ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖:๕๘ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ภาพข่าว: ผลกระทบด้านสุขภาพ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เปิด เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการปฏิบัติการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ณ ห้องไมดาสโรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม NGO จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ร่างนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นเครื่องมือและแนวคิด และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของรัฐบาล เจตนารมณ์ นโยบาย และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยแผนยุทธศาสตร์และงานวิจัยรายสาขาของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นนโยบายที่เกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” อย่างแท้จริง ซึ่งนโยบายนี้จะดำเนินการในระยะ ๑ ปี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนและวางรากฐานการพัฒนาในระยะ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 3: ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ

การประชุม PDMO-Market Dialogue ปีงบประมาณ 2558 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงผลการประชุมPDMO – Market Dialogueปีงบประมาณ 2558ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นการประชุมหารือแบบหลายฝ่ายระหว่างสบน. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

10 เทคนิคการถ่ายรูปเทรนด์ใหม่ Groufie ให้สวยถูกใจ พร้อมโชว์ความมั่นใจไร้รังแคให้คุณกล้าใกล้กันมากขึ้ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

ในยุคแห่งโลกดิจิตอลที่คนส่วนใหญ่มักใช้การสื่อสารหรือการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการ โพสข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือการแชร์รูปภาพอัพเดทไลฟ์สไตล์ของตัวเองนั้น ได้กลายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะสาวๆ

ภาพข่าว: TMA ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สร้างภาพลักษณ์เมืองไทยให้ยั่งยืน ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๗

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (คนกลาง) กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เชิญกูรูนักการตลาดเข้าร่วมระดมความคิดเห็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทยในงาน Thailand Competitiveness Conference 2014

ทริปแอดไวเซอร์ ประกาศรางวัล Traveller#s Choice Awards สำหรับพิพิธภัณฑ์ ไอที—๑๗ ก.ย. ๕๗

นับล้านความคิดเห็นนักเดินทางทั่วโลก ขนานนาม พิพิธภัณฑ์ ช่องเขาขาด, กาญจนบุรี เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และติดอันดับ 5 พิพิธภัณฑ์แนะนำในเอเชีย ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซด์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศรางวัลทราเวลเลอร์ส ช้อยส์ อวอร์ดส (Traveller's Choice

ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557

ครม.เห็นชอบตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายพงษ์ศักติฐ์ เสมสันต์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์

แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อการทำงานในรูปแบบ คสช. กับ การทำงานในรูปแบบรัฐบาลและความคิดเห็นต่อการจัดระเบีย ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อ การทำงานในรูปแบบ คสช. กับ

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรเลือก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อย่างไร ? ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คณะกรรมการสรรหาฯ ควรเลือก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อย่างไร ? ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้า หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะรวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสําหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นประกาศฉบับเดียวโดยปรับปรุงให้มีความรัดกุม เหมาะสมยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสิ้นสุดหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 56 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกัน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

ทริปแอดไวเซอร์ แนะการตลาดยุคดิจิตอล โต้ตอบรีวิวบนเวบไซด์ เพิ่มจำนวนสอบถามข้อมูลที่พักจากผลศึกษาปัจจั ไลฟ์สไตล์—๑๑ ก.ย. ๕๗

ทริปแอดไวเซอร์ เผยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการค้นหาสถานที่พักบนเวบไซด์ โดยผลการศึกษาค้นพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับจำนวนความคิดเห็น การโต้ตอบของทีมงาน รูปภาพ วีดีโอ ผ่านหน้าเพจโรงแรมหรือที่พักแบบ B&Bs (bed & Breakfast)

ป.ป.ช.ขานรับนโยบายรัฐบาลใหม่ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นรูปธรรมภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างรายละเอียดแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๐ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 08.30 น. สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว "การ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๙ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 08.30 น. สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว "การ

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 255๗ เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องฟอร์จูนแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์

การยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเรื่องทบทวนความทรงจำของแกนนำชุมชนต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและความ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง

ภาพข่าว: สสปน. Industry Hearing Day ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๗

วิชญา สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือทีเส็บ (TCEB) จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมการประชุม (Industry Hearing Day) ณ ห้องศาลาแดง

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเรื่อง มาตรการหรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการหรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช.หรือประเด็นความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ” ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน

โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ T25 กับความเหมาะสม ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพและอารมณ์ของประชากรไทยวัยทำงาน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ความนิยมการออกกำลังกายแบบ T25 ค่อนข้างมาก เพราะประหยัดเวลา พื้นที่ และงบประมาณ ดังนั้นศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส, อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อรองรับการจัดตั้งองค์กร SRO หุ้น—๑ ก.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการจัดตั้งองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่กำกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization: SRO) และองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

สัมมนาการเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผล ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า

ภาพข่าว: คร. ระดมสมองเสริมแผนเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สุขภาพ—๒๗ ส.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอดีตผู้บริหารกรมควบคุมโรค สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก

ภาพข่าว: การรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรสามิต ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ นายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ บริหารการจัดเก็บภาษีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างประมวลผลกฎหมายภาษีสรรพสามิตโดยภาคเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการอุตส

กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ ทิศทางพลังงานไทย พลังงาน—๒๗ ส.ค. ๕๗

กระทรวงพลังงานขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทิศทางพลังงานไทย” โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธาน ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายตราสารใหม่ หุ้น—๒๖ ส.ค. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์กลางเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารที่ยังไม่มีเกณฑ์เฉพาะ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการออกและเสนอขายตราสารใหม่ อำนวยความสะดวกให้ ภาคธุรกิจสามารถออกและเสนอขายตราสารได้ทันต่อความต้องการของตลาด