Friday August 1, 2014 22:55

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช Press Releases

Open House STOU 2014 ทั่วไป—20 Jul 14

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 26

ภาพข่าว: กีฬาสัมพันธ์ ทั่วไป—04 Jun 08

เมื่อเร็ว นี้ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ ว่าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 5     จัดโดย ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

อนึ่ง โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์ มสธ. แล้ว ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์อีกด้วย สำหรับปี 2552 ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดพังงา อาสาเป็นเจ้าภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน จำกัด:
เบญจรัตน์ สินสงวน (จอย)
โทร : 089-448-9582
หรือ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:
นฤมล ปัทมพันธ์ (น้อง)
โทร : 02-503-3641