ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๐:๔๔ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ETAS ออกบูธและเป็นวิทยากรในงาน Automotive Summit 2016 ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๙

ETAS ร่วมออกบูธในงานสัมมนา Automotive Summit 2016 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดย ETAS จะจัดแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ Embedded System,

ก.ล.ต. เปิดรับฟังการปรับปรุงเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธุรกิจจัดการกองทุน หุ้น—๒๔ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดให้ภาคธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศสำนักงานว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีโอกาสพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มเติมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

เกณฑ์ที่เสนอครั้งนี้ปรับปรุงเกี่ยวกับการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มเติม โดยเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาในการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (PF) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และการดำเนินการกรณีนำเงิน PF/PVD ไปลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง email samanee@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

TCELS จัดประชุมเครือข่ายเมืองสุขภาพแหล่งเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและการบริการ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการจัดประชุมเครือข่าย เมืองสุขภาพ Medicopolis ภายใต้ชื่องาน "Medicopolis for Better Healthcare in AEC" โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการระดมความคิดเห็นจาก เครือข่ายพันธมิตร

นิด้าโพล: ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และข้อห้าม กกต. ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และข้อห้าม กกต." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ

บตท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตราสารประเภท Pass- through จากนักลงทุนสถาบัน ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เดินหน้าพัฒนาตราสาร Pass-though รองรับความต้องการนักลงทุนสถาบัน จากสถานการณ์ตลาดทุนที่เติบโตต่อเนื่อง และเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนสถาบันไทย ที่ต้องการลงทุนตราสารรูปแบบใหม่ๆ

ปภ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น-บูรณาการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศไ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการจัดการภัยพิบัติ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลปรินซ์เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค เสนอข้อคิดเห็น

วธ.เผยผลโพล วันวิสาขบูชา พบเยาวชน-ประชาชน พร้อมใจร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร-เวียนเทียน - ฟังเทศน์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ "วันวิสาขบูชา" จากประชาชนทั่วประเทศ 1,908 คน พบว่า จากการสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชนถึงความสำคัญของ "วันวิสาขบูชา" พบว่า

บตท. จัด Hearing ตราสาร Passthrough ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนสถาบัน เพื่อพัฒนาตราสารหนี้ประเภท Passthrough ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ณ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ซึ่งดำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ สำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระยะ 57 กม.

ผลสำรวจครั้งที่ 1: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

หมายเหตุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" จะทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 จำนวน 11 ครั้ง โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โพลหนุน วธ. ขับเคลื่อนงานเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หนุนต่อยอดงานวัฒนธรรม-ศาสนา ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า วธ. ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในประเด็น "ท่านคิดอย่างไรต่อกระทรวงวัฒนธรรม" จากประชาชนทั่วประเทศ 3,589 คน

ภาพข่าว: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ แถลงข่าว ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๙

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ห์ อินเด็กซ์) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของภาครัฐ (Public Sector Effectiveness Index – PBE Index)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี หุ้น—๔ พ.ค. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (chief financial officer: CFO)

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ ทั่วไป—๒ พ.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม"การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ปี 2559 ต้องระวังปัญหาเศรษฐกิจให้จงหนัก บ้าน/คอนโด—๔ ม.ค. ๕๙

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสวนดุสิตโพล ส่อให้เห็นถึงความยุ่งยากทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ทุกฝ่ายจึงพึงระวัง สวนดุสิตโพล (http://bit.ly/1UpxFgP) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ถึง "ความสมหวัง" และ "ความผิดหวัง"

41 โรงแรมในไทยคว้ารางวัลโกลด์ จาก Hotels.com Loved by Guests Award 2016 ไลฟ์สไตล์—๒๗ เม.ย. ๕๙

เว็บไซต์จองที่พักชั้นนำ Hotels.com เปิดเผยรายชื่อโรงแรมที่ได้รับรางวัล Loved by Guests Award 2016 (เลิฟ บาย เกสท์ อวอร์ด 2016) หรือโรงแรมในดวงใจของผู้เข้าพัก ซึ่งตัดสินจากข้อมูลการรีวิวหรือความคิดเห็นของผู้เข้าพักจริงกว่า 20 ล้านครั้งทั่วโลก

ปัญหาสุนัขจรจัด ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาสุนัขจรจัด" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 จากประชาชนทั่วประเทศ

คน กทม ยกช่อง 3HD อันดับ 1 แต่รายการข่าว 7HD อันดับ 1 ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,142 กลุ่มตัวอย่าง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงร่างประกาศกำกับดูแลทริกเกอร์ฟันด์และโฆษณาส่งเสริมการขาย หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดประเภทผู้ขายและกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การเสนอแก้ไขเกณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในทางปฏิบัติยิ่

นิด้าโพล : ภาวะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย ปี 2559 ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๕๙

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ "ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงร่างประกาศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน หุ้น—๑๙ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อประชาชนของบริษัทจดทะเบียน (PO ของบริษัทจดทะเบียน) การเสนอปรับปรุงร่างประกาศ PO ของบริษัทจดทะเบียนครั้งนี้

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดเผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัล ไอที—๑๘ เม.ย. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องการเผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการรับรู้ ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และดิจิทัล

สุรินทร์ เดินหน้าจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เน้นสร้างอาชีพในท้องถิ่น ตั้ง คณะกรรมการศึกษาจังหวัด ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๙

จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์

นิด้าโพล : การห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามทางแยก ทั่วไป—๑๔ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามทางแยก" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559

นิด้าโพล : สุข ทุกข์ ของผู้สูงอายุไทย ปี 2559 ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ "ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สุข – ทุกข์ ของผู้สูงอายุไทย ปี 2559"

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญร่วมงานประชุมและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ บ้าน/คอนโด—๑๒ เม.ย. ๕๙

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 (9.00-12.00 น.)"โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All)" โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษา

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หุ้น—๑๒ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแก้ไขเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หุ้น—๑๒ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมอบหมายให้ผู้อื่นรับดำเนินการ (outsource) ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วธ. เผยผลสำรวจสงกรานต์ ชี้ ปชช. ชื่นชอบการทำบุญตักบาตร-รดน้ำขอพรผู้ใหญ่-การสรงน้ำพระ ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อเทศกาลสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว) กับกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 4,044 คน โดยผลสำรวจพบว่า