Monday April 21, 2014 14:04

ความคิดเห็น Press Releases

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั่วไป—17 Apr 14

ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าวการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรที่ดำเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกอง AI หุ้น—16 Apr 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (กอง AI) ให้สามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนสำหรับ ASEAN หุ้น—16 Apr 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่กำหนดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันสามารถถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“หลักเกณฑ์ 1 ใน 3”)

ภาพข่าว: ภัยพิบัติ...จัดการได้ ทั่วไป—10 Apr 14

อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “ ภัยพิบัติ... ความร่วมมือที่ทุกคนจัดการได้” ภายใต้โครงการการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม เพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯและปริมณฑล

กรม คร. แถลงผลดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 เผยช่วงหน้าร้อน ประชาชนกลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง-อาหารเป็ สุขภาพ—10 Apr 14

กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโรคหรือดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยว ในกรณีโรคอาหารเป็นพิษ ผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ กลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษมากที่สุด (ร้อยละ 62.1)

แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการใช้และความต้องการด้าน Social Media ขององค์กร ทั่วไป—04 Apr 14

ขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการ โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการใช้และความต้องการด้าน Social Media ขององค์กร(100 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม ฟรี! จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) สำหรับท่านที่กรอกข้อมูล 100

ปฎิทินข่าวโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ทั่วไป—04 Apr 14

09.30 น. รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ ( กสทช.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง “อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....” ซึ่งจัดให้กับผู้ประกอบการภาครัฐ

ภาพข่าว: สัมมนาร่างแผนแม่บทพลังงานไทย พลังงาน—03 Apr 14

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน (กลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในโครงการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 ในหัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย พ.ศ.2558 –

โพลล์สำรวจความรับรู้และความคิดเห็นต่อการละเล่นของเด็กและวัยรุ่นช่วงเทศกาลของวัยรุ่นไทย ทั่วไป—02 Apr 14

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ มอบนโยบาย ปี 57 หุ้น—02 Apr 14

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) มอบนโยบาย ปี 2557 ผู้บริหารธนาคารและสาขาทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการนโยบายและแผนงาน สร้างการรับรู้ เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ผนึกพลังทุกภาคส่วน หาแนวทางจัดทำแผนแม่บทการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานเสวนา ทั่วไป—01 Apr 14

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม จัดงานเสวนา “ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน...อย่างเห็นผลและยั่งยืน” พร้อมระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทุกมิติ รอบด้าน เพื่อกำหนด 5

ภาพข่าว: มจธ. แถลงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นฯ ทั่วไป—01 Apr 14

พิธาน ชัยจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานแถลงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาศักยภาพในการลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response กรณีศึกษาภาคธุรกิจ”

สุภิญญาทำ QA เรื่องทีวีดิจิตอล สื่อสาร—31 Mar 14

หลังจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นภาคประชาชนเรื่องการเตรียมรับทีวีดิจิตอลไปเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ฯ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตอบคำถามในเฟซบุคและBlog www.supinya.com

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒน พลังงาน—27 Mar 14

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พลังงาน—27 Mar 14

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

อำพลฟูดส์ ร่วมยกระดับมาตรฐานการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สู่ตลาด AEC ทั่วไป—27 Mar 14

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรมหัวข้อ “เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต” ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ภาพข่าว: ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ให้เกียรติร่วมรับฟังการประชุม ทั่วไป—26 Mar 14

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ให้เกียรติเดินทางมาร่วมรับฟัง “การประชุมเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ”

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ทั่วไป—21 Mar 14

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” (RNN) ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เปิดเวทีสาธารณะ “การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการรับใบอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ หุ้น—21 Mar 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างพัฒนาสินค้าประเภทใบอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ (Unsponsored Depositary Receipt หรือ DR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายสำหรับผู้ลงทุนไทย

ทีเอ็มเอ จับเทรนด์ เอ็มแอนด์เอ ทั่วไป—20 Mar 14

50 ปี ทีเอ็มเอ เปิดเวทีภายใต้หัวข้อ การเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ หรือ เอ็มแอนด์เอ แชร์ประสบการณ์ผ่านกูรูระดับบิ๊กบอสบริษัทชั้นนำ ถ่ายทอดความคิดเห็นแนวทาง การบริหารงาน สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

ภาพข่าว: สัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พลังงาน—17 Mar 14

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนกลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว” ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์อาร์ตติโน สาขาวังหิน เปิดแคมป์ Summer Camp 2014 เปิดรับน้องๆ วัย 4 10 ปี ทั่วไป—13 Mar 14

ปิดเทอมนี้ Artino สาขาวังหิน ในเครือสมุดไท ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ พาน้องๆ มาสนุกกับแคมป์เปิดโลกกว้าง เติมจินตนาการ พัฒนา EQ ให้กับน้องๆ โดยน้องๆ จะได้สนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ เกมส์ ฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็นในคลาสที่คละวัยตั้งแต่

เอคเซนเชอร์ จัดงานแถลงข่าว เอคเซนเชอร์เผยผลสำรวจกระแสผู้บริโภคทั่วโลก และแนวโน้มใหม่ๆ ทั่วไป—12 Mar 14

โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคทั่วโลกเป็นกิจกรรมที่เอคเซนเชอร์จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อสำรวจทัศนคติและการตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมการตลาด การขาย และการให้บริการลูกค้าขององค์กร สำหรับปี 2556 ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า 12,000 รายใน 32 ประเทศ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา TMA Day 2014 Trend of the Future: Merger ทั่วไป—11 Mar 14

TMA Day เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารชั้นนำของประเทศ ที่รวบรวมเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ โดยในปีนี้ TMA ได้กำหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมภายใต้ประเด็น “M&A” (Merger &

ปฏิทินข่าว 10 มีนาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ปฏิทินข่าว—09 Mar 14

08.30 น. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

บุฟเฟ่ต์มื้อเที่ยงสุดชิคใจกลางกรุง ณ โรงแรมโหมด สาทร ไลฟ์สไตล์—03 Mar 14

เชิญคุณสัมผัสบุฟเฟ่มื้อเที่ยงสุดชิคย่านธุรกิจใจกลางกรุง พบกับความตื่นตาตื่นใจของไลน์อาหาร ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลสำรวจความคิดเห็นของสุภาพสตรีร่วมด้วยเหล่าทีมเชฟผู้มากประสาการณ์นำทีมโดย เอ๊คเซคคิวทีฟเชฟคริสตอฟ มาลิยาร์ด หัวหน้าเชฟใหญ่ชาวฝรั่งเศส

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศผู้ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศ หุ้น—28 Feb 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยรวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน ทั้งนี้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หุ้น—27 Feb 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนทุกประเภทไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในตลาดทุนทุกประเภทได้อย่างสะดวก และปรับปรุงให้มีมาตรฐานสอดคล้องไปในทางเดียวกัน เช่น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศผู้ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศ หุ้น—27 Feb 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยรวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน ทั้งนี้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนรวมเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน หุ้น—26 Feb 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะกำหนดเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนรวมตามฐานะการลงทุนสุทธิที่เกิดจากการลงทุนจริง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสูงสูด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของกองทุนรวมที่อยู่ในกองทุนรวมประเภทเดียวกันได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ