ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๘:๔๔ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

NIDA Poll วิถีชีวิตคนไทยกับกฎหมายว่าด้วยรถกระบะ ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "วิถีชีวิตคนไทยกับกฎหมายว่าด้วยรถกระบะ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2560 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ

แรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายแรงงาน ผ่านเว็บไซต์ ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ผ่านเว็บไซต์ www.labour.go.th เพื่อให้ร่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์ คุ้มครองแรงงานทั่วถึง เป็นธรรม นายสุเมธ มโหสถ

ขสช.ภาคเหนือ ค้าน แก้ พ.ร.บ. สสส. ขัด รธน. แนะจัดประพิจารณ์ทุกภูมิภาค ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 77ระบุใจความสำคัญเอาไว้ว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา อนาคตของนักกฎหมาย ในยุคไทยแลนด์ ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หัวข้อ "อนาคตของนักกฎหมาย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ร่วมรับฟัง ตั้งคำถาม สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับตัวจริง

คุณภาพชีวิต: สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2560 ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๐

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หุ้น—๒๐ เม.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อให้กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (fund committee: FC) และลูกจ้างที่เป็นสมาชิก มีเครื่องมือเพียงพอที่จะช่วยคัดเลือกบริษัทจัดการและนโยบายการลงทุน

ภาพข่าว: การประชุม คกก.ตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๖๐

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชกรมธนารักษ์ ผู้ตรวจราชกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาข้อเสนอและนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ณ

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เสนอให้ กอสส. เป็นองค์กลางจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในโครงการที่มีผลกร ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๖๐

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เสนอให้ กอสส. เป็นองค์กลางจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมแนะรัฐต้องสร้างความไว้วางใจชัดเจนผ่านกลยุทธ์ "ถูกหวย"ไม่ใช่"ซวย"

กอสส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับฟังความคิดเห็น กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา พลังงาน—๑๒ เม.ย. ๖๐

กอสส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับฟังความคิดเห็น กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา โดยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุ การตัดสินใจของรัฐในการนำโครงการขนาดใหญ่ลงในพื้นที่ได้ทำลายกระบวนการเจรจาสันติภาพ ความไว้วางใจ

โครงการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๖๐

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

โครงการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๖๐

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย หลังปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หลังมีการปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

7 วันอันตราย กับการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นศูนย์ ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "7 วันอันตราย กับการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นศูนย์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2560 จากประชาชน ทั่วประเทศ

ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ม.ปลายต่อการเข้าศึกษาต่อ ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๐

เด็ก ม. ปลายร้อยละ 69.78 เชื่อว่าการจบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช่วยเพิ่มโอกาสการหางานทำได้ง่ายขึ้น แต่ 58.17% เห็นด้วยว่าเด็กรุ่นใหม่มีพฤติกรรมชอบเปลี่ยนงานบ่อย และสาขาวิชาที่อยากเรียนหลังจบมัธยมปลายคือ บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อักษรศาสตร์

เทศกาลสงกรานต์: การถูกลวนลาม คุกคามทางเพศ ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เทศกาลสงกรานต์ : การถูกลวนลาม – คุกคามทางเพศ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นประกาศการให้ความเห็นชอบและค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอเป็นผู้สอบบัญชี หุ้น—๑๒ เม.ย. ๖๐

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนทั้งในระดับผู้สอบบัญชีรายบุคคลและระดับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชีและส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีมีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ดีย

คนไทยคิดอย่างไรกับกฎหมายจราจรในวันนี้ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไรกับกฎหมายจราจรในวันนี้" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 จากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน โดยเป็น

คน กทม เกินครึ่งเคยใช้ Mobile Banking App ธนาคารกสิกรไทยยอดนิยม หุ้น—๑๐ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,223 กลุ่มตัวอย่าง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้น—๑๐ เม.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้การประกอบธุรกิจให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform : ETP) เป็นธุรกิจหลักทรัพย์และแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน

เสียงสะท้อนของประชาชน กรณีรถแท็กซี่และรถอูเบอร์ แท็กซี่ (Uber Taxi) ทั่วไป—๗ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เสียงสะท้อนของประชาชน กรณีรถแท็กซี่และรถอูเบอร์ แท็กซี่ (Uber Taxi)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2560

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่เรียกผ่าน application ทั่วไป—๗ เม.ย. ๖๐

ประชาชน 86.71% ระบุในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเคยถูกรถแท็กซี่ในระบบปฏิเสธการไปส่งอย่างน้อย 1 ครั้ง ขณะที่ร้อยละ 71.21 เชื่อว่ามาตรการจับผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกผ่านแอปจะไม่มีส่วนทำให้ผู้ใช้บริการลดลง แต่ร้อยละ70.02

คน กทม ใช้ social วันละ 3-4 ชั่วโมง Facebook Line อันดับหนึ่ง และ 65.9 % เคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ไอที—๕ เม.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วธ. เผยผลโพล วันอนุรักษ์มรดกไทย ร้อยละ 77 หนุนฟื้นฟู-อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปชช. ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๐

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในหัวข้อ "วันอนุรักษ์มรดกไทย" สำคัญอย่างไร ช่วงระหว่างวันที่ 8–24 มีนาคม

สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ ผู้บริหารพบบุคลากร : การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อพัฒนาปรับปรุง ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๐

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ "ผู้บริหารพบบุคลากร : การรับฟัง ความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อพัฒนาปรับปรุง สบพ." เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานเปิดโครงการ

ผล NIDA Poll เรื่อง จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

แรงงาน จัดสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายรัฐวิสาหกิจฯ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาไตรภาคีให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อคิดเห็นร่างกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท

Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล) ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

การประชุมอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งในองค์กร ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องให้เวลาส่วนหนึ่งกับการประชุม เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือลงมติเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมในองค์กร แต่การประชุมมักจะเผชิญกับปัญหา เช่น ประชุมเกินเวลา

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หุ้น—๓๐ มี.ค. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง เปิดเวทีหารือระหว่างประเทศ ถกความคิดเห็นสมาชิกในภูมิภาค ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

วันนี้ (27 มี.ค.60) เวลา 9.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศ Technical Consulation on Development of the ASEAN Common Fisheries Policy ซึ่งประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ศูนย์สุขภาพ รพ.พระรามเก้าให้การต้อนรับ สุขภาพ—๒๙ มี.ค. ๖๐

เจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ ดร.อาทิตย์ โชตินุชิต ผู้บริหารศูนย์การค้า Show Dc พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมแผนกตรวจสุขภาพ และพื้นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ