ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๕๔ น.

มหาวิทยาลัย ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัย”

MED-EL & hearLIFE ร่วมจัดนิทรรศการงาน World Hearing Day 2020 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา สุขภาพ—๒๙ ต.ค. ๖๓

ศูนย์โสตพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันการได้ยินโลกประจำปี 2563 (World Hearing Day 2020) ณ ห้องประชุม MD 601 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแต่เดิมวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี จะเป็นวันการได้ยินโลก

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่

ม.ศรีปทุม เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "นิติเกมส์" 2563 ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะนิติศาสตร์ "นิติเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9

ขอนแก่นชูบ้านแสนตอ หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP แห่งแรกของประเทศพร้อมขยายผลยกระดับเมืองแห่งจิ้งหรีด ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านแสนตอ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามงาน ตามนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโปรตีนจากแมลง หรือ ฮับแมลงโลก

ม.รามคำแหง จับมือ บจก.ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา-เพิ่มกำลังคนด้านโลจิสติกส ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จับมือ บ.ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

"ม.ศรีปทุม" เอ็มโอยู "ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง" มุ่งผลิตบุคลากรด้านการบินคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบิน ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง

วิศวะมหิดล ร่วมกับ ทีโอที รีไซเคิลตู้เก่าเป็น "ตู้ชาร์จโทรมือถืออัตโนมัติ...พลังแสงอาทิตย์" ไอที—๒๙ ต.ค. ๖๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "EGMU Mobile Battery Charger" นำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หมดความจำเป็นในการใช้งานแล้วมารีไซเคิลพัฒนาเป็นนวัตกรรม

บริการวิชาการ! สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม จัดอบรม "แนะนำบริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย" ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

งานบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม "แนะนำบริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

บัญชี ม.ศรีปทุม รับน้อง ป.โท-เอก"63 สร้างสรรค์รวมพลังสามัคคี ร่วมใจสืบสานความดีแบ่งปันน้ำใจ ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความรักความผูกพันธ์ และจิตอาสา

กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลในภา ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๓

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย

"บูทิค คอร์ปอเรชั่น" ลุยธุรกิจเพื่อสุขภาพ เซ็น MOU ร่วมกับ "มทร.ล้านนา" สุขภาพ—๒๘ ต.ค. ๖๓

บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BC) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (มทร.ล้านนา) เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก

เชฟรอน มอบทุนสนับสนุนการวิจัยสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สุขภาพ—๒๘ ต.ค. ๖๓

หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือการตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงที

สถาบันโรคผิวหนัง และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนมาทำความรู้จักและเข้าใจ สุขภาพ—๒๘ ต.ค. ๖๓

สืบเนื่องจากวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีที่ถือให้เป็นวันสะเก็ดเงินโลก (World Psoriasis Day) นั้น ในปีนี้ทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างได้จัดกิจกรรม "วันสะเก็ดเงินโลก World Psoriasis

วิศวะมหิดล ร่วมกับ ทีโอที รีไซเคิลสร้าง "ตู้ชาร์จโทรมือถืออัตโนมัติ...พลังแสงอาทิตย์" มอบแก่ 4 ไอที—๒๘ ต.ค. ๖๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "EGMU Mobile Battery Charger" นำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หมดความจำเป็นในการใช้งานแล้วมารีไซเคิลพัฒนาเป็นนวัตกรรม

GLOBIS เตรียมเปิดตัวโปรแกรมอบรม Pre-MBA ในประเทศไทย ปฏิทินข่าว—๒๘ ต.ค. ๖๓

โกลบิส มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ของประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดตัวโปรแกรมอบรมชื่อ Pre-MBA ในประเทศไทย ในรูปแบบการเทรนแบบไฮบริด (hybrid) ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยคอร์สแรกจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่

เคทีซีมอบความอุ่นใจพร้อมสนับสนุนการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนประจำปี ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ศูนย์การแพทย์กา หุ้น—๒๘ ต.ค. ๖๓

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจบัตรเครดิต ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมอบความอุ่นใจให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ดังนี้ สิทธิประโยชน์ที่ 1

วว.ต้อนรับ อธิการบดี/ผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย เยี่ยมชม Shared service @ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๖๓

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้อนรับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 องค์กรชั้นนำ พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่สังคมดิจิทัลในยุค ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๖๓

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 5 องค์กรชั้นนำ โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU กับผู้บริหารจาก 4 องค์กร อาทิ

พลาดไม่ได้! เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย - อาชีวศึกษา ร่วมกิจกรรม Airline Services Workshop สุดคูล!! "SPUIC ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๓

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม Airline Services Workshop สุดคูล!! ฟรี พบกัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ MOCK UP LAB ชั้น 3 อาคาร 11

ม.พะเยาจัด "โครงการสัมมนาครูแนะแนว " การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวโรงเรียนในเขต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบ 1 : Portfolio เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.63 – 10 ก.พ.64 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร :

4 นศ.มทร.พระนคร รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๓

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติประจำปี 2563 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาววราภรณ์ พงศ์กล่ำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายการัณญ์ บางยับยิ่ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางสาวเสาวลักษณ์

SPU ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วย ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ

รมว.อุดมฯ พบผู้นำนักศึกษา 37 สถาบัน ลุยปฏิวัตินักวิจัยรุ่นใหม่ที่เก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๓

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นำนักศึกษาจาก 37 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ร่วมกิจกรรม "Young TH Leader&Innovator Club

พาไป! เรียนรู้ 5 สิ่งสำคัญ E-Commerce Trend ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๓

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายสุดพิเศษ หัวข้อ 5 สิ่งสำคัญ E-Commerce Trend โดยได้รับเกียรติจาก คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง ในคลาส e-Commerce

ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๓

นักศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน "เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน" ด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติด้านการบิน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ห้ามพลาด! SPU ขอเชิญชวน น้องๆ ม.5, ม.6, ปวช. ,ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม "ค่าย New GEN Logistics Camp ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๓

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้ วันที่จัดค่าย 14-15 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 31 ตุลาคม 2563 จำนวนที่รับ 200 คน ระดับการศึกษา ม.5 – ม.6 / ปวช.-ปวส. ค่าใช้จ่าย ฟรี มีประกาศนียบัตรให้ สถานที่จัดค่าย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)

พลิกกลยุทธ์การตลาดธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการฟื้นตัวจากโรคระบาด ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๓

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Hotel Marketing Shift: Pandemic Recovery” พลิกกลยุทธ์การตลาดธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการฟื้นตัวจากโรคระบาด โดยมี คุณวุฒิศักดิ์

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง Master Class #02 “Life With ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๓

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการถ่ายทอดความรู้ Master Class 02 ในหัวข้อ " Life With Design " กับชีวิตที่เกิดจากการเอางานศิลปะไปใช้ ทั้งในงานออกแบบ และการใช้ชีวิตส่วนตัว

พาไป! ส่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้ามประเทศผ่านโซเชียลมีเดีย กับ นศ.ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๓

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Takushoku University ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ดร. Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และ A. Aki TAKAHASHI, A. Hiroharu TAKEMURA, A.Jakaphan