ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๙ น.

สำนักงาน ก.พ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงาน ก.พ”

ประกวด Clip VDO ความยาว 2 3 นาที ในหัวข้อ แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๑

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ Clip VDO ความยาว 2 – 3 นาที ในหัวข้อ "แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริการภาครัฐและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ Clip VDO ในหัวข้อ แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน ไอที—๑๔ มิ.ย. ๖๑

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ Clip VDO ความยาว 2 – 3 นาที ในหัวข้อ "แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริการภาครัฐและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ

แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๖๑

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ Clip VDO ความยาว 2 – 3 นาที ในหัวข้อ "แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้

ภาพข่าว: การประชุมเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๖๑

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และ OECD จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ภาพข่าว: การประชุมเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย ทั่วไป—๗ มี.ค. ๖๑

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และ OECD จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ก.พ.ร. มุ่งพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 6 แนวนโยบายรัฐ กำหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเว็ปไซต์

ประกาศรับสมัครหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๖๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จำนวนที่รับ : 80 อัตรา ประเภทของงาน : ราชการ ลักษณะของงาน : ปณิธานหลักและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ปณิธานหลัก :

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว สรุปผลประชุมสานพลังประชารัฐ (ดร.สมคิด ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

ตามที่มีการประชุม ระหว่าง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าทีมภาคเอกชน ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เพื่อนำเสนอแผนงาน ปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก

รัฐยกระดับกำลังคนในภาครัฐ ขับเคลื่อน ข้าราชการ 4.0 สคช.ร่วมกับ กพ. ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ โดย สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้น เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาข้าราชการไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลว่า ข้าราชการไทยมีส่วนช่วยผลักดันและพัฒนาประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมข้าราชการไทย ปลุกสำนึกดีไม่โกง ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๐

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมข้าราชการ ในหลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" สอดรับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมข้าราชการไทย ปลุกสำนึกดีไม่โกง ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๐

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมข้าราชการ ในหลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" สอดรับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(11 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๑๑ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 08.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี ย์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(11 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๑๐ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 08.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี ย์

ภาพข่าว: ข้าราชการไทย..ไม่โกง ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

เสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนักข้าราชการไทยไม่โกง ที่ห้องบรรทัดทอง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ จัดโดย สำนักงานก.พ. ร่วมกับ

กสร. มุ่งส่งเสริมบุคลากรมีจิตบริการประชาชน พัฒนาตนเองเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มี จิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สนับสนุนให้พัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. นายสุเมธ มโหสถ

ก.พ.ร. ผนึก KRI ออสเตเรีย เสริมสร้างกลไกความโปร่งใสอาเซียนและเกาหลี ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

สำนักงาน ก.พ.ร. และเครือข่ายธรรมาภิบาลภาครัฐอาเซียน (ASEAN Governance Network) เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประชาคมอาเซียนตามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับ Korea Research

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีกิจกรรม การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๖๐

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีกิจกรรม "การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาย "การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -

ก.พ.ร. ประกาศผลประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation 2016 ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เฟ้นหาผู้มีความสามารถด้าน สื่อแอนิเมชั่น จัดประกวดเรื่องสั้นประกาศผลประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation Contest 2016 ในหัวข้อ "การต่อต้านคอร์รัปชัน" และ "การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล"

ก.พ.ร. จัดมหกรรมบริการภาครัฐ เปิดมิติใหม่นวัตกรรมด้านบริการ เร่งสปีดสู่ไทยแลนด์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เร่งพัฒนางานบริการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านการบริการ ล่าสุดจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ

มหกรรมงานบริการภาครัฐ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานบริการภาครัฐ Government Service" ชมผลงานการพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นวัตกรรมด้าน IT นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมทางการเกษตร ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00

สำนักงาน ก.พ. แถลง มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13 จัดรับสมัคร ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดงาน "มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13" ภายใต้แนวคิด 'ROAD of LIFE' เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่ใช่งานเดียวที่เปิดโอกาสทางการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2559 (OCSC International Education Expo ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๙

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2559 (OCSC International EducationExpo 2016) จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ในวันที่ 12-13 พ.ย.59 ตั้งแต่ 12.00 - 18.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด "ROAD of LIFE เส้นทางการศึกษา…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค คว้ารางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๕๙

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค เข้ารับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบ สำหรับในปี พ.ศ.2559 นี้ กรมควบคุมโรคได้รับรางวัล จำนวน 3 ประเภท รวม 9

กรมควบคุมโรค คว้ารางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 3 ประเภท รวม 9 ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๕๙

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลผลงานคุณภาพใน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ 2.รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ