ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๐๒ น.

มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จำนวน 232 คน เข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม

ก้าวสู่ความสำเร็จ คน น้ำ ป่า ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--สำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทำการศึกษาและประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ซึ่งกำเนิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 14 ปี โดยจัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม บ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรกในปี 2543 และหลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งสถานีอื่นๆ มาเป็นลำดับ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครอบคลุมใน 6 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก กำแพงเพชร มีจำนวนทั้งสิ้น 18 สถานี โดยได้ดำเนินการประเมินผลใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านป่าไม้ เน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำ และการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น มีผลผลิตจากป่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ได้แก่ จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม การส่งเสริมให้ราษฎรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมถึงด้านการบริหารจัดการโครงการฯ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการดำเนินโครงการฯ

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กล่าวว่า สำนักงาน กปร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการฯจึงเห็นควรจัดให้มีการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ เพื่อประมวลเรื่องให้ทราบถึง

“Walk Rally สามัคคีแบ่งปัน สร้างสรรค์รัก” ที่เชียงใหม่ ซู ไลฟ์สไตล์—๒๐ ส.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เผยว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะ Walk rally จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดโครงการธุรกิจจำลอง ซึ่งได้เลือกธุรกิจ walk rally

ม.ราชภัฎเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์”เน้นสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๕

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสามปอยหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และวิธีการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายใต้งาน

ภาพข่าว: แมริออท ประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มอบความรู้และอาชีพแก่นักศีกษา ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๕

แมริออท ประเทศไทย โดยคุณปานจิต เฮาว์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย ได้ร่วมทำสนธิสัญญาร่วมกับผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เนื่องด้วยเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาและให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง TIPMSE AMBASSADOR 2011 ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๔

9-12 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประกวด TIPMSE AMBASSADOR 2011 (ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล) หนึ่งกิจกรรมในโครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ ณ

น้องเนท – น้อง เต้ จาก ม.ราชภัฎ เชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง TIPMSE ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 12 ก. ค 54 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน นายคมสันต์ เขื่อนแก้ว (น้องเต้) และนางสาวจิตณัฐพร โยธาดี (น้องเนท) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งชนะเลิส ประกวด TIPMSE AMBASSADOR 2011 (ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล)

ภาพข่าว: มุทิตาจิตผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๓

อธิการบดี จาก 8 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Change for life เปลี่ยนเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่อชีวิต ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สร้างสรรค์กิจกรรม พร้อมผลงานการออกแบบ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และวัสดุที่จะก่อให้เกิดการทำลายธรรมชาติ ด้วยงาน “Change for life ลดโลกร้อน” เมื่อวันที่ 2 – 7 มกราคม 2553 ณ บริเวณชั้น 2

เปิด “นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ” ทั่วไป—๗ ม.ค. ๕๓

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัด นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเรือเอกธนิธ กิตติอำพน

คณะวิทยาศาสตร์ ราชภัฎเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้คอนเซ็ป “Change for life ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๒

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Change for life ลดโลกร้อน” ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 มกราคม 2553 ณ บริเวณชั้น 2 หน้าลิฟท์แก้ว

เปิดงาน “นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ” จ.เชียงใหม่ ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๒

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 นี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ภาพข่าว: PCC สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง บ้าน/คอนโด—๒๒ ก.ย. ๕๒

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด โดยคุณนัคเดช ปินตาสี ได้รับเกียรติจากนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป แก่คณาจารย์นักศึกษา

ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๒

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 : คุณจุนโกะ โยะโคะตะ ท่านกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการญี่ปุ่นครั้งที่ 12” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

“นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 12” ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๒

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม “นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 12” แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ พร้อมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น แบบต้นตำหรับ

"นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 11" ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๑

'มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ พร้อมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น แบบต้นตำหรับ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบริการถ่ายภาพที่ระลึกใน