ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประมงเจ๋ง ผุดโครงการ ธนาคารปลาหลด เร่งเพาะขยายพันธุ์หลังพบน้อยในธรรมชาติ แต่ตลาดกลับต้องการแถมบางฤดูราคาสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๐:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--กรมประมง

ปัจจุบันนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อาหารที่ผลิตและบริโภคของประเทศปลอดภัยมีมาตรฐานเท่าเทียมสากล และด้วยความตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นการผลิตสินค้าเกษตรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับสินค้าประมงของประเทศไทย

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะนาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่ามีปลาหลดชุกชุมมากแต่ปัจจุบันนี้ปลาหลดกลับหารับประทานยากยิ่งขึ้นเนื่องจากการทำนาสมัยใหม่เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืชและสารกำจัดแมลงทำให้สภาพดินและน้ำในนาเปลี่ยนไป ส่งผลให้ไส้เดือนและสัตว์หน้าดินเช่น หนอนแดง ไรแดง ที่เป็นห่วงโซ่อาหารรวมทั้งปลาหลดลดจำนวนน้อยลง

ในขณะเดียวกันปลาหลดกลับเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้ปลาหลดlfมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 150 -200 บาท iปลาหลดตากแห้ง กิโลกรัมละ 400 – 450 บาท (ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล) รวมถึงการเลี้ยงปลาหลดเพื่อการค้าอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากวิธีการเพาะและการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจทำให้ปลาเกิดความบอบซ้ำจึงทำให้พ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการนำมาทดลองเพาะเลี้ยง ดังนั้นเพื่อให้ปลาหลดกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเช่นอดีตอีกครั้งตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนอาหารประเภทโปรตีนรวมถึงสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาหรือจับปลาขายเป็นอาชีพ ทางกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งธนาคารปลาหลดขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปลาหลดในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการประมงอันจะเพิ่มพูนความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น

นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปลาหลดถูกตั้งให้เป็นปลาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปีพ.ศ.2557เนื่องจากปลาหลดเป็นปลาพื้นถิ่นเหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สามารถเพาะพันธุ์ปลาหลดได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปีพ.ศ. 2546 ทางสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งธนาคารปลาหลดขึ้นเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาหลดสำหรับแจกจ่ายกระจายพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี การประมงเพื่ออนุรักษ์ให้ปลาหลดคงอยู่เป็นปลาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป โดยการจัดตั้งธนาคารปลาหลดประจำจังหวัดมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ดและสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์หลักในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ และจะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอ 5 แห่ง 5 อำเภอ แต่ละอำเภอมีสมาชิกอำเภอละ 100 ราย รวมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 500 ราย ได้แก่ อำเภอเกษตรวิสัย สุวรรรณภูมิ ปทุมรัตต์ โพนทราย และอำเภอพนมไพร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการธนาคารปลาหลดสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดได้คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 ราย และจัดการอบรมในด้านการเพาะเลี้ยงปลาหลดในทุกขั้นตอน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีต่างๆ ในการผลิตลูกพันธุ์ปลาหลดด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ รวมถึงการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมีในนาข้าว เพราะหากดินหรือน้ำมีสารเคมีปะปนอยู่ ก็จะทำให้ปลาหลดหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายได้ หลังจากที่เกษตรกรได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทางเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ 1. ลูกปลาหลดรายละ 500 ตัวและ 2. อาหารปลาคนละ 2 กระสอบเพื่อนำไปเลี้ยงในบ่อหรือนาข้าว โดยเกษตรกรจะมีสัญญาสัจจะประชารัฐคืนปลาหลดตัวเต็มวัยให้แก่ธนาคารปลาหลดรายละ 0.5 กิโลกรัมภายใน 1 ปี เพื่อให้ธนาคารปลาหลดสามารถเพาะขยายพันธุ์และขยายผลในปีต่อไปได้

นายสมพงษ์ การเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดตั้งโครงการธนาคารปลาหลดทางศูนย์วิจัยฯ จะรับหน้าที่เพาะขยายพันธุ์ปลาหลดเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขุนพ่อแม่พันธุ์ให้พร้อม ซึ่งคาดว่าทางศูนย์วิจัยฯ จะสามารถผลิตลูกพันธุ์พร้อมแจกเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งร่วมอบรมให้ความพร้อมกับเกษตรกรอีกทั้งได้มีแผนตรวจติดตามการเจริญเติบโตหลังจากที่ได้รับแจกลูกพันธุ์ปลาหลด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาของเกษตรกรที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยง เนื่องจากการเพาะพันธุ์ปลาหลดมีขั้นตอนที่ยาก เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนน้อยอีกทั้งลักษณะการอาศัยจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีคุณภาพดี เป็นปลากินเนื้อเมื่อนำมาเลี้ยงในระบบปิดจะทำให้น้ำเสียง่าย ดังนั้นผู้เลี้ยงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการน้ำที่ดี รวมถึงการอนุบาลลูกพันธุ์ที่จะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากปลาจะมีลำตัวเล็ก และชอบหลบซ่อนแล้วลำตัวยังลื่นจึงอาจทำให้พันธุ์ปลาชนิดนี้เกิดความบอบช้ำได้ง่าย การเลี้ยงปลาหลดโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน จะได้ขนาดปลาหลดที่จำหน่ายประมาณ 30-40 ตัว/ก.ก.และอายุ 1 ปีสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้

ด้านการเพาะขยายพันธุ์ เมื่อคัดเพศแล้วก่อนทำการผสมพันธุ์ จะฉีดฮอร์โมนให้กับพ่อแม่พันธุ์ปลาหลดเพื่อกระตุ้นการวางไข่ โดย เพศเมียจะฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะฉีดห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 6ชั่วโมง เพศผู้ จะทำการฉีดเพียงครั้งเดียว โดยจะฉีดพร้อมเพศเมียเข็มที่ 2 หลังจากนั้นก็จะนำพ่อแม่พันธุ์ที่ฉีดฮอร์โมนแล้ว ปล่อยลงในถังเดียวกันเพื่อให้ผสมกันเองตามธรรมชาติ จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปลาหลดเพศเมีย 1 ตัว จะให้ไข่ได้ถึง 3,000 - 5,000 ฟอง ใช้ระยะเวลาฟักตัวออกจากไข่ประมาณ 48 - 60 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะเริ่มให้อาหารลูกพันธุ์ สำหรับอาหารปลาหลดที่ทางศูนย์วิจัยฯ นำมาใช้เลี้ยงแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 1. อาหารสด ได้แก่ ไรแดง ไส้เดือนดิน จากการเพาะเลี้ยง 2. อาหารสำเร็จรูป ตามที่มีจำหน่ายใน-ท้องตลาด โดยใช้อาหารกุ้ง และอาหารปลาชนิดลอยน้ำมาแช่น้ำสักครู่เพื่อให้เม็ดอาหารนิ่มลง และจะนำมาปั้นเป็นก้อนให้เป็นอาหารปลา

สำหรับท่านใดสนใจข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลาหลดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด โทร.043-569-350


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม.เตรียมจัดตั้งศูนย์อุบัติภัยเชื่อมโยงการบรรเทาภัยพิบัติในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้(24 ม.ค. 48) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร ...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง