ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๔๐ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างนักบริหารหนี้สาธารณะอย่างมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หนี้สาธารณะ vs เงินคงคลัง vs งบประมาณ" ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างนักบริหารหนี้สาธารณะอย่างมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป" โดยมีนายเอด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ซี เอ ซี จำกัด (ซีอาเซียน) เป็นต้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ อาคาร CyberWorld Tower ซีอาเซียน

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีพันธกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพใน 4 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น 2) การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ 3) การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) และ 4) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น

ดังนั้น การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งดำเนินการโดยคณะทำงานย่อย 4 คณะที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ดังนี้

1. การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ 1

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2559 ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2559 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: การประชุมหารือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๙

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: SME Development Bank เปิดตัว สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว หุ้น—๙ มิ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรก

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาค ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: กรุงศรีจัดงาน Krungsri Business Forum 2016: Thailands Opportunity หุ้น—๖ มิ.ย. ๕๙

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Krungsri

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเม.ย.2559 และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ที่ปรึกษาด้านนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2559

ภาพข่าว: รมว.คลัง เปิดตัวเว็บไซต์ e- Payment หุ้น—๒๗ พ.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดเว็บไซต์ e-Payment (www.epayment.go.th) โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้

ภาพข่าว: รมว. คลัง เป็นประธานการประชุม e-Payment ครั้งที่ 3/2559 ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม e-Payment ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ

ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน และกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการป ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ว่า บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน

ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน และกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการป ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ว่า บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน

เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

ในวันนี้ (18 พ.ค.2559) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กับ นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร และนายมงคล ลีลาธรรม

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดประชุมสัมมนา แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเปิดการประชุมสัมมนา "แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6" เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 พร้อมกันนี้ ได้มีการเสวนา

รมว.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการสำรองของประเทศไทย

ภาพข่าว: รมว.คลัง และคณะ หารือทวิภาคีกับผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ ได้แก่ JBIC, Nomura Group, HSBC และ CITI Group

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่4/2559 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นสร้างสรรค์เพื่อสังคม ทั่วไป—๒ พ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Creative Innovation Hub) โดยมีนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ บริเวณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงาน Money360 XPO 2016: Generation Digital Money and General—๒๘ เม.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน Money360 XPO 2016: Generation Digital Money and Investment และปาฐกถาพิเศษ "Digital Money Economy: An Unseen Power and Implication of E-Payment Transaction and Mobile Service Transactions toward

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2559 ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ แสดงความยินดี วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 141 ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี จากนางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร เอสเอ็มอีแบงก์ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 141 ปี

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงาน CCO-MOF สัญจร จ.ชลบุรี หุ้น—๑๒ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ (ขวาสุด) ปลัดกระทรวงการคลัง ณ บูท EXIM BANK

ภาพข่าว: พิธีทำบุญ กอช. และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ กองทุนการออมแห่งชาติ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 เมษายน

ภาพข่าว: ผอ.สศค.รดน้ำขอพรปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมรดน้ำขอพรจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 เมษายน

กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบรับนโยบาย ปีแห่งการลงทุน จัดโครงการ CCO-MOF ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบโจทย์รับนโยบาย "ปีแห่งการลงทุน" เพื่อสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 141 ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 141 ปี โดยนายสมชัย สัจจกุล ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติรับมอบดอกไม้แสดงความยินดี

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ MOU โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ หุ้น—๕ เม.ย. ๕๙

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับองค์กรนายจ้าง โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 141 กระทรวงการคลัง บันเทิง—๔ เม.ย. ๕๙

นางวรรธนา มงคลศรี (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชัย สัจจพงษ์ (กลาง) ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วม MOU โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SMEs รายย่อย ระยะที่ หุ้น—๔ เม.ย. ๕๙

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ 2 โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี