ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น” http://www.newswit.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99/ ก.แรงงาน นัดถกพนักงานตรวจแรงงานอาเซียน ยกระดับการตรวจแรงงานภาคประมง กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียนครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Labour Inspection Conference) ระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน ยกระดับความร่วมมือการตรวจแรงงานภาคประมง 18 ถึง 19 th-TH Fri, 13 Dec 2019 11:55:10 +0700 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมทั้งคุ้มครองผู้ลงทุน http://www.newswit.com/fin/2019-12-11/8bbc457b0d3b791a78f14014d1635817/ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของการออกสินทรัพย์ดิจิทัล และมีแนวทางตามมาตรฐานสากล http://www.newswit.com/fin/2019-12-11/8bbc457b0d3b791a78f14014d1635817/ Wed, 11 Dec 2019 15:21:33 +0700 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 Insurance in a digital World: Innovate the Future ปรับกระบวนทัศน์ประกันภัยสู่โลกดิจิทัล http://www.newswit.com/gen/2019-12-06/20a7d2dde9981c5e2b3af21b1adfe3ae/ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ Insurance in a digital World: Innovate the Future เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง http://www.newswit.com/gen/2019-12-06/20a7d2dde9981c5e2b3af21b1adfe3ae/ Fri, 06 Dec 2019 10:03:13 +0700 ก.ล.ต. มีแนวคิดให้ วิสาหกิจเพื่อสังคม เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและยื่นไฟลิ่ง http://www.newswit.com/fin/2019-12-04/8376738169016576f20f725092ce3a47/ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกประกาศเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงผู้ถือหุ้น สามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. http://www.newswit.com/fin/2019-12-04/8376738169016576f20f725092ce3a47/ Wed, 04 Dec 2019 17:22:32 +0700 ว. ผลักดันผู้ประกอบการไทย ให้ได้มาตรฐานรับรอง อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านการดำเนินงาน 3S : Speed Satisfaction Sharing http://www.newswit.com/gen/2019-11-29/637ad9620df2b7968fabb76ae9394220/ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่อง Value Plus With NQI http://www.newswit.com/gen/2019-11-29/637ad9620df2b7968fabb76ae9394220/ Fri, 29 Nov 2019 16:34:38 +0700 วว.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ชีวมวลประเภท Lignocellulosic จากกากมันสำปะหลังกระบวนการผลิตเอทานอล ข้าวฟ่างหวาน http://www.newswit.com/gen/2019-11-29/e9498b1ccbb09f1a9364523b10b399c7/ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ http://www.newswit.com/gen/2019-11-29/e9498b1ccbb09f1a9364523b10b399c7/ Fri, 29 Nov 2019 10:55:26 +0700 Technology Radar ฉบับที่ 21 ของ ThoughtWorks ให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับการเพิ่มความโปร่งใสของ Machine Learning พร้อมแนะนำให้องค์กรมีความเข้าใจกระบวนการทำงานของ Machine Learning ที่เป็นปัจจัยสำคัญก่อนเลือกโมเดลมาใช้ http://www.newswit.com/it/2019-11-26/b7350d0cae687e0152ecd1c7f6e33962/ ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ได้รวบรวมและตีพิมพ์ Technology Radar ฉบับที่ 21 ซึ่งเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่รวบรวมจากประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับพาร์ทเนอร์จากทั่วโลกและมีผลต่อวงการเทคโนโลยี โดยตีพิมพ์ปีละสองครั้ง http://www.newswit.com/it/2019-11-26/b7350d0cae687e0152ecd1c7f6e33962/ Tue, 26 Nov 2019 16:37:39 +0700 ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์รองรับการระดมทุนของ SME (เอสเอ็มอี) http://www.newswit.com/fin/2019-11-26/b42badae3157b91c0f5be681045cc6e3/ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME (เอสเอ็มอี) เพื่อช่วยเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศ http://www.newswit.com/fin/2019-11-26/b42badae3157b91c0f5be681045cc6e3/ Tue, 26 Nov 2019 12:51:11 +0700 ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา http://www.newswit.com/evnt/2019-11-26/211ec483907ab49c935b3a23e00a710b/ ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดย เลขาธิการ ก.ล.ต. http://www.newswit.com/evnt/2019-11-26/211ec483907ab49c935b3a23e00a710b/ Tue, 26 Nov 2019 9:07:43 +0700 คพ.สำรวจความคิดเห็นเสียงดังงานกาชาด เสียงดังและดังมาก ร้อยละ 53.6 ปัจจัยซื้อสินค้ามาจากโปรโมชั่น http://www.newswit.com/gen/2019-11-25/68841e157cd3b16e669f059a22b7e0af/ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า การตรวจวัดระดับเสียงร้านค้างานกาชาดประจำปี 2562 คณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประกอบด้วย คพ. http://www.newswit.com/gen/2019-11-25/68841e157cd3b16e669f059a22b7e0af/ Mon, 25 Nov 2019 16:46:09 +0700 NIDA Poll อยู่ไม่เป็น ของพรรคอนาคตใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-11-25/eed58c0b87b96c0e5e2a0dc48df94a86/ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 20 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2019-11-25/eed58c0b87b96c0e5e2a0dc48df94a86/ Mon, 25 Nov 2019 9:24:00 +0700 ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดตั้ง กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย http://www.newswit.com/fin/2019-11-21/efcf5db833ba2c3eb35e46a2540adb39/ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเวทีสัมมนา เรื่อง กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนกับการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน http://www.newswit.com/fin/2019-11-21/efcf5db833ba2c3eb35e46a2540adb39/ Thu, 21 Nov 2019 11:24:55 +0700 ก.ล.ต. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดตั้ง กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย http://www.newswit.com/fin/2019-11-20/b6e0c59033759f0043243bd57d4261b6/ ก.ล.ต. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยเสนอแนวคิดจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นระบบและครบวงจร http://www.newswit.com/fin/2019-11-20/b6e0c59033759f0043243bd57d4261b6/ Wed, 20 Nov 2019 17:04:39 +0700 ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดเวทีรับฟังความเห็นการนำ single form มาใช้ในตลาดทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกผู้ลงทุน http://www.newswit.com/fin/2019-11-20/ab70472db428ee887d6493cc0c995543/ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการนำแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) มาใช้สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน โดยเชิญผู้แทนจากภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย์ http://www.newswit.com/fin/2019-11-20/ab70472db428ee887d6493cc0c995543/ Wed, 20 Nov 2019 16:23:33 +0700 ยูนิเซฟ ชวนเด็กไทย #ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต มั่นใจวันข้างหน้าการศึกษาไทยต้องดีขึ้น http://www.newswit.com/gen/2019-11-20/2f57ca79f9da9278a8688cc23dfd3f84/ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Dare to Dream : ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ผ่านโพลสำรวจออนไลน์ทางลิงก์ http://www.newswit.com/gen/2019-11-20/2f57ca79f9da9278a8688cc23dfd3f84/ Wed, 20 Nov 2019 10:43:22 +0700 กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) http://www.newswit.com/gen/2019-11-20/9fc73ceec03e051b06b47ea02d19908c/ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดสัมมนาFocus Group เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร http://www.newswit.com/gen/2019-11-20/9fc73ceec03e051b06b47ea02d19908c/ Wed, 20 Nov 2019 10:13:13 +0700 อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้คำมั่นสัญญาเพื่อพัฒนาการรีไซเคิล PET ระดับโลก ในงาน SEA of Soltion Week 2019 http://www.newswit.com/evnt/2019-11-20/985794a9ec3c9e919a99e15d316e7354/ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความยั่งยืนและตัวแทนองค์กรระดับโลกในวงสนทนา หัวข้อ Voices for solutions to the plastic pollution http://www.newswit.com/evnt/2019-11-20/985794a9ec3c9e919a99e15d316e7354/ Wed, 20 Nov 2019 9:24:40 +0700 กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระยะ 4 ปี (2563-2566) http://www.newswit.com/gen/2019-11-19/90a5f50321bf0057d1f2054bfbf4bc38/ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในระยะ 4 ปี (2563 - 2566) http://www.newswit.com/gen/2019-11-19/90a5f50321bf0057d1f2054bfbf4bc38/ Tue, 19 Nov 2019 13:56:42 +0700 พพ.ระดมสมองศึกษาผลกระทบรถอีวี หวังปรับแผนพลังงานสอดรับอนาคต http://www.newswit.com/nrg/2019-11-18/03c232a5b8500b943f4ebab884ee65e4/ เปิดเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ประเมินทิศทางการใช้พลังงานในอนาคตในภาคขนส่ง หลังรัฐบาลปักธงส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อนำมาปรับแผนให้ทันการณ์หลังเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยเฉพ http://www.newswit.com/nrg/2019-11-18/03c232a5b8500b943f4ebab884ee65e4/ Mon, 18 Nov 2019 11:14:02 +0700 ตร. จัดทำการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-11-18/dd51be76b4ee8414669f7ad60e1965d3/ เนื่องจากปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2019-11-18/dd51be76b4ee8414669f7ad60e1965d3/ Mon, 18 Nov 2019 9:57:17 +0700 ภาพข่าว: กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หวังระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ณ จ.เชียงใหม่ http://www.newswit.com/evnt/2019-11-13/09400fb91215695d87392f3756626e17/ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนา Focus Group เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี (2563-2566) โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ http://www.newswit.com/evnt/2019-11-13/09400fb91215695d87392f3756626e17/ Wed, 13 Nov 2019 15:15:49 +0700 สภาทองคำโลกออกรายงานฉบับใหม่ ชูโอกาสมากมายของตลาดทองคำ http://www.newswit.com/fin/2019-11-12/fe70c6944b8131ddba1af5f20e4b3f3b/ สภาทองคำโลก (World Gold Council) เปิดเผยรายงานสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคฉบับใหม่ พร้อมชูโอกาสมากมายของตลาดทองคำ สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ทั้งในแวดวงการลงทุนรายย่อยและตลาดเครื่องประดับ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาตัวอย่างราว 18,000 รายการ ครอบคลุมตลาดต่าง ๆ ทั้งจีน http://www.newswit.com/fin/2019-11-12/fe70c6944b8131ddba1af5f20e4b3f3b/ Tue, 12 Nov 2019 15:00:00 +0700 การสำรวจเผยความเชื่อมั่นของซีอีโอลดต่ำลงทั่วโลก http://www.newswit.com/evnt/2019-11-11/31b89418d9b5ce36e74500eff62e24c2/ ความเชื่อมั่นในสหรัฐลดลงร้อยละ 51 ขณะที่ประเทศจีนลดลงร้อยละ 21 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง 58,000 รายจากทั่วโลกรวมถึงไทยที่ทำผ่านปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรก ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม (Worldcom Confidence Index CI) ประจำปีครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/evnt/2019-11-11/31b89418d9b5ce36e74500eff62e24c2/ Mon, 11 Nov 2019 10:29:19 +0700 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ http://www.newswit.com/evnt/2019-11-08/14298c175ba2338555982c50ab6be7f1/ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ (paperless) เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้กระดาษจำนวนมาก http://www.newswit.com/evnt/2019-11-08/14298c175ba2338555982c50ab6be7f1/ Fri, 08 Nov 2019 14:13:33 +0700 ภาพข่าว: กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หวังระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ณ หาดใหญ่ จ. สงขลา http://www.newswit.com/evnt/2019-11-07/d2f4074bcc24320b35c6629a98d1bc41/ นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) (ลำดับที่2จากซ้าย) จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัย และพัฒนา ระยะ 4 ปี (2563-2566) โดยมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ http://www.newswit.com/evnt/2019-11-07/d2f4074bcc24320b35c6629a98d1bc41/ Thu, 07 Nov 2019 14:22:29 +0700 อลิอันซ์ อยุธยา เผยผลสำรวจออนไลน์จาก 4 เพจดัง หากป่วยระยะสุดท้าย คนไทยในโลกออนไลน์ 77 % เลือกตายที่บ้าน http://www.newswit.com/evnt/2019-11-05/4a41c48985335b5524a35be1c0e66928/ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนในโลกออนไลน์ ว่าหากป่วยระยะสุดท้าย ต้องการให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลตัดสินใจแนวทางการรักษาอย่างไร ผ่าน 4 เพจออนไลน์ดัง ได้แก่ Drama-Addict, Little Monster, อีเจี๊ยบเลียบด่วน และ Nanake555 พบคนไทย http://www.newswit.com/evnt/2019-11-05/4a41c48985335b5524a35be1c0e66928/ Tue, 05 Nov 2019 9:42:34 +0700 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity http://www.newswit.com/gen/2019-11-01/bd999d8384f6578857e04f161f9d135b/ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting ASEM) http://www.newswit.com/gen/2019-11-01/bd999d8384f6578857e04f161f9d135b/ Fri, 01 Nov 2019 13:29:36 +0700 ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หน้า สนข.ราชเทวี http://www.newswit.com/gen/2019-10-31/c00b1f3a3ead67e2d572ad95024f03ec/ นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ กรณี กทม. ทดลองติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตราชเทวี โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นระบุ http://www.newswit.com/gen/2019-10-31/c00b1f3a3ead67e2d572ad95024f03ec/ Thu, 31 Oct 2019 17:17:11 +0700 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การอนุญาตขายหุ้น IPO ของ holding company เพิ่มความยืดหยุ่นจัดโครงสร้างทางธุรกิจ http://www.newswit.com/fin/2019-10-29/d33fba788b7f19de82a103f6a953d20a/ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศในการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (IPO) และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) http://www.newswit.com/fin/2019-10-29/d33fba788b7f19de82a103f6a953d20a/ Tue, 29 Oct 2019 17:25:15 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมรับลูกหลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติเรื่อง 3 สารพรุ่งนี้ ย้ำชัดขอรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักผู้บริโภคและเกษตรกรปลอดภัย http://www.newswit.com/gen/2019-10-22/f832b707c7c8cc3265bb9d53e31d5e73/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้ นายสุกรรณ์ สังขวรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด (อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล) http://www.newswit.com/gen/2019-10-22/f832b707c7c8cc3265bb9d53e31d5e73/ Tue, 22 Oct 2019 9:31:04 +0700