ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๑๓ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

ชวลิต ชูขจร (แถวบน-ที่สี่จากขวา) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ (แถวบน-กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

ตลอดปี 2558 เดือน ม.ค. เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำปลูกพืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและปรับใช้ในไร่นาอย่างเหมาะสม

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ“การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี เน้นกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานหลักและกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในหัวข้อ“ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”กับหน่วยงานเจ้าภาพหลักทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ความร่วมมือและความตระหนักของเกษตรกรในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการส่งเสริมเผยแพร่และกำหนดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองและสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า โดยจะจัดงานเปิดตัวโครงการฯ ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 9 ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 จะมีจุดหลักที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู

พม.ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๘

ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหา

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๘

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช

พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม ที่จังหวัดสระแก้ว ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหา

ภาพข่าว: อ.อ.ป. แถลงข่าวช้างไทย 58 ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant) ประจำปี ๒๕๕๘” โดยมี นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ

กระทรวงวัฒนธรรมนำศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หนุนจังหวัดชายแดนใต้สู่สันติสุข ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.)เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ประชุมบูรณาการงบประมาณ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเร็วๆนี้ ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

พม. ขอโอกาสคนพิการทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน อัตราส่วน ๑ : ๑๐๐ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยสร้างโอกาสด้านอาชีพ

ภาพข่าว: งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ (คนที่ 1 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (คนที่ 6 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ (คนที่ 3

สวัสดีปีใหม่ แด่ ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริการ นำกระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณขจร

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมการประชุม

พม. เร่งช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านคนพิการที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่๘ จังหวัดภาคใต้ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

ภาพข่าว: การประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เป็นประธานการประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ในระหว่างการสำรวจพื้นที่การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 15 มกราคม

ปลัดวธ.สั่งเร่งเครื่องเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมวางแผนในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบาย โดยขอให้แต่ละหน่วยงาน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน เมืองกาญจน์เกมส์ 2014 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน เมืองกาญจน์เกมส์ 2014ภายใต้หลักการ “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เมืองกาญจน์เกมส์ 2014”

ภาพข่าว: กีฬาเมืองกาญจน์เกมส์ 2014 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เมืองกาญจน์เกมส์ 2014” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้หลักการ

พม. ชี้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด หลังปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ ทำงานคล่องตัวขึ้น ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

เกษตรฯ - พาณิชย์จับมือถกแผนปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว เร่งปรับสมดุลการผลิตและการตลาด เตรียมเสนอ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมปอง อินทร์ทอง)

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว เตรียมจัดงาน มหกรรมอาหารเมืองไทย เปิดปีท่องเที่ยววิถีไทย ไลฟ์สไตล์—๑๒ ม.ค. ๕๘

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายกสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวจัด “มหกรรมอาหารเมืองไทย” ครั้งที่ 1

พม. เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างที่กัมพูชา ๒๐๐ คน ทั่วไป—๙ ม.ค. ๕๘

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

วธ. จับมือ ก.ท่องเที่ยว ชู 11 กิจกรรม ดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นชอบในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ หวังผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลา ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558 ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมคราววันที่ 6มกราคม 2558 มีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 คืนความสุขให้ เด็กไทยหัวใจเกษตร 12 ทั่วไป—๗ ม.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาส“วันเด็กแห่งชาติ” ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็ก “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

สวรส. นำเสนอความก้าวหน้า ผลักดัน กม.วิจัยสุขภาพครบวงจร ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารระดับสูง ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมการแสดงผลงานรอบ 3

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน พ.ย. ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยคาดว่า

ภาพข่าว: อ.อ.ป. อวยพรปีใหม่ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๘

นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๘ พร้อมมอบของที่ระลึกกระเช้าไม้สักจากไม้สวนป่า อ.อ.ป. แด่ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ

กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือมาตรการพยุงราคาไข่ไก่ เน้นลดต้นทุนการผลิต รณรงค์การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๘

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ โดยมีนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ว่า จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน ฟองละ 2.20 บาท ทั้งที่มีต้นทุน 2.90 บาท

พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กำชับเจ้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กพิการและด้อยโอกาส ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๘

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคของมนุษย์ เปิดเผยหลังการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน