ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๑๖ น.

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์”

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีต้นทุน ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๑

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีต้นทุน เขียนโดย ผศ. ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแนวคิดการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้งานจริง เนื้อหาประกอบด้วย บทบาทของการบัญชีต้นทุน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ตีแตกข้อสอบคณิต PAT 1 ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ตีแตกข้อสอบคณิต PAT 1เขียนโดย อาจารย์ กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ (ครูปอม) เล่มนี้ ได้รวมแนวข้อสอบคณิต PAT 1 ที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด ถึงการสอบครั้งล่าสุด (มี.ค.60) แนวข้อสอบทุกข้อเฉลยอย่างละเอียด

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ติวเข้ม O-NET ภาษาไทย ม. ต้น ฉบับสมบูรณ์ ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ติวเข้ม O-NET ภาษาไทย ม. ต้น ฉบับสมบูรณ์ เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาเข้มข้นทั้งหมด ๖ บท บทที่ ๑ การอ่าน บทที่ ๒ การเขียน บทที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด บทที่ ๔

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 22 ปรับปรุงใหม่ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ไลฟ์สไตล์—๒๕ ส.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เขียนโดย รศ. ดร. สิน พันธุ์พินิจ เล่มนี้เขียนโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิชาการมาเป็นเวลานาน เข้าใจปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความของนักวิชาการเป็นอย่างดี

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 11 ปรับปรุงใหม่ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีชั้นสูง 1 (ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีชั้นสูง 1 เขียนโดย รศ. ดร. กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท, ผศ. ดร. ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข และ ดร. นันทนา แจ้งสว่าง หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท คือ นโยบายการบัญชี

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์ ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์ เขียนโดย ณรงค์ ธนาวิภาส เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ เขียนโดย วราภรณ์ คริศณุ ผู้พิพากษา เล่มนี้รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ทันสมัย โดยมีการปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึง

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ เขียนโดย รองศาสตราจารย์บุญเพราะ แสงเทียน เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่แนวคิด ข้อกฎหมาย และการนำไปปรับใช้

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ! ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ! เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน มีเนื้อหาทั้งหมด 4 บท บทที่ 1 กล่าวถึงรายละเอียดของการสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ภาษาไทย บทที่ 2

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เขียนโดย รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ, รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล เล่มนี้เขียนขึ้นโดยเน้นการอธิบายเนื้อหาและที่มาของสมการ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่หลากหลาย อธิบายเป็นขั้นตอน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ English for Presentation ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ English for Presentation ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ เขียนโดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ เล่มนี้ได้รวบรวมประโยคพูดที่ใช้ในการนำเสนอแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การกล่าวทักทาย การแนะนำตนเอง การเริ่มต้นนำเสนอข้อมูล การอธิบายเนื้อหา

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม. ปลาย ฉบับสมบูรณ์ ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม. ปลาย ฉบับสมบูรณ์เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด ๑๒ บท คือ บทที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับภาษา บทที่ ๒ เสียง อักษร คำ ประโยค สำนวน บทที่ ๓ การสื่อสาร

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การวิจัยทางการศึกษา ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การวิจัยทางการศึกษา เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนสำหรับทำการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน นับตั้งแต่ การกำหนดเรื่องที่จะทำวิจัย การออกแบบการวิจัย

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ตีแตกข้อสอบเคมี PAT 2 ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ตีแตกข้อสอบเคมี PAT 2 เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี รองศาสตราจารย์วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี ประกอบด้วย แนวข้อสอบเคมี PAT 2 จำนวน 6 พ.ศ. พร้อมตารางวิเคราะห์แนวข้อสอบ

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่บังคับใช้ล่าสุด ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น เขียนโดย รศ. ธารี หิรัญรัศมี รศ. พลพธู ปียวรรณ รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และอ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ปูพื้นฐานการบัญชี โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ตอน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีต้นทุน ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีต้นทุน เขียนโดย ผศ. ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแนวคิดการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้งานจริง เนื้อหาประกอบด้วย บทบาทของการบัญชีต้นทุน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา ปรับปรุงใหม่ 2558 ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา เขียนโดยท่านผู้พิพากษา วราภรณ์ คริศณุ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปรับปรุงใหม่ ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เขียนโดยท่านผู้พิพากษา วราภรณ์ คริศณุ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ทันสมัย โดยมีการปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึง

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ ปรับปรุงใหม่ 2558 ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ตีแตกข้อสอบเคมี O-NET ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ตีแตกข้อสอบเคมี O-NET เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี และรองศาสตราจารย์วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี เล่มนี้สรุปเนื้อหาครบทุกบท ได้แก่ธาตุและสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ปรับปรุงใหม่ 2558 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรธุรกิจ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ (decision model)