Saturday April 19, 2014 06:18

ปกครองส่วนท้องถิ่น Press Releases

กปภ. ยกระดับการผลิตน้ำประปาชุมชน จัดอบรมระบบประปาแก่ อปท. ทั่วไป—04 Apr 14

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมระบบประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๔ หลักสูตร เพื่อยกระดับการผลิตน้ำประปาชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.

ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ทั่วไป—01 Apr 14

ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ)ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) นายสมชัย สัจจพงษ์

งานเสวนาและประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ ทั่วไป—18 Mar 14

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 (3) กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ขยะล้นเมืองแก้ไขได้ด้วยการ... คัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ทั่วไป—14 Mar 14

ปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทุกเมือง การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปี 2556 กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัดขยะ ถึง 3.5 ล้านตัน หรือ 9,960 ตันต่อวัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22

งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 ครบรอบ 12 ปี สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ทั่วไป—26 Feb 14

เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2557 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนตำบลชากพงและตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดงานวันพื้นที่ ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557

วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม 56 ทั่วไป—23 Jan 14

นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 ว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ขี่เสือชมช้าง ครั้งที่ 3 24-27 ม.ค. 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา อ.สามเงา ไลฟ์สไตล์—16 Jan 14

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเงา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอเชิญชวนท่านผู้ชื่นชอบและหลงรัก(ษ์) กล้วยไม้เข้าร่วมงาน

สธ. ดูแลสุขภาพเด็กไทย ใน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค สุขภาพ—13 Jan 14

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ได้ประสานสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก และมีมากกว่า 19,000 แห่งทั่วประเทศให้มีคุณภาพและปลอดโรค

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษา และวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ปีงบประมาณ ทั่วไป—06 Jan 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ)ประจำปีงบประมาณ 2556 มีรายได้รวม 7,440,775 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 586,775 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมงานวันลอยกระทงกับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ทั่วไป—23 Dec 13

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันจัดงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 15

ปภ. เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว - วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—26 Nov 13

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. ทั่วไป—31 Oct 13

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. ทั่วไป—25 Oct 13

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์

ภาพข่าว: ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย ครูดาวเทียม ทั่วไป—15 Oct 13

วัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสมชาติ บาระมีชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพร้อมส่งมอบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้โครงการ

ภาพข่าว: แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ส.ค.2556 และประมาณการเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—30 Sep 13

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ส.ค.2556 และประมาณการเศรษฐกิจไทยฐานะการคลังของภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตามระบบ สศค. หรือ GFS ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วง 9 ทั่วไป—30 Sep 13

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังของภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตามระบบ สศค. หรือ GFS ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 ภาคสาธารณะมีรายได้รวม 5,479,322 ล้านบาท

สีสันประเพณีแซนโฎนตา ไลฟ์สไตล์—23 Aug 13

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 แห่ง ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมประเพณีการบูชาบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรพื้นถิ่นในเขตอีสานใต้ในงาน "รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา

ภาพข่าว: ก.พลังงานร่วม กทม.-พัทยา ซักซ้อมช่วยผู้มีรายได้น้อยได้ใช้ก๊าซ LPG พลังงาน—08 Aug 13

นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. (ขวา) เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากการปรับขึ้นราคา LPG ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "Q อาสา" 17-19 ก.ค. ทั่วไป—12 Jul 13

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญเกษตรกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ทั่วไป—19 Jun 13

ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ)ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง : สศค. หรือ GFSไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2556) และช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 นายสมชัย สัจจพงษ์

ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—14 Jun 13

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (คลื่นลมแรง)

สพฉ. ตั้งเป้าขยายเครือข่ายกู้ชีพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยปัจจุบันมีท้องถิ่นกว่าร้อยละ 60 สุขภาพ—04 Jun 13

สพฉ. ตั้งเป้าขยายเครือข่ายกู้ชีพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยปัจจุบันมีท้องถิ่นกว่าร้อยละ 60 ที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมจัดประชุมออกแบบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.หวังสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการทำงาน

เชิญชมถ่ายทอดสด! เวที "หลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ครั้งที่ ทั่วไป—22 May 13

เพราะ "เด็กและเยาวชน" คือ พลังสร้างสรรค์ชุมชน และเป็นอนาคตที่ดีของชาติ การบ่มเพาะพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

เปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 : อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมเสวนา ทั่วไป—11 May 13

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สถ. จัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" ทั่วไป—14 May 13

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนคร ทั่วไป—07 May 13

นายเกียรติ ทัศนาพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง การผังเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท

ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—01 Apr 13

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานะการคลังภาครัฐบาล ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) เกินดุล 36,961 ล้านบาท

ภาพข่าว: การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ทั่วไป—20 Mar 13

เมื่อเร็วๆนี้ - มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4

ภาพข่าว: พิธีเปิดสัมมนาวิชาการ “ร่วมคิด ร่วมปฎิรูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย” ทั่วไป—11 Mar 13

สรณะ เทพเนาว์ (คนที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยและคณะ มอบของที่ระลึกให้ ฯพณฯ ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (คนที่ 6 จากขวา) ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “ร่วมคิด ร่วมปฎิรูป

ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลงทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั่วไป—07 Mar 13

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ช่วงรังสี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง และทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์