ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒:๐๔ น.

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี”

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบห้องฝึกอบรม-อุปกรณ์สีรถยนต์ แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๖๒

นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง (คนกลาง) ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบห้องอบรมการผสมสีและอุปกรณ์สีพ่นรถยนต์ มูลค่า 850,000 บาท แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ฟรี เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๕

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี

๑. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น

ลักษณะของโครงการ

๑. ฝึกอบรมแรงงานใหม่ (แรงงานที่สมัครเข้าท างานและสถานประกอบกิจการพร้อมที่จะรับท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง) ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างานให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ รองรับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทอบรม ๑๕ วัน (๙๐ ชั่วโมง) รุ่นละ ๓๐ คน

๒. ฝึกอบรมยกระดับแรงงาน (แรงงานที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีรายได้ต่ ากว่า ๓๐๐ บาท)ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานของลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ รองรับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทอบรม ๕ วัน (๓๐ ชั่วโมง) รุ่นละ ๓๐ คน

๓. ฝึกอบรมแรงงานในภาคเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป/อาหารแปรรูป แรงงานนอกระบบ(กลุ่มคนที่รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มที่ท างานรับจ้างในภาคเกษตร ภาคการผลิตและกลุ่มที่ท าอาชีพอิสระ) ให้มีทักษะฝีมือพร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างาน ให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการรองรับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทอบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) รุ่นละ ๓๐ คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับค่าอาหารวันละ ๑๒๐ บาท (ต้องฝึกอบรมอย่างน้อยวันละ ๖ ชั่วโมง)

๒. โครงก

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ศึกษาดูงานในนิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด บ้าน/คอนโด—๑๔ ต.ค. ๕๔

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี นำโดย นายทองหล่อ ต้อยปาน ผู้อำนวยการ สถาบัน ได้นำเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอบรมในโครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร “เตรียมเข้าทำงาน” จำนวนรวม 120 คน