คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” http://www.newswit.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/ ภาพข่าว: มิชลิน ร่วมกับ สวทน. มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ WiL (Work Integrated Learning) เมื่อเร็วๆนี้ นายสิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่ 3 th-TH Thu, 18 Oct 2018 9:46:45 +0700 คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี http://www.newswit.com/gen/2018-09-05/a2448283a6038b5984c51d2df97c346b/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันทางการผลิตครูช่างที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง http://www.newswit.com/gen/2018-09-05/a2448283a6038b5984c51d2df97c346b/ Wed, 05 Sep 2018 15:10:45 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ร่วม ศรัทธา คุณค่าความเป็น ครูช่าง จัดพิธี ไหว้ครูและครอบครูช่าง พร้อมระลึกถึงบุญคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-08-31/0f83798e316e514e1e444dd21d87f2b7/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ผลิตครูช่างคุณภาพยาวนานถึง 40 ปี จัดงานพิธี ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูช่างที่ดี ระลึกบุญคุณครู อาจารย์ http://www.newswit.com/gen/2018-08-31/0f83798e316e514e1e444dd21d87f2b7/ Fri, 31 Aug 2018 9:21:59 +0700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. รุกต่อยอด ยุทธศาสตร์ KMITL NEXT ขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู http://www.newswit.com/gen/2018-08-24/2de3ef54b0757cb643a91046ebd4cc15/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน KMITL Openhouse 2018 ได้มีการเปิดโปรแกรมภาควิชา รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ รุกต่อยอดสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่า http://www.newswit.com/gen/2018-08-24/2de3ef54b0757cb643a91046ebd4cc15/ Fri, 24 Aug 2018 17:32:58 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สจล. ต่อยอด IE TECH. E Smart พร้อมจำลอง Smart Classroom เปิดนวัตกรรมการศึกษา จัดโชว์และแข่งขัน MICRO BIT Robot ในงาน KMITL Open house 23 25 ส.ค. นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/538501de9b6183067531f7510bf0974b/ อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของ คณาจารย์และนักศึกษา ในการ จัดกิจกรรม IE. TECH : KMITL Open House 2018 ภาคใต้คอนเซปท์ E smart ในปีนี้ว่า ทั้งนี้ กิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/538501de9b6183067531f7510bf0974b/ Wed, 22 Aug 2018 17:03:25 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สจล. ต่อยอด IE TECH. E Smart พร้อมจำลอง Smart Classroom เปิดนวัตกรรมการศึกษา จัดโชว์และแข่งขัน MICRO BIT Robot ในงาน KMITL Open house 23 25 ส.ค. นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/572c49713acca4237e2368e02c0aa59b/ อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของ คณาจารย์และนักศึกษา ในการ จัดกิจกรรม IE. TECH : KMITL Open House 2018 ภาคใต้คอนเซปท์ E smart ในปีนี้ว่า ทั้งนี้ กิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/572c49713acca4237e2368e02c0aa59b/ Wed, 22 Aug 2018 17:03:25 +0700 IE. Tech ประชุมเตรียมความพร้อม งาน KMITL Open House 2018 สื่อสารและสร้างสรรค์ มากกว่าความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/7e4dcb858be32c2644b8fceaf56fb4d2/ IE. Tech ประชุมเตรียมความพร้อม งาน KMITL Open House 2018 สื่อสารและสร้างสรรค์ มากกว่าความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง พบกัน ในวันที่ 23 25 สิงหาคม ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/7e4dcb858be32c2644b8fceaf56fb4d2/ Thu, 16 Aug 2018 12:50:16 +0700 ภาพข่าว: บัณฑิตคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. สอบได้คะแนนสูงสุดติด TOP TEN รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/ebf9dd43ed3a1c7d45e2f9b2539cd3e6/ นายรฐนนท ชูช่วย และนางสาวนภาภรณ์ วงศ์แพทย์ บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/ebf9dd43ed3a1c7d45e2f9b2539cd3e6/ Thu, 16 Aug 2018 10:05:49 +0700 ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2018-08-14/dbb11a10d7128c12576d0844824bf42c/ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ นายคิโยชิ ฟูกูอิ ประธานกรรมการบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2018-08-14/dbb11a10d7128c12576d0844824bf42c/ Tue, 14 Aug 2018 14:26:26 +0700 กลุ่มตรัง Positive จับมือ ครุสถาปัตย์ สถาปัตย์ สจล. มอ. และภาคีเครือข่าย ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรม - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและวิถีชุมชน ในงาน กันตังบ้านเรา จ. ตรัง http://www.newswit.com/gen/2018-07-18/24635441be162efbf8fc92046ab3fa43/ การจัดงาน กันตังบ้านเรา ครั้งที่ 1 ถือเป็นความร่วมมือภาคีเครือข่าย เทศบาลเมืองกันตัง, สถานีรถไฟกันตัง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม สจล., ภาคพลเมือง กลุ่มกันตังเมืองเก่า และ กลุ่มTRANG+ (ตรัง Positive) http://www.newswit.com/gen/2018-07-18/24635441be162efbf8fc92046ab3fa43/ Wed, 18 Jul 2018 8:48:50 +0700 IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/22eaaa7dd2b42a676955dcdf96df8deb/ IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู จัดงาน E-Smart : Open house 2018 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/22eaaa7dd2b42a676955dcdf96df8deb/ Mon, 16 Jul 2018 17:13:51 +0700 สจล. ชวนอบรมเทคโนโลยีผักผลไม้สำหรับการส่งออก http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/06c61a5686f428506f2f5faa1e136157/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม้ และการส่งออกไปต่างประเทศ จากวิทยากรชั้นนำด้านอาหาร และการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/06c61a5686f428506f2f5faa1e136157/ Thu, 12 Jul 2018 10:35:22 +0700 ผลการแข่งขันโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-06-18/4a6c9579795f73da29e71a8ca8d047d1/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 ชิงถ้วยประทานรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ http://www.newswit.com/gen/2018-06-18/4a6c9579795f73da29e71a8ca8d047d1/ Mon, 18 Jun 2018 12:05:23 +0700 นักศึกษามจธ.นำเทคโนโลยี VR ( Virtual Reality ) มาสร้างผลงานสุดล้ำ http://www.newswit.com/gen/2018-06-04/6e0bcd0113b38c7ba01b9107c772d95a/ นักศึกษาปี่ที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คิดค้นพัฒนาโปรแกรมจำลองสิ่งมหัศจรรย์ของโลกผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื่อสันบสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวไทย http://www.newswit.com/gen/2018-06-04/6e0bcd0113b38c7ba01b9107c772d95a/ Mon, 04 Jun 2018 9:01:01 +0700 ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-05-21/9775f942bf1e1513530240abe9be9c80/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 2 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.newswit.com/gen/2018-05-21/9775f942bf1e1513530240abe9be9c80/ Mon, 21 May 2018 15:48:35 +0700 ราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-05-23/96e783a0184730b0d864c9fd2ddce80a/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร ป.บัณฑิต) จำนวน 180 คน เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 16.00 น. http://www.newswit.com/gen/2018-05-23/96e783a0184730b0d864c9fd2ddce80a/ Wed, 23 May 2018 16:13:59 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 มทร.ธัญบุรี รับพนักงานขับรถ http://www.newswit.com/gen/2018-04-19/e36f1466514342b2e094a804ed8176a8/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว) http://www.newswit.com/gen/2018-04-19/e36f1466514342b2e094a804ed8176a8/ Thu, 19 Apr 2018 16:27:52 +0700 สจล. ชวนเชียร์สมรภูมิเดือด การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-03-20/b8b24d62285262c6ca8648704cec0961/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบอัตโนมัติ http://www.newswit.com/gen/2018-03-20/b8b24d62285262c6ca8648704cec0961/ Tue, 20 Mar 2018 13:54:07 +0700 มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/1f8016a8b16795d3815f4b0353b34174/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/1f8016a8b16795d3815f4b0353b34174/ Wed, 14 Mar 2018 15:57:53 +0700 ภาพข่าว: นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2018-03-13/df43fd87664cb0e845fe7cccffb49656/ นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อเรื่อง http://www.newswit.com/gen/2018-03-13/df43fd87664cb0e845fe7cccffb49656/ Tue, 13 Mar 2018 11:04:21 +0700 นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ โครงการ Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7 http://www.newswit.com/gen/2018-02-08/0d62387fa74b4ad982274ad0bdb80a9c/ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2018 (7th) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันด้านการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน http://www.newswit.com/gen/2018-02-08/0d62387fa74b4ad982274ad0bdb80a9c/ Thu, 08 Feb 2018 15:35:16 +0700 นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Teaching Academy Award 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-02-02/dfd9ef414d083b124a1c170be888edfd/ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2018 (7th) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันด้านการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน http://www.newswit.com/gen/2018-02-02/dfd9ef414d083b124a1c170be888edfd/ Fri, 02 Feb 2018 15:44:34 +0700 ภาพข่าว: ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/19c8489df9af086631d21ba2e6f3637f/ ศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ และ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/19c8489df9af086631d21ba2e6f3637f/ Tue, 07 Nov 2017 17:14:00 +0700 นศ.มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อการสอนจับต้องได้ เทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง http://www.newswit.com/gen/2017-09-27/2f60c4ad79d76402366a5bfd0f7cf3b8/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน มอบสื่อการเรียนการสอนทำมือให้กับโรงเรียนในชนบท http://www.newswit.com/gen/2017-09-27/2f60c4ad79d76402366a5bfd0f7cf3b8/ Wed, 27 Sep 2017 16:12:11 +0700 งานแข่งขันหุ่นยนต์ Supreme Complex Robotics 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/1bb2c4ea1e5aac48425397786433f6d1/ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 5 Supreme Complex Robotics 2017 ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/1bb2c4ea1e5aac48425397786433f6d1/ Fri, 15 Sep 2017 16:08:07 +0700 ภาพข่าว: ฟูจิ ซีร็อกซ์ สร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ระบบดิจิทัล http://www.newswit.com/it/2017-07-26/37b5ee2fc486cdeb3f3245b7f501a45e/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) (คนที่ 6 จากซ้าย) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 37 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/it/2017-07-26/37b5ee2fc486cdeb3f3245b7f501a45e/ Wed, 26 Jul 2017 15:07:46 +0700 นศ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้าตำแหน่งดาว ส่วนตำแหน่งเดือน นศ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-07-20/37d19f4b406fac095b21e31e604ce73d/ หนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นในอาชีพของครู น้องภู นายชนะพล พลานุสนธ์ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคว้ารางวัล RMUTT Freshy Boy 2017 ส่วนรางวัล RMUTT Freshy Girl 2017 ตกเป็นของ น้องเอิร์น นางสาวชญาการ รอดทรัพย์ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย http://www.newswit.com/gen/2017-07-20/37d19f4b406fac095b21e31e604ce73d/ Thu, 20 Jul 2017 10:52:35 +0700 ครุฯ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการรถยนต์ ฝึกนศ.-บริการประชาชน http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/6515fd658b96380447c45b3dd4c21d18/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิด 3 ศูนย์ พัฒนาชุดการสอนเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ดร.นภดล กลิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/6515fd658b96380447c45b3dd4c21d18/ Wed, 03 May 2017 16:25:33 +0700