ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๒๑ น.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ภาพข่าว: NDR ร่วมซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ ทั่วไป—๑ ต.ค. ๖๑

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พนักงานและทีมจิตอาสา สาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ่ายภาพร่วมกัน

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ Workshop หลักสูตรผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ เสริมวิสัยทัศน์ผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว (Senior Executive Education) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัด Workshop สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Design Boot Camp) ระหว่างวันที่ 3-7 และ 10-14 กันยายน 2561 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจไทย ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๑

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำบุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจไทย โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ภาพข่าว: SUN มอบข้าวโพดหวานเพื่อร่วมกับโครงการสัมมนานักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปี 2561 ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๖๑

คุณวรรณญารัตน์ ไชยชนะ เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า "KC" ส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน เพื่อร่วมกับโครงการสัมมนานักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปี 2561

ม.แม่โจ้ จัด Thank you Press Party 2018 พร้อมโชว์ Maejo Gourmet Bus By Bistro 2477 คันแรกของไทย และ ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๑

เมื่อเร็วนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงานวิจัยเด่นรางวัลระดับนานาชาติการันตี และMaejo Gourmet Bus 2477 By Bistro 2477 คันแรกของไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก)

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๑

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร โดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผลิตผลแต่ละชนิด ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา รวมไปถึงการขนส่ง

กรมอนามัย รับมอบโปรแกรม Long Term Care จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลให้ง่าย ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๑

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับมอบโปรแกรม Long Term Care การขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver และจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันนี้ (2 เมษายน 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และพนักงานดีเด่น ประจำปี ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีแนวทางการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยยางพาราให้ผู้สนใจ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๑

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา "ปรับปรุงระบบกรีดยางพาราภายใต้สภาวะผันผวนของราคายางและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง" ให้แก่ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ฟรี ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการใหญ่เบทาโกรรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๐ ท่าน ผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ท่าน

ภาพข่าว: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๐ น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔๐ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕60 (ครั้งที่ 40) ณ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า- ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕60 (ครั้งที่ 40)

ขอเชิญร่วมงาน งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 Cowboy Night กระทบไหล่ศิลปินดัง ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 Cowboy Night กระทบไหล่ศิลปินดัง กิน ดื่ม เต้น สนุกสไตล์คาวบอย พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานน้ำพุ(กาดดอกไม้) นิ่มซี่เส็งขนส่ง สำนักงานใหญ่

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 12 ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๑

THE 12th BARRED GROUND DOVE COMPETITION FESTIVAL ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้ จัดใหญ่ เปิดแปลงแสดงพันธุ์แตงกวา-แตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตงครั้งใหญ่ของประเทศ ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๐

สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน "40 ปี พืชผักแม่โจ้" ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย พร้อมเชิญคนพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๖๐

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก" จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิด การทำงานของคุณกิตติ

ภาพข่าว: National Ilan University ประเทศไต้หวัน เยือนแม่โจ้ ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับDr. WU. Po-Ching อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษาจาก National Ilan University ประเทศไต้หวัน

งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้ จัดใหญ่ เปิดแปลงแสดงพันธุ์แตงกวา-แตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตงครั้งใหญ่ของประเทศ ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๐

สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน ""40 ปี พืชผักแม่โจ้"" ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย พร้อมเชิญคนพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์

กยศ.แม่โจ้ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้องฯ ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๖๐

งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30- 17.30 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลา ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีชาวแม่โจ้ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560ทอดถวาย ณ วัดสิริมงคลบุญญาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ไทยประกันชีวิตและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกความร่วมมือ จัดโครงการนำร่อง ปลูกป่าช่วยรัฐ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ "ไทยประกันชีวิต-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน" รณรงค์ปลูกป่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนในชุมชนบ้านอ่าย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วมงาน วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ร่วมรำลึก 101 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

"งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน" วลีอมตะที่ลูกแม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ มากว่า 80 ปี โดยปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นผู้ให้ไว้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2459 ที่บ้านสันกลาง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมจัดตกแต่งพระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมลงพื้นที่จัดตกแต่ง และดูแลรักษาสถานที่รอบพระเมรุมาศจำลอง เริ่ม 17 ตุลาคม 2560 นี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จพิธี ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: ปลูกป่าช่วยรัฐ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นางสาวปาณี จารีวุฒิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำฝ่ายขายจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ "ไทยประกันชีวิต-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน" โดยบริษัทฯ

ภาพข่าว: สืบสานศาสตร์พระราชา ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๖๐

พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และนายเสวก เดชจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ "ไทยประกันชีวิต-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบสานศาสตร์พระราชา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๐

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยชราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี