ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๔๓ น.

นันทอุทยานสโมสร ข่าวประชาสัมพันธ์ “นันทอุทยานสโมสร”

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น THG อนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้น—๒๖ เม.ย. ๖๑

นพ.บุญ วนาสิน (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ นันทอุทยานสโมสร

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ ๑๕ มิถุนายน นี้ ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๓

กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ จะจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ โดย พันเอก นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ นันทอุทยานสโมสร

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการกองทัพเรือประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในกองทัพเรือและภายนอกกองทัพเรือ (ที่มา : ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๓

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ "เรื่องการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงบประมาณ และวิทยากรจาก สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๓

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำโดยเรืออังสนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เส้นทาง หอประชุมกองทัพเรือ - สะพานพระราม ๘ - วงแหวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ นายทหารประทวน ลูกจ้าง

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ๘ พฤษภาคม ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๓

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำโดยเรืออังสนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เส้นทาง หอประชุมกองทัพเรือ - สะพานพระราม ๘ - วงแหวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ นายทหารประทวน ลูกจ้าง

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๓

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำโดยเรืออังสนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เส้นทาง หอประชุมกองทัพเรือ - สะพานพระราม ๘ - วงแหวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ นายทหารประทวน ลูกจ้าง

พิธี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๓

วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ธนา บุนนาค ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ จะจัดประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๓ ใน ๑๖ มีนาคม ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๓

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๒ และแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๓ การแต่งตั้ง

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2553 ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๓

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี 2553 ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญและร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปี ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๓

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ประชุมใหญ่สามัญและร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงทะเบียนและรับของ ที่ระลึกตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป พบกับ พันเอก

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๓

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ และมอบรางวัล "พายทองคำ" ประจำปี ๒๕๕๒ ให้แก่นักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่น และชมรมเรือพายดีเด่น ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร

นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๓

พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ซอยข้างโรงพยาบาลธนบุรี)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๓

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ นันทอุทยานสโมสร เพื่อคัดเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. และแก้ไขระเบียบต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับของ สอ.วด. สำหรับของชำร่วยในปีนี้

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๓

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ และมอบรางวัล "พายทองคำ" ประจำปี ๒๕๕๒ ให้แก่นักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่น และชมรมเรือพายดีเด่น ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๒

วันนี้ (วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เวลา ๑๐.๐๙ น. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่วังนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

นันทอุทยานสโมสร จัดทัศนศึกษาทางน้ำ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๒

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนด จะจัดทัศนศึกษาทางน้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้ ข้าราชการนายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ได้มีโอกาสชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำแม่เจ้าพระยา ไปกับเรืออังสนา โดยเปิดจำหน่ายบัตรในราคาท่านละ

พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๒

วันนี้ (วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒)เวลา ๑๓.๓๐ น. กองทัพเรือ จะประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ (นศท.ทร.) ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๘๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร

กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๒

กรมสรรพวุธทหารเรือ กำหนด ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก และรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ความสามารถยิงเป้าปืนพก พร้อมมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรคเหล่าสมัครเป็นสมาชิกส ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๒

ขอเชิญผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน จ่าทหารเรือทุกพรรค - เหล่า สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ เสียค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง ติดต่อได้ที่ทำการสมาคม ชั้น ๓ อาคารนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๐

กิจการนันทอุทยานสโมสร จัดทัศนศึกษาทางน้ำ ๑๖ พฤษภาคม นี้ ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๒

กิจการนันทอุทยานสโมสร จะจัดทัศนศึกษาทางน้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เพื่อให้ข้าราชการ นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ได้มีโอกาสล่องเรือชมทัศนียภาพทางน้ำ ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๒

วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖๔ ทุน ณ นันทอุทยานสโมสร

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๒๗ ทั่วไป—๖ มี.ค. ๕๒

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง อเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ถาวร ประดับวิทย์

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๒

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ใน วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสมาชิก

กองทัพเรือ ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๒

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณส่งศรี บุญบา รองอธิบดีกรมการจัด หางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือตรี สุรพจน์ ทองสิมา รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เสนอ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ เป็นนายกสมาคม ฯ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๒

วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๒

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรักษานายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ณ ห้อง อเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๒

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๕๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรักษานายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ณ ห้อง อเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๒๘ ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๑

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัด กิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๒๘ ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ นันทอุทยานสโมสร

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพกและมอบโล่เกียรติยศ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๑

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพกและมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้

นันทอุทยานสโมสรจัดรายการ "ทัศนศึกษาทางน้ำด้วยเรืออังสนา" ล่องชมสองฝั่งเจ้าพระยา ไลฟ์สไตล์—๙ เม.ย. ๕๑

นันทอุทยานสโมสร จัดรายการ "ทัศนศึกษาทางน้ำด้วยเรืออังสนา" ให้แก่ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ล่องชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสาม