ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๐๖ น.

สำนักงานกปร ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานกปร”

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎรบ้านสันกำแพง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันนี้มีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๑

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม เร่งรัด

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ หัวข้อ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๑

นายกวี ลิ่มอุสันโน หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 " ในโครงการอบรมการเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ภาพข่าว: ดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา จังหวัดนครพนม ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๑

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์ศึกษาฯแก่คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา

ภาพข่าว: ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๑

คุณสิริกิติยา เจนเซน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมศิลปากรภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและมัณฑนศิลป์ หลักสูตร การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน

ภาพข่าว: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย จ.ราชบุรี นำคณะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน และข้าราชการ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย จ.ราชบุรี นำคณะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน และข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหวังของราษฎร อ.ท่าปลา ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎรบ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วันนี้วิถีชีวิต มีสุข มีกิน ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาว จำนวน 250 ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ราษฎร

ห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี แม่แบบส่งเสริมราษฎรทำกินตามสภาพของภูมิประเทศ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ

พพร. 6 ขับเคลื่อน ขยายผล การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ราษฎร ต.อ้อมเกร็ด ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระรา ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ภาพข่าว: องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ของนายวงศ์สถิตย์ ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๖๐

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ของนายวงศ์สถิตย์ โมราราษฎร์

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานนิทรรศการ ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ในงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙ ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๐

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา" ในงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙" ครั้งที่ ๓๐ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย สำนักงาน กปร.

ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมศึกษาสืบสานพระราชดำริ ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๖๐

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไว้เป็นจำนวนมาก ครอบคลุมในทุกสาขาการพัฒนา และวิถีชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในทั่วภูมิภาคของประเทศ แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้

ภาพข่าว: นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๖๐

พันเอกมนัส ธนวานนท์ ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยนักเรียนนายร้อยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๖๐

พลเอกปฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวต้อนรับ

ภาพข่าว: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๖๐

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน ๗๐ คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๖๐

คณะครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาจากกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๕ ท่าน ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ เข้าศึกษาแนวพระราชดำริจากการเยี่ยมชมการดำเนินงานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๖๐

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เมื่อเร็วๆนี้

ภาพข่าว: ปลูกต้นไม้ ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับ พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 ร่วมหารือในหัวข้อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพข่าว: รับรางวัล ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัล ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้ ชื่อผลงาน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต...มรดกแห่งภูมิปัญญาที่พ่อสร้าง" การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awords)

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นดุจคำมั่นสัญญาที่ทรงให้กับพสกนิกรชาวไทยว่า

ศูนย์ภูพานฯ นำข้าวพันธุ์สกลนครตกกล้าแปลงรวม แจกจ่ายเกษตรกรไปปลูก ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดโครงการตกกล้าแปลงรวมขึ้น เมื่อเร็วนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ แปลงนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯจัดทำแปลงสาธิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี "โครงการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่" ณ แปลงนาสาธิต หมู่ 14 บ้านเกาะสุวรรณ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทีมโรงเรียนนราธิวาส ชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ งาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

สหภาพเมียนมาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆนี้

สำนักงาน กปร. จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน เยาวชนสานต่อพระราชดำริ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดผลงาน "เยาวชนสานต่อพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๗ โดยมีนางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหมุนเวียน ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ๒ ชุด

องคมนตรี ติดตามงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร)

ภาพข่าว: โครงการอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา และนางสาวกฤษณา ทิวาตรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากโรงเรียนรอบศูนย์ศึกษา ฯ ในโครงการอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ