Monday July 28, 2014 21:22

ผู้ช่วยพยาบาล Press Releases

ภาพข่าว: ปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ทั่วไป—21 Jul 14

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ศูนย์แนะแนวมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเข้าศึกษา ทั่วไป—06 Mar 14

ศูนย์แนะแนวรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาเข้าศึกษาใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพและคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วงษ์ฯ รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ทั่วไป—14 May 13

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมาเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (หลักสูตรการศึกษา 1 ปี) จำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาคารมุข-ปราณีชั้น 1 ฝ่ายรับสมัคร

เสียงจากผู้รับ...ส่งถึงผู้ให้ 19 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สุขภาพ—14 Mar 13

จากหัวใจอันเข้มแข็งของ “แม่” ผู้ให้ โดย คุณสุภาภรณ์ ธังศิริ แด่ นายธิเบตธังศิริดิฉันทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมานานมากเห็นความทุกข์ ความทรมาน ความโศกเศร้า เสียใจ ความสูญเสีย ทั้งของตัวผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ทำให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั่วไป—07 Feb 13

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-15มี.ค.2556 หรือโหลดใบสมัครที่

ค่าเรียนถูก จบเร็ว รับประกันงาน 100% ทั่วไป—17 Jul 12

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (NA) หลักสูตร 6 เดือน ภาคปกติ และภาคค่ำ ค่าเรียนถูก จบเร็ว จบแล้วมีงานทำ 100% สนใจติดต่อโทร.1792

ภาพข่าว: พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตร สุขภาพ—25 Jun 12

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ให้กับนักศึกษาจากโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลกลาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(๑ ทั่วไป—17 Feb 12

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เฉพาะบุตรข้าราชการตำรวจ) ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๕

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—23 Jan 12

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ)

รับสมัครเข้าเรียนพยาบาลทหารบก และผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทั่วไป—22 Feb 10

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา O-Net , GAT และ PAT 2

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั่วไป—10 Jan 08

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๒๘ (NA/9) คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ ๑๗ – ๒๕ ปี น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไป เริ่มจำ