Thursday July 31, 2014 02:13

สสวท.WWW.IPST.AC.TH Press Releases

สสวท. ยืนยันหนังสือเรียนวิทย์ คณิตทันใช้เปิดเทอมใหม่นี้ ทั่วไป—02 Apr 10

นางสาวจารุวรรณ แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำรายการหนังสือของหลักสูตร 2551 ขึ้นเว็บไซต์ของ สสวท. www.ipst.ac.th ในแบนเนอร์ "รายชื่อหนังสือของ สสวท. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สสวท. ยืนยันหนังสือเรียนวิทย์ คณิตทันใช้เปิดเทอมใหม่นี้ ทั่วไป—09 Mar 10

นางสาวจารุวรรณ แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำรายการหนังสือของหลักสูตร 2551 ขึ้นเว็บไซต์ของ สสวท. www.ipst.ac.th ในแบนเนอร์ "รายชื่อหนังสือของ สสวท. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สสวท. ยืนยันหนังสือเรียนวิทย์ คณิตทันใช้เปิดเทอมใหม่นี้ ทั่วไป—24 Feb 10

นางสาวจารุวรรณ แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำรายการหนังสือของหลักสูตร 2551 ขึ้นเว็บไซต์ของ สสวท. www.ipst.ac.th ในแบนเนอร์ "รายชื่อหนังสือของ สสวท. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สสวท.ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ในเว็บไซต์ สสวท.www.ipst.ac.th ทั่วไป—30 Oct 07

ศ. ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ห้องสมุด สสวท. จัดเป็นห้องสมุดเฉพาะที่มีทรัพยากรสารสนเทศ เน้นหนักด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณค่ามากแห่งหนึ่ง มีทรัพยากรสา