Wednesday July 30, 2014 11:59

ปลัดกระทรวง Press Releases

ภาพข่าว: มอบรางวัล ทั่วไป—30 Jul 14

ดร.เสกสรร นาควงศ์ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานมอบรางวัลให้กับ นิสิต-นักศึกษา ที่ร่วมส่งผลงานการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน “การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ทั่วไป—30 Jul 14

ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานมอบรางวัลให้กับ นิสิต-นักศึกษา ที่ร่วมส่งผลงานการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน “การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เอสซีจีคว้ารางวัลIPInnovatorCreatorAwardสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในงาน IPITEx. 2014 ทั่วไป—29 Jul 14

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์(ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีเอสซีจี รับรางวัล “IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์”จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยคุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัลฯ

ภาพข่าว: TMC ร่วมออกบูธในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—29 Jul 14

คุณจิระศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรกลระบบไฮดรอลิค เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะวัสดุแบบต่างๆ รายใหญ่ของประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงแรงงาน

เกษตรกรสวนยางเตรียมเฮ! เกษตรฯ เร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ยืนยัน ความถูกต้องรายชื่อและเอกสารสิทธิ์ให้ ทั่วไป—28 Jul 14

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( คสช.) ได้อนุมัติงบประมาณให้การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับชาวสวนยางในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 จำนวน 6,159.996 ล้านบาท

ปพม. ประธานเปิดงานประชุมวิชาการของ สท. ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ สร้างฅน สร้างชาติ : ทั่วไป—28 Jul 14

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “สร้างฅน สร้างชาติ :

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ทั่วไป—28 Jul 14

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำโครงการบันทึกเสียงเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยนำเพลงรักชาติที่มีอยู่เดิมมาบันทึกเสียงใหม่

การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ภาพข่าว: บางจากฯ กลาโหม ม.รังสิต ร่วมสร้างจิตสำนึก คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต ทั่วไป—28 Jul 14

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วธ.ยกย่อง ๑๘ บุคคล ๗ องค์กร ด้านภาษาไทย และ ๒๔ รางวัลการประกวดเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—28 Jul 14

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙กระทรวงวัฒนธรรม ว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย โดยจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาพข่าว: โครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—25 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังและประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปลัดเกษตรฯ เร่งสนองพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยเกษตรกร ทั่วไป—25 Jul 14

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในการเสร็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 2557 ตั้งเป้าโอนเงินผ่านบัญชี ทั่วไป—25 Jul 14

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินรวม 5,498.986 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั่วไป—24 Jul 14

ดร.จีรศักดิ์ สุคนธชาติ (คนที่4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการจัดประชุมระหว่างประเทศเรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็ง ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน โดยมี พีระพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ (คนที่ 7 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร ช่วยท่องเที่ยว ในงาน เดอะ แพลทินัม สตรีท ฟู้ด สินค้า—24 Jul 14

คุณจิราวรรณ แย้มประยูร (ที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน“เดอะ แพลทินัม สตรีท ฟู้ด เฟสติวัล” เพื่อสนับสนุนเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี คุณนพดล ภาคพรต (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

ภาพข่าว: อุตสาหกรรมสีเขียว ทั่วไป—24 Jul 14

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน “ พิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว ( Green Network ) “ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มแรกของประเทศ จำนวน 3 บริษัท 5 เลขทะเบียนโรงงาน ให้แก่ บริษัท ปูนซิเมนท์ไทย

ภาพข่าว: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน เทคโนมาร์ท อย่างยิ่งใหญ่ ในงาน IP Innovation and ทั่วไป—24 Jul 14

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (คนที่ 4 จากทางซ้าย) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (คนที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เทคโนมาร์ท” ภายใต้งาน “IP Innovation and Technology

ภาพข่าว: สรุปบทเรียนการดำเนินการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง สุขภาพ—24 Jul 14

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้แทนเครือข่ายจาก กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ และแพทย์อาสา จิตอาสาวิทยุการข่าว

Gossip: เกาะกระแสเทรนด์สุขภาพ จัดงาน Organic Natural Expo 2014 สินค้า—24 Jul 14

กระแสดูแลสุขภาพกำลังอินเทรนด์สุดๆ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฝากเชิญชวนให้ผู้รักสุขภาพทุกท่านมาเที่ยวงาน Organic & Natural Expo 2014 งานที่ระดมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งอาหาร และเครื่องใช้ รวมทั้งโรงแรม สปา

พม. จัดประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั่วไป—24 Jul 14

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นักวิชาการ

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อมอาเซียน ทั่วไป—23 Jul 14

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์

ภาพข่าว: ต้อนรับ ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—23 Jul 14

เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ พร้อมพนักงานโรงแรม ให้การต้อนรับดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากร และกล่าวปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร

พม. ร่วมแถลงข่าวการจัดทำภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน ทั่วไป—22 Jul 14

นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ พลเรือตรีปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำสารคดีพิเศษชุด

กระทรวงเกษตรฯ ชี้ผลการสำรวจข้อมูลพยากรณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั่วไป—22 Jul 14

นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสำรวจข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง ปี 2556 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2555/56

กระทรวงเกษตรฯ จัดฝึกอบรม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—22 Jul 14

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ CIRDAP จำนวน 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานนครหัตถศิลป์ ทั่วไป—22 Jul 14

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนครหัตถศิลป์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศก

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 57 ณ ทั่วไป—22 Jul 14

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ภาพข่าว: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ทั่วไป—21 Jul 14

พิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครบรอบ 10 ปี ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เรื่อง “หนึ่งทศวรรษ AFET กับบทบาทการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดย ศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้แทนผู้จัดการ AFET

ภาพข่าว: องคมนตรี เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยใน การทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—17 Jul 14

ฯพณฯ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28” และการประชุมนานาชาติ APOSHO ครั้งที่ 29 โดยมีนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ (ที่ 5 จากขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน นายพานิช จิตร์แจ้ง (ที่ 5