ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๕๘ น.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

นักศึกษาอาชีวะ...คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศผลการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd)

สอศ.สร้างนศ.พาณิชย์บางนาเป็นผู้ประกอบการ ผ่านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

สอศ.สนับสนุนผู้เรียนอาชีวะให้มีงานทำ สร้างนวัตกรรมในพื้นที่ และเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ ทั่วไป—๗ ต.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

อาชีวะจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

อาชีวะจัด Chinese Camp 2019 เตรียมความพร้อมให้ น.ศ. ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ Chinese Camp 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ พัฒนาภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ

สุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจ

สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์ เชื่อมโยงสอนวิชาชีพผลิตกำลังคนผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๒

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: อาชีวะชูคุณธรรมและคนดีเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ จำนวน 113 แห่ง

อาชีวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในโอกาสเป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้นำการศึกษาเสฉวน เยือนอาชีวศึกษาไทย เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับนายหู เหว่ยเฟิง ผู้ตรวจการกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน

สอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ของสอศ. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

อาชีวะผุด การสอนห้องเรียนรู้เสมือนจริง สร้างทักษะวิชาชีพพร้อมทำงานทันที ทั่วไป—๙ ก.ย. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ อาทิ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งสาขาการท่องเที่ยว

รมว.ศธ.ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ เปิดการแข่งขัน ละโว้เกมส์ กีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ชูคำขวัญ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562 โดยมีนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

สอศ.ร่วมกับยูเนสโก กรุงเทพฯ และยูเนสโก เยอรมนี จัดประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้นำด้านอาชีวศึกษาในประเท ทั่วไป—๒ ก.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และยูเนสโก เยอรมนี จัดประชุมอบรมนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้นำด้านอาชีวศึกษาประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNEVOC TVET Leadership Programme for Asia – Pacific) โดยมีดร.ประชาคม

กลุ่มอีซูซุจัดสัมมนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรอาชีวศึกษา ยานยนต์—๓๐ ส.ค. ๖๒

กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ" รุ่นที่ 21-22 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต

อาชีวะเฟ้นหาสุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใ

อาชีวะฟื้นทำว่าวไทยโดย ซุปเปอร์เป็ด ผู้สืบสานตำนานว่าวไทย ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดสอนการทำว่าวไทย ในรูปแบบ "โครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฝึกอบรมวิชาชีพว่าวไทย" โดยเปิดสอนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซึ่งได้ครูทำว่าวมือฉมัง ที่รู้จักกันในนาม

ทีมนศ.สารพัดช่างเพชรบูรณ์ผุดแผนธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามผสมสารเคโรซีน ไร้ควัน ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ภาพข่าว: วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๒

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ครบรอบ 78 ปี 19 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

78 ปี อาชีวศึกษา เหนือกว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 78 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ กรมอาชีวศึกษาเดิม สอศ. จึงได้จัดพิธีทำบุญโดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่

สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ป้อนอุตสาหกรรม 4.0 การันตีการมีงานทำ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๒

สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) อักษรย่อ ทล.บ. จำนวน 3,337 คน จากสถานศึกษา 23 แห่ง ในวันที่ 13

สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ป้อนอุตสาหกรรม 4.0 การันตีการมีงานทำ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๒

สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) อักษรย่อ ทล.บ. จำนวน 3,337 คน จากสถานศึกษา 23 แห่ง ในวันที่ 13

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้พระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

อาชีวะร่วมมือภาคเอกชน สร้างผู้เรียนตามล่าเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นสมัยใหม่ ปฏิทินข่าว—๗ ส.ค. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ภาพข่าว: เยี่ยมชมนิทรรศการและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๒

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในงาน"เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเปิดสอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ใน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) ในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก " เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

ภาพข่าว: สอศ.ร่วม Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลีย ยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถาบันการอา ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๒

นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ Melbourne Polytechnic

สอศ. จับมือ กฟผ.สานต่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ทั่วไป—๑ ส.ค. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6

วท.ดอนเมืองและวช.สี่พระยาระดมนักศึกษาอาชีวะจิตอาสาเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Centerให้บริการประชาชนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "เสมา