Saturday August 2, 2014 13:32

พิธีพืชมงคล Press Releases

ม.แม่โจ้ ปลื้ม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รับรางวัลสำคัญด้านการเกษตร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ทั่วไป—27 May 14

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้น ในวันพืชมงคล เพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรของประเทศไทย ทั้งนี้

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำขวัญธัญญาหารพืชพันธุ์ มอบความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรไทย ทั่วไป—08 May 14

กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “งานแรกนาขวัญ” จัดขึ้นเป็นงานเฉพาะ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กระบวนการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลเพาะปลูกทุกปี นับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกันคือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเรื่อยมางานแรกนาขวัญมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้น จนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้นงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น สำหรับในปีนี้งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2557

การจัดงานพระราชพิธีฯ ได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวและงานเสวนา การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร ทั่วไป—06 May 14

ในโอกาสวันราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ซึ่งถือว่า “วันเกษตรกรแห่งชาติ”อีกวันหนึ่งด้วย อันเป็นราชพิธีที่สร้างคุณค่าของเกษตรกรไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันดีเดย์ “ในเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่”

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายชวลิต ชูขจร ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ทั่วไป—22 Apr 14

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ “นายชวลิต ชูขจร” ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2557 ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ทั่วไป—08 May 13

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2556 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2556 ทั่วไป—07 May 13

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ว่า ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ทั่วไป—26 Apr 13

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานโล่ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก ทั่วไป—18 Apr 13

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไลฟ์สไตล์—28 Apr 10

วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงาน พระราชพิธีอันสืบทอดมาช้านาน เพื่อส่งเสริมสิริมงคลแก่พืชพรรณ ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกร และเพื่อทำนายถึงสภาพดินฟ้า อากาศและผลผลิตที่จะงอกเงยในฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะเริ่มขึ้น

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไลฟ์สไตล์—22 Apr 09

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงาน พระราชพิธีอันสืบทอดมาช้านาน เพื่อส่งเสริมสิริมงคลแก่พืชพรรณ ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกร และเพื่อทำนายถึงสภาพดินฟ้า อากาศและผลผลิตที่จะงอกเงยในฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะเริ่มขึ้น

กองทัพเรือจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั่วไป—09 May 05

กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้จัดผู้แทนกองทัพเรือร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมี พลเรือเอก พิสิษฐ์ จิตรนุสนธิ์ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสด