ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙:๑๕ น.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10”

ภาพข่าว: โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ สุขภาพ—๑๒ มี.ค. ๕๗

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป นพ.สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นพ.วิทยา หลิวเสรี ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 เชียงใหม่ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สาธารณสุข จ.น่าน

หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคสร้างชื่อคว้ารางวัลระดับชาติ สุขภาพ—๓ ต.ค. ๕๖

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสร้างชื่อถึงคว้าสองรางวัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัล ดีเด่นประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ส่วนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

คณะนิเทศงานจากสคร10.เชียงใหม่เข้าเยี่ยมนคม.3 แม่สะเรียง ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ทีมคณะนิเทศงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่และคณะกองแผนงานจากกรมควบคุมโรค ซี่งประกอบไปด้วย อาจารย์อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ อาจารย์นนท์นภัส วงษ์พิรา และอาจารย์ประภัสสร สุวรรณบงกช

ภาพข่าว: สคร.10 เชียงใหม่ จัดประกวดแต่งกายย้อนยุค ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๔

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่..โดย นายวิทยา หลิวเสรี ( ผอ.สคร.10 ) ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดของ สคร.ที่10 เชียงใหม่

ภาพข่าว: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 เชียงใหม่ / จัดงานเลี้ยงให้แด่ผู้เกษียณ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๔

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่..โดย นายวิทยา หลิวเสรี ( ผอ.สคร.10 ) ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดของ สคร.ที่10 เชียงใหม่