ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒:๑๓ น.

ชาย นครชัย ข่าวประชาสัมพันธ์ “ชาย นครชัย”

สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์ ครูแม่แบบคีตศิลป์ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๓

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๖๐ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา เนื่องจากหัวใจล้มเหลว

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทในสังคม ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๓

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" ซึ่งการประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓ หรือเทียบเท่า) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ เรื่อง และเพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาของเรื่องสั้นต้องสื่อถึงมารยาทที่ดีในสังคมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ครอบครัว การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์ และสังคม หรือย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องเป็นการเขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น ซึ่งระหว่างการประกวดห้ามส่งผลงานให้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ชิงทุนการศึกษารวม ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th หรือโทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ

สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายอุทัย แก้วละเอียด มือระนาดเอกชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๖๓

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๖.๔๐ น. ที่ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องมาจากปอดติดเชื้อ สิริรวมอายุ

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๖๓

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย จึงกำหนดจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๖๓

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสยามอะเมซิ่งพาร์ค ร่วมลงนาม MOU ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๒

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผศ.ดร. วีรพงศ์ มาลัย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และ นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ

สวธ.เชิญชวนประชาชนร่วมงาน ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เที่ยววิถีไทย สืบสานวิถีถิ่น ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๒

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปและพี่น้องชาวไทยมอญ ร่วมสืบสาน ส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของท้องถิ่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน

สวธ.รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ บันเทิง—๗ ต.ค. ๖๒

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชน เห็นความสำคัญในการส่งเสริมดนตรีสากลสำหรับเยาวชน จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์สำหรับเยาวชนประเภทซิมโฟนีออเคสตราขึ้น

สวธ.รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๒

สวธ.รับสมัครคัดเลือกสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ๒๕๖๓ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล

ประเทศไทยรับมอบธงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์โลก World Championship ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๒

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมคณะผู้แทนไทย จากสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ในฐานะ World Association of Marching Show Bands (WAMSB Thailand) เข้าร่วมสังเกตการณ์และชมการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ระดับโลก WAMSB World

ภาพข่าว: เปิดโครงการ ไทยดี มีมารยาท บันเทิง—๒๔ มิ.ย. ๖๒

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย "ไทยดี มีมารยาท" โดยมีคนรุ่นใหม่ตัวอย่างด้านมารยาท นำโดย

ภาพข่าว: ไทยดี มีมารยาท ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๖๒

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ นางสาวกัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว

ภาพข่าว: ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๒

คุณซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ร่วมกับ คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ. ชาย นครชัยนั่งเก้าอี้อธิบดี สวธ.-กิตติพันธ์ พานสุวรรณ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ. เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ. เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ. มานัส นั่งอธิบดี ศน. ชาย นครชัย-พีรพน พิสณุพงศ์ รองปลัด ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วธ.ได้เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ. เกษียณอายุราชการเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ภาพข่าว: สนับสนุนเยาวชนโกอินเตอร์ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบของที่ระลึกขอบคุณพันธมิตรด้านศิลปะ ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ที่ร่วมสนับสนุนการประกวดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7

ภาพข่าว: เสวนาทางวิชาการ มิติวัฒนธรรมกับภาพลักษณ์อาหารไทยในเวทีสากล ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

ชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติวัฒนธรรมกับภาพลักษณ์อาหารไทยในเวทีสากล" ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ผศ. ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย

ภาพข่าว: นานมีสนับสนุนเด็กไทยไปศิลปะโลก ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๕๙

นายไพรัตน์ ฉันทะจินดา ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทนานมี (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การสนับสนุน "โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย" จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมี นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ที่ 4

ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

ชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด "การเดินทางของความสุข" ซึ่งเป็นนิทรรศการได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของความสุขใน 7 ด้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวง

งานแสดงคอนเสิร์ต วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 4 RUAMSMAI BIG BAND RETRO -NOVA CONCERT เมื่อคืนวานนี้ บันเทิง—๖ ส.ค. ๕๘

ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานแสดงคอนเสิร์ต วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 4 "RUAMSMAI BIG BAND RETRO -NOVA CONCERT" เมื่อคืนวานนี้ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และประธานกลุ่มบริษัท เคพีเอ็น

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสิรินชญา กันธิยะ

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ 2557 ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดร. ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานสงกรานต์ อีสาน โฮแซว กลาง สยามสแควร์ ไลฟ์สไตล์—๒๗ มี.ค. ๕๗

งานสงกรานต์ อีสาน โฮแซว กลาง “สยามสแควร์”ขอเชิญร่วมแถลงข่าว โดย ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมด้วย นาย ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและรองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์

ภาพข่าว: ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๖

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) ในพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า รอบเวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมด้วยนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร นายชาย นครชัย อธิบดีกรม

สวธ. จัดงานสถาปนาครบรอบ 3 ปี ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๖

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบปีที่ 3 โดยมีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ

ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพครั้งแรก จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27 ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๖

จากการรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงงานศิลปะของศิลปินอิสระในกรุงโซล จนกลายเป็นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชียในปัจจุบัน เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในปีนี้ พร้อมโชว์ผลงานของศิลปินจาก 21 ประเทศในเอเชีย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

มิสไทยแลนด์เวิล์ดแท็กทีม ร่วมงานกระทรวงวัฒนธรรมสร้างโอกาสเยาวชน เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง ทั่วไป—๓ ม.ค. ๕๖

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัว 5โครงการประจำปี 2556 โดยหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี วง “ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์” รุ่นที่2 ซึ่งเปิดรับสมัครนักดนตรีเยาวชนไทย อายุตั้งแต่ 12-18 ปี

ภาพข่าว: คอนเสิร์ต “ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์” วงบิ๊กแบนด์ออร์เคสตราเยาวชนวงแรกของประเทศ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๕

นายชาย นครชัย (คนที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงคอนเสิร์ตวง “ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์” ซึ่งเป็นวงบิ๊กแบนด์ออร์เคสตรา เยาวชนวงแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิก 50 คน