ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙:๐๑ น.

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ข่าวประชาสัมพันธ์ “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม”

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๓

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ นันทอุทยานสโมสร เพื่อคัดเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. และแก้ไขระเบียบต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับของ สอ.วด. สำหรับของชำร่วยในปีนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๓

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้

ธนาคารทหารไทย ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม หุ้น—๓๐ ม.ค. ๕๒

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน ธนาคารทหารไทย ลงนามสัญญาให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินใน โครงการ “เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านบัตร ATM” กับ พลเรือเอกสินาด หงสกุล

กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๑ ใน ๑๗ ตุลาคม ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๑

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร ประจำปี ๒๕๕๑ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/wsc หรือ http://info.navy.mi.th/wsc โดยกำหนดมอบทุนในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๑

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๐๐๗๑ และไม่ได้รับทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๑

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความต้องการของมวลสมาชิก

กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๐

วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท สินาด หงสกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี ๒๕๕๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย ก

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) กำหนดประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๔๖๐ ทุน ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยสมาชิกและบุต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี โดยสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๙๗๐๔ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗.๗๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ขอแจ้งให้สมาชิ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๔๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สินาด หงสกุล ปลัดบ

สอ.วด.เปิดรับสมัครสมาชิก ทั่วไป—๖ ต.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอเชิญชวนข้าราชการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สอ.วด. โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และเริ่มเข้ารับราชการในกองทัพเรือเข้าสมัครเป็นสมาชิก สอ.วด. ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับสิทธิประโย

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินฝาก และเพิ่มทุนเรือนหุ้น ทั่วไป—๒ ก.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากเดิมร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ลดเงินฝากจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเพิ่มทุนเ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๔๘ ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกที่ยื่นความจำนงขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติ คือ - มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๔๘

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก โดยจะนำเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.วด. ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ว

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๔๘

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๗ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเช