ให้กับทายาทของ อปพร. โดยเร็วหลังประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุไฟไหม้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: การประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเชิญส่วนราชการ จำนวน 20 ส่วนราชการ ที่ก่อหนี้ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่ถึง 20% อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่าง ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับภาคเอกชน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นับเป็นกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับแรกของประเทศไทย

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในส่วนของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลให้เร่งเซ็นสัญญาโครงการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หรืออย่างช้าภายในไตรมาส 2

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ กฎหมายค้ำประกัน ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่” เนื่องในโอกาสงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เพื่อให้นักกฎหมาย