สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: ประชุมทิศทางยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๗๙) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. th-TH Sat, 24 Feb 2018 5:21:21 +0700 คืนความสุข...ให้ประชาชนด้านการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2017-05-30/255e358783f87c1ecb7b9f4be62206e4/ นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช. http://www.newswit.com/gen/2017-05-30/255e358783f87c1ecb7b9f4be62206e4/ Tue, 30 May 2017 14:07:18 +0700 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2017-05-22/9539dfb354d9f40cc38164716091764a/ นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2017-05-22/9539dfb354d9f40cc38164716091764a/ Mon, 22 May 2017 8:39:03 +0700 ภาพข่าว: ร่วมต้อนรับ http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/679e0f63c130e50d43090b504dbf9cef/ นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอบ้านตาขุน http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/679e0f63c130e50d43090b504dbf9cef/ Thu, 27 Apr 2017 15:37:49 +0700 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี เร่งรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐาน Gap พืช http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/abb9f5268311af6d008c47f446471d45/ นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติงาน http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/abb9f5268311af6d008c47f446471d45/ Thu, 27 Apr 2017 9:07:01 +0700