ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑:๒๔ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

เก็บคะแนนรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี 2558 ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๘

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "เก็บคะแนนรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี 2558 ครั้งที่ 1" การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร

กยท. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริงคณะผู้แทนเกษ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีคณะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศ รวม 10 สถาบัน

นิด้าโพล : สปช. และประชาชนควรตัดสินใจอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สปช. และประชาชนควรตัดสินใจอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558

ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น วัดเจริญธรรมาราม ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๘

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558. บริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS 3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ส.อ.ท. ร่วมกับ นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็น SMEs กับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้เศรษฐกิจ ปี 2558 หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๘

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

1 ปีของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “1 ปีของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2558

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ภายใต้กรอบ “การสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชน&rdquo

ภาพข่าว: การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พลังงาน—๑๙ ส.ค. ๕๘

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จับตาวาระ กทค. ครั้งที่ 19/2558 : พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 สื่อสาร—๑๙ ส.ค. ๕๘

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 18/2558 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นการนัดประชุมด่วนเพื่อพิจารณาวาระเรื่องร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 1800 MHz

มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง

คำพูดและบทบาทของ อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร บันเทิง—๑๙ ส.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คำพูดและบทบาทของ อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558 จากประชาชน

เสริมความมั่นใจผ่านการแสดง ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

ความเชื่อมั่นในตนเอง” หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของเด็กด้วยความมั่นใจ ซึ่งสามารถสังเกต ได้จากท่าทาง การกระทำ การแสดงออกความคิดเห็น หรือภาษาของเด็ก ในปัจจุบัน มีหลายกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังและส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองได้ ไม่ว่าจะผ่านศิลปะ

นิด้าโพล : การปรองดองและรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปรองดองและรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ภาพข่าว: การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ยานยนต์—๑๔ ส.ค. ๕๘

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย"

เพนน์เวลล์จับมือภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญ แสดงวิสัยทัศน์ การสร้างความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า พลังงาน—๑๓ ส.ค. ๕๘

บริษัท เพนน์เวลล์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ และการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมการไฟฟ้าของไทยและเอเชียแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการเสวนาในหัวข้อ

ภาพข่าว: สัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1โครงการเพื่อการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน (ที่ 3

คนไทยกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2015 2016 และไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2015 – 2016 และไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2015” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26

นิด้าโพล : สถานการณ์ทางการเมือง จากนี้ เป็นอย่างไร ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สถานการณ์ทางการเมือง จากนี้ เป็นอย่างไร" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนสิงหาคม 2558 หุ้น—๑๐ ส.ค. ๕๘

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนใน 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ซบเซา

เผยผลสำรวจจาก ดีทีซี โพลล์ (DTC POLL) เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับแม่และวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

วิทยาลัยดุสิตธานี เผยผลสำรวจจาก "ดีทีซี โพลล์ (DTC POLL)"วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของเอเชียได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.พม. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และกำชับเจ้าหน้าที่ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๘

วันนี้ (๓ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

ประมง..จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวประมงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลให้สมดุล ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๘

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือทำการประมงและเครื่องบางชนิดยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธภาพสูงในการจับสัตว์น้ำได้ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงเล็กซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ

1 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "1 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ

พุทธศาสนิกชนกับการรับรู้ถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พุทธศาสนิกชนกับการรับรู้ถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558

โพลล์ผลักดันแชร์การรักษาทางเลือกแบบไม่คิดให้ผิดกฎหมาย ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการแชร์ข้อมูลการรักษาและการดูแลสุขภาพผ่านสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมกันขณะนี้ โดยทำการสำรวจประชาชนอายุระหว่าง 25-34 ปี จำนวน 1,167 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—๒๙ ก.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 09.00 น. บริษัท ยูนิลีเวอร์ จัดงานเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ลดพื้นที่ว่างบรรจุภัณฑ์: มิติใหม่การ คุ้มครองผู้บริโภค และทางออกในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน”

ข่าวซุบซิบ: เนย-แจม เกิดอาการแตกคอกันอย่างหนัก บันเทิง—๒๘ ก.ค. ๕๘

เพิ่มโชว์เซ็กซี่วันพีชลงมิวสิกฯ ไปวันก่อน ล่าสุดมีข่าวเล็ดลอดออกมาอย่างหนักว่า ตอนนี้ 2 สาวพี่น้อง "เนย-แจม" วง "เนโกะจัมพ์" เกิดอาการแตกคอกันอย่างหนัก เพราะความคิดเห็นไม่ลงลอยกันเรื่องทำงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่ ชนิดไม่มีใครยอมใคร!! อ้าวอย่างไงละทีนี้ สองสาว

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—๒๘ ก.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 09.00 น. บริษัท ยูนิลีเวอร์ จัดงานเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ลดพื้นที่ว่างบรรจุภัณฑ์: มิติใหม่การ คุ้มครองผู้บริโภค และทางออกในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน”

เอยูโพลล์ (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลเข้าพรรษา ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพลล์) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลเข้าพรรษาปี 2558" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป