Friday July 25, 2014 02:21

ราคากลางงานก่อสร้าง Press Releases

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2554 ทั่วไป—06 Jun 11

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2554 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดการอบรม หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทั่วไป—16 Feb 07

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึก อบรม "หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง" โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550