ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๔:๐๕ น.

ปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปกครองส่วนท้องถิ่น”

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย โครงการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประธานบอร์ด กปภ.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชแนะขุดสระน้ำแก้ภัยแล้ง ยืนยันพร้อมรับโอนประปาท้องถิ่น ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--การประปาส่วนภูมิภาค

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการการกระจายอำนาจ เรื่องความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช และติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.เขต 4

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและติดตามผลการดำเนินงาน ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การเพิ่มผู้ใช้น้ำ การลดน้ำสูญเสีย การรับโอนกิจการจากท้องถิ่น และเดินทางลงพื้นที่เพื่อดูแหล่งน้ำของ กปภ.สาขานครศรีธรรมราชในครั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการการกระจายอำนาจ เรื่อง "ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ" ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานการกระจายอำนาจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รูปแบบและแนวทางการพัฒนา การกระจายอำนาจในรูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบูรณาการแนวความคิดการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวจากสถาบันการศึกษา เครือข่ายวิชาการกระจายอำนาจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่

ผอ.สศค. เปิดสัมมนาวิชาการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริก หุ้น—๒๒ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องตักสิลาบอลรูม

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 4 ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ)ว่าในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ขาดดุลการคลังทั้งสิ้น

ภาพข่าว: ม.รามฯ จัดสร้างสัมพันธ์ผู้ประกอบการหอพัก ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๘

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหอพัก" โดยมี นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำนายการเขตบางกะปิ บรรยายเรื่อง "การกำกับดูแลหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

กปภ. บูรณาการร่วม 3 หน่วยงาน รับมือภัยแล้งปี 59 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๘

กปภ. ตอกย้ำเพิ่มความมั่นใจสู้ภัยแล้งให้กับประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน ภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๘

สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

33 อปท.นำร่อง ชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง ชูยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม-ใจติดชุมชน ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๘

สารพัดปัญหาที่ถาโถมลงสู่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเด็ก เยาวชน ที่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งรีบ

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions ไอที—๑๒ พ.ย. ๕๘

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน "Thailand Local Government Summit 2015" งานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) ว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558)

ฝึกอบรมครูผู้ดแลเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้จัด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะองค์รวมของเด็กปฐมวัยฝ่านกิจกรรมสันทนาการสากล Skill Plus Learning" เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหม่ จาก สหรัฐอเมริกา ของเชิญผู้ที่สนใจ

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยความร่วมมือ 2 จังหวัด ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (แถวกลางที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน(CHO)รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหนึ่งในกลุ่ม KKTT ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคุณบุญทรง แทนธานี

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 12 ตำบล เข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ 134 ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๘

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

พม.จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑๒ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ ๑๓๔ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๘

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ตั้งเป้าให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ “วิษณุ” ระบุระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชนประชาชน

ภาพข่าว: สัมมนาเสริมศักยภาพ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ สร้างวินัยคนในชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ สร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน มิ.ย.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อบต.เมืองลีง ไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง ดึงเด็กแว๊นกลับใจ คืนความสุขให้ชุมชน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. ที่เป็นการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรให้เยาวชนในท้องที่ท้องถิ่นที่ตนเองดูแลอยู่เป็นเยาวชนที่ดี

สสจ.ตรัง จับมือ สคร.12 สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนามาตรฐาน ไลฟ์สไตล์—๑๖ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานจังหวัดตรัง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เบิกจ่ายตรงค่ารักษาฯ เป็นเจตนารมณ์รัฐ ลดภาระสำรองจ่าย ขรก./ อปท.หากเจ็บป่วย สุขภาพ—๙ มิ.ย. ๕๘

นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะในโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน พ.ค.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วธ.เสริมศักยภาพให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม เสริมเขี้ยวเล็บ จัดทำแผนขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภาพข่าว: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๘

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(5 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๕ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 08.30 น. - 16.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(5 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๔ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 08.30 น. - 16.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ

เปิดตัวโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย พร้อมเสวนา เกษตรอินทรีย์ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดแถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ

โครงการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ งานเสวนาหัวข้อ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบไทยๆ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ

ป.ป.ช. เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ยิ่งยง นำขบวนสร้างความสุข สงกรานต์ 4 ชาติ ไลฟ์สไตล์—๒๙ เม.ย. ๕๘

อำเภอเชียงแสน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน อันประกอบด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำบลบ้านแซว เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลแม่เงิน เทศบาลตำบลโยนก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก และ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ