ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๓๗ น.

ประสบอุทกภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประสบอุทกภัย”

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ร่วมฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สนับสนุนเครื่องครุภัณฑ์แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร จ.นครศรีธรรมราช หุ้น—๑๘ ก.ค. ๖๐

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินบริจาคเครื่องครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องเล่น มอบให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชเพื่อร่วมฟื้นฟูและทดแทนเครื่องครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย

ปภ.ชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรมภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรายด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ตามเงื่อนไขและอัตราตามระเบียบของทางราชการหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความช่วยเหลือด้านดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประสบภัยทุกราย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประสบภัยทุกรายได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาล ปภ.จะได้ประสานอำเภอท่าชนะ ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหาย เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรายด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยึดการจ่ายเงินตามเงื่อนไขและอัตราตามระเบียบของทางราชการหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจำนวนเงินช่วยเหลือที่ผู้ประสบภัยแต่ละรายจะได้รับจะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในส่วนการให้ความช่วยเหลื

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด มีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 556 ตำบล 3,708 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 17มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 556 ตำบล 3,708 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และรถบรรทุกขนาดเล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ตำบลบ้านครัว และ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 20 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด รวม 114 อำเภอ 533 ตำบล 3,397 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 20 จังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 30 จังหวัด รวม 112 อำเภอ 527 ตำบล 3,371 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

มท.เน้นย้ำจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ-จัดการอุทกภัยเชิงรุก พร้อมบูรณาการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ต่อเนื่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เน้นย้ำจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

กระทรวงเกษตรฯ เผยพื้นที่ประสบอุทกภัยเหลือเพียง 4 จว. ส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าตลิ่ง กรมชลฯ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – ปัจจุบัน ว่า ในช่วงวันที่ 16 - 30 พ.ค. 60 มีฝนตกหนักโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก วันที่ 16 - 18 พ.ค. 60

เหล็กสยามยามาโตะ ร่วมกับกองทัพเรือ มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีม แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.บางน้ำจืด ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๐

เหล็กสยามยามาโตะ ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เอชบีม (H-Beam) ไวด์แฟลงก์ โดย นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (แถวกลางคนที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา (แถวกลางคนที่ 5 จากขวา)

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านน้ำ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอ ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการ ปภ. ประสานหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยด้านชีวิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 99 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและค่าจัดการศพเรียบร้อยแล้วทุกราย

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๐

นายสัญญา เบ้าพูนทอง (ซ้าย) ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยมีนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง

ภาพข่าว: ศุภาลัย ลงพื้นที่ฟื้นฟู 2 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ และคุณอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 3 ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ มอบสีทาอาคารช่วยผู้ประสบอุกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ รองประธานบริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลก รักคุณ มอบสีทาอาคาร จำนวนกว่า 4,000 ถัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด โดยมี ธนธรณ์ ชัยพิมลผลิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด

ภาพข่าว: ศุภาลัย ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 3 ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว: โคคา-โคลา มอบเงินกว่า 7 ล้านบาท แก่มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยตัวแทนจาก กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทยอันประกอบไปด้วยบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย นายพรวุฒิ สารสิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยพลตรี พัชร รัตตกุล (ขวาสุด)

ภาพข่าว: สถาบันการบินพลเรือน ส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมพนักงาน และนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาค ที่ได้รับผ่านโครงการ "สถาบันการบินพลเรือนร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาพข่าว: เหล็กสยามยามาโตะ มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เอชบีม(H-Beam) ไวด์แฟลงก์ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีม (H-BEAM)

ภาพข่าว: ซือดะ มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ (ที่1จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซือดะ ให้แก่โรงเรียนพิมานวิทย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในงานพิมานวิทย์สัมพันธ์ ปีที่ 97 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

ภาพข่าว: โคคา-โคลา มอบเงินกว่า 7 ล้านบาท แก่มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยตัวแทนจาก กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย นายพรวุฒิ สารสิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยพลตรี พัชร รัตตกุล (ขวาสุด)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๖๐

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ภาพข่าว: เหล็กสยามยามาโตะ มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๐

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เอชบีม(H-Beam) ไวด์แฟลงก์ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีม (H-BEAM)

ภาพข่าว: เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) บริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยผ่านทางสภากาชาดไ ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๐

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ

บสย.เปิดพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs กลุ่มน้ำท่วม 12 จว.ภาคใต้ สูงสุด 15 ล้านบาท หุ้น—๑๖ มี.ค. ๖๐

บสย. เปิดพอร์ตน้ำท่วม พร้อมค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs ประสบอุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ช่วยผู้ประกอบการ SMEs

ปภ.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จครบทุกหลังโดยเร็ว

บกปภ.ช.กำชับจังหวัดบูรณาการป้องกันแก้ไขไฟป่า-หมอกควันอย่างเข้มข้นเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งเชิงรุ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยเฉพาะไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั้งการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกราย การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560

กลุ่ม ปตท. อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยใต้ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

ประสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยซ่อมแซมจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติภาคใต้ พร้อมร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภาพข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ร่วมกับ คณะแม่บ้าน มอบอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

ว่าที่พันตรีไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่อำเภอระโนด ร่วมกับนางลัดดา ว่องวีระยุทธ์ ประธานคณะแม่บ้านฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมคณะแม่บ้านฯ