ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙:๕๘ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รับรางวัลรีวิวจากลูกค้า ด้วยคะแนน 9 เต็ม 10 จาก BOOKING.COM ไลฟ์สไตล์—๕ ก.พ. ๕๙

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรีวิวจากลูกค้าที่เข้าพัก จากเว็บไซต์ Booking.com ซึ่งได้คะแนนสูงถึง 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 สำหรับปี 2558 โดยการรับรองพร้อมตรวจสอบคะแนน ซึ่งมาจากความคิดเห็นของผู้เข้าพักจริง 100% Booking.com

ผล NIDA Poll เรื่อง หน้าที่ของรัฐ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "หน้าที่ของรัฐ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของรัฐใน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่าง แบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และ มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.60 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 5.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.08 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ เห็นด้วยบางส่วน และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินควร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อ

ทีวีไกด์: โปรแกรมออกอากาศ ช่อง13 วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 บันเทิง—๑ ก.พ. ๕๙

รายการ สุขสโมสร รายการข่าวสาระดีสำหรับเด็กและครอบครัวในเช้าวันใหม่ โดย นก-นิรมล เมธีสุวกุล, อิน-ปัฐวี บัววิรัตน์ และ ยอด-บารมี นวนพรัตน์ เปิดพื้นที่สำหรับเด็กให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด

ภาพข่าว: สามพรานริเวอร์ไซด์ร่วมเวทีเสวนากับสกว. ไลฟ์สไตล์—๒๗ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หัวข้อ "ถอดบทเรียนการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ" ในงาน เสวนาเชิงวิชาการ

ภาษาติดเชื้อ ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อสังเกตและความคิดเห็นอันเปิดกว้างและลุ่มลึกของผู้เขียนเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของภาษาเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะนักเสรีนิยมคนหนึ่ง ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นถกเถียงต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง

เชิญชวนน้องๆ ร่วมส่งบทความชิงรางวัล ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

โรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ มีชื่อเสียงด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการส่งบทความในหัวข้อ "ทำไมต้องกวดวิชา" ตามความคิดเห็นของน้องๆ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6s, iPad mini 4 นอกจากนี้

นิด้าโพล : หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "หน้าที่ของปวงชนชาวไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ดูแลทริกเกอร์ฟันด์และการโฆษณาขายกองทุนรวม หุ้น—๒๑ ม.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล กองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ ตลอดจนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์

วธ.ขานรับเร่งกระตุ้นเยาวชนรุ่นใหม่สนใจมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว. วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าโต๊ะข่าวและสื่อมวลชนสายศิลปวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมในมติต่างๆ

NIDA Poll: การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวม หุ้น—๒๐ ม.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดนิยามผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ultra high net worth: UHNW) และการผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน UHNW

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้ ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

เมื่อวันจัทร์ที่ 11-วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และตัวแทนผู้รับจ้างสัญญาทั้ง 3 สัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้จัดสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ –

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ Crowdfunding หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความเห็นต่อการออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding) ก.ล.ต.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียด ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 และเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS 3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

ภาพข่าว: นายอุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที งานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ไอที—๑๘ ม.ค. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ

ไอ ซีทีจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คลอดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่งระดมรับฟังความคิดเห็น ไอที—๑๕ ม.ค. ๕๙

ดร.อุ ตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ปัจจุบันแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งไอซีทีร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA

ภาพข่าว: ก.ล.ต. รับรางวัลบูธดีเด่นงาน SET in the City 2015 หุ้น—๑๓ ม.ค. ๕๙

นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. (กลาง) รับมอบโล่ห์แสดงความยินดี รางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น โดยได้รับความนิยมสูงสุดจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมงาน SET in the City 2015 ด้านการให้บริการ และคำปรึกษาแก่ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น

CAC: ผู้นำธุรกิจมองปัญหาทุจริตรุนแรงลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๙

ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เปิดเผยผลการศึกษาการคอร์รัปชันในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของกรรมการบริษัทและผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในช่วงปลายปี 2558 ว่า 48%

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม 2559 หุ้น—๑๑ ม.ค. ๕๙

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนใน 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบจากดัชนีในเดือนที่ผ่านมา โดยนักลงทุนมีความกังวลจากสถานการณ์ต่างประเทศเป็นหลัก

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการทับซ้อนของผลประโยชน์ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการทับซ้อนของผลประโยชน์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2559

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การอนุญาตให้ REIT สามารถให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย หุ้น—๗ ม.ค. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์ให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สามารถให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยได้ เช่นเดียวกับกรณีของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยในกรณีนี้หมายถึงบริษัทที่ REIT

พลัง 3 จุก น้องมะลิ ลูก พ่อปอ ครองตำแหน่ง ลูกดารา ขวัญใจประชาชน บันเทิง—๕ ม.ค. ๕๙

เปิดศักราชเข้าสู่ปี 2559 ต้อนรับปีลิง เสาร์แรกของเดือนเป็น "วันเด็กแห่งชาติ" ทาง "ช่อง 2" บันเทิง มาเต็ม กดเลข 38 จับมือ สวนดุสิตโพล จัดทำ "โพลบันเทิงไทย" สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 510

คนกทม ส่งความสุขปีใหม่ผ่านSocial Facebook นำ Line ทั่วไป—๔ ม.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การแปรญัตติร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแปรญัตติร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2558

มุมมองของอเบอร์ดีนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หุ้น—๓๐ ธ.ค. ๕๘

สัปดาห์ที่ผ่านมา เจแนท เยลเลนได้ประกาศนโยบายตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากมุมมองของตลาดโดยรวมไม่ได้มีการเห็นพ้องต้องกันต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางครั้งนี้มาเป็นเวลานาน ตามความคิดเห็นของลูซี่

57.3 % ของคน กทม คิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเปิด (AEC) ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2558 ไลฟ์สไตล์—๒๘ ธ.ค. ๕๘

วันนี้ (25 ธ.ค. 58) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2558" การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร

นิด้าโพล: สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สิทธิและเสรีภาพของประชาชน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558 จากประชาชน ทั่วประเทศ

FETCO NIDA แถลง ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน FETCO NIDA Investor Sentiment Index เดือนธันวาคม หุ้น—๒๓ ธ.ค. ๕๘

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนใน 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบจากดัชนีในเดือนที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยฉุดจากจากปัจจัยสถานการณ์ต่างประเทศและเหตุการณ์ไม่แน่นอนเป็นหลัก

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงประกาศการรักษาความปลอดภัยระบบไอทีของผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๒๓ ธ.ค. ๕๘

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก.ล.ต.