ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๑๘ น.

ลูกจ้างส่วนราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ลูกจ้างส่วนราชการ”

ภาพข่าว: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๖

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการ ณหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.จ.นนทบุรี

ที่ปรึกษา รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๘ มี.ค. ๕๖

ที่ปรึกษา รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ภาพข่าว: รมว.คลังเปิดประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๓

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และสัมมนาเชิงวิชาการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยโดยมีนายอรรถพล งามดี นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน

ภาพข่าว: สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๒

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายอรรถพล งานดี นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และคณะ เข้ายื่นหนังสือแสดงความขอบคุณกระทรวงการคลังและรัฐบาล เนื่องในโอกาสที่เร่งดำเนินการให้บำนาญลูกจ้างประจำ

ภาพข่าว: รมช.คลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๒

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี เมื่อวันที่

ชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญสัมมนาประจำปี ครั้งที่ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๐

ชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒ และสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับทราบ ข้อม

ลูกจ้างภาครัฐมีลุ้น กองทุนเงินทดแทนเตรียมจ่ายหากประสบเหตุจากงาน ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๔๙

สำนักงานประกันสังคม เข้าใจถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการ กรณีประสบอันตรายจากการทำงาน และไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน จึงเตรียมแก้ไขกฎหมายเงินทดแทนเพื่อเพิ่มสิทธิความคุ้มครอง นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงา