Monday April 21, 2014 19:43

การพัฒนาทักษะชีวิต Press Releases

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณกระทรวงยุติธรรม เนื่องในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11 ทั่วไป—16 Aug 13

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ "โครงการพัฒนาทักษะชีวิต" ทั่วไป—07 Aug 13

โดยมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู ประเทศไทย พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ทั่วไป—03 Apr 13

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่น ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติยศ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในงาน “กรมพินิจฯ 60 ทั่วไป—27 Mar 13

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฏหมายกว่า 500 คน ในสถานพินิจฯ รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 4

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมมือพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้ ทั่วไป—21 Dec 12

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีทีได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเล่น ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ ทั่วไป—16 Nov 12

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”เตรียมพร้อมเยาวชนให้มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน - น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

“อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ทั่วไป—11 May 12

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ” ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 7 แห่งได้แก่ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 พัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด ทั่วไป—23 Sep 11

เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการ พัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

พัฒนาทักษะเยาวชนโดยสุดยอดเทรนเนอร์จากอเมริกา ทั่วไป—10 Jul 09

มร.สตีฟ แอโรวูด สุดยอดเทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก บินตรงจากอเมริกา เพื่อร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับน้องๆเยาวชนที่ร่วมในโครงการ “Life Skills & Adventure Camp” โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ โดยมีนายธเนศ

ภาพข่าว: พัฒนาทักษะ ทั่วไป—08 Jul 09

มร.สตีฟ แอโรวูด สุดยอดเทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก บินตรงจากอเมริกา เพื่อร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับน้องๆเยาวชนที่ร่วมในโครงการ “Life Skills & Adventure Camp” โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ โดยมีนายธเนศ